Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | C | 249-264

Article title

Innowacyjność gospodarek opartych na wiedzy w latach 1995–2010

Content

Title variants

EN
Innovation of Knowledge-Based Economies in the Time Period 1995–2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie zwięzłej prezentacji systemu innowacji jako jednego z czterech filarów gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz próba skonstruowania (w oparciu o metody taksonomiczne) syntetycznej miary służącej do oceny stopnia innowacyjności 29 tego typu gospodarek w latach 1995–2010. Tak zdefiniowanemu celowi podporządkowany został układ pracy, na którą składają się: wprowadzenie do tematu, charakterystyka, pomiar i analiza stopnia innowacyjności GOW oraz krótkie podsumowanie. Uzyskane przez autorkę wyniki badań pozwoliły na stworzenie czterech rankingów stopnia innowacyjności 29 analizowanych GOW oraz doprowadziły do wniosków, iż w latach 1995–2010 średni poziom innowacyjności GOW systematycznie rósł (przy czym najwyższe wartości przyjmował on dla wysoko zaawansowanych GOW), a zakres jego zmienności ulegał znacznemu obniżeniu.
EN
The objective of this article was to make an overview of the innovation system as one of the four pillars of the knowledge-based economy (KBE) as well as to attempt to develop (based on taxonomic methods) a synthetic measure for assessing the degree of the innovation of 29 economies of this type throughout the time period 1995–2010. The layout of the work is subordinated to the so-defined purpose. The article consists of the following parts: introduction to the topic, characterization, measurement and analysis of the degree of innovation of KBE, and a brief summary. The results of the research obtained by the author allowed the creation of four rankings of the degree of innovation of the 29 KBEs under study and led to the conclusion that in 1995–2010 the average level of innovation in knowledge-based economies grew steadily (with the highest values received for highly developed KBEs) and the scope of its volatility was reduced considerably.

Year

Volume

C

Pages

249-264

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Balcerzak Adam, Znaczenie wiedzy i innowacyjności w warunkach nowej globalnej gospodarki, w: Adam Balcerzak, Rogalska Elżbieta (red. nauk.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Banerski Grzegorz, Gryzik Agnieszka, Matusiak Krzysztof, Mażewska Marzena, Stawasz Edward, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Boni Michał (red. nauk.), Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Szanse i wyzwania stojące przed krajami kandydującymi do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Antoni Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
 • Dec Damian, Lityński Karol, Przewodnik komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez spółki spin-off, RCIiTT, PFP, Szczecin 2008.
 • Grędysa Paweł, Bariery współpracy między biznesem i ośrodkami naukowymi – okiem przedsiębiorcy, Magazyn Kompas Innowacji 2010/2.
 • Grudzewski Wiesław, Hejduk Irena, E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy, w: Irena Hejduk, Jerzy Korczak (red. nauk.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 • Grudzewski Wiesław, Hejduk Irena, Transfer technologii z ośrodków akademickich do małych przedsiębiorstw innowacyjnych, w: Wiesław Grudzewski, Irena Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • Hellwig Zdzisław, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Władysław Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.
 • Herman Andrzej, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, w: Irena Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Kępka Ewa, Nakłady na badania naukowe i rozwój w Polsce i na świecie, w: Dariusz Rosati (red. nauk.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
 • Korolewska Monika, Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej przez państwo, w: Anna Zygierewicz (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Studia BAS 2011/1(25).
 • Kukliński Antoni, O nowym modelu polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne 2003/4(14).
 • Kukuła Karol, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kuźniar Katarzyna, Poszukiwanie efektywnych modeli współpracy uczelnie – przemysł jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w: Adam Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red. nauk.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Madrak-Grochowska Małgorzata, Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy, w: Adam Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red. nauk.), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Madrak-Grochowska Małgorzata, Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru, Ekonomia i Prawo 2013/3/XIII.
 • Madrak-Grochowska Małgorzata, Spółki typu spin off i spin out jako platforma integracji nauki i biznesu, w: Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Część 1, Ekonomia i Prawo, t. VII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • OECD Factbook 2011–2012. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris 2012.
 • Okoń-Horodyńska Ewa, Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?, w: Ewa Okoń-Horodyńska (red. nauk.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 • Okoń-Horodyńska Ewa, Jak budować regionalne systemy innowacji, Polska Regionów, nr 15, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Poskrobko Bazyli, Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy, w: Bazyli Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Przygodzki Zbigniew, Region wiedzy – wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu, w: Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – Innowacje – Korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 • Rogala Robert, Transfer technologii a kapitał ludzki w dobie technoglobalizacji, w: Ewa Okoń-Horodyńska (red.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Tamowicz Piotr, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c54bc769-2465-481c-9cc4-151017829cd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.