Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 1 | 106-113

Article title

Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej

Content

Title variants

EN
Burnout in the Opinion of Academic Teachers of the Lublin University of Technology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszono problem wypalenia zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, iż nieco ponad 70% badanych deklaruje zetknięcie się z tym problemem. Blisko 20% ocenia, że dość często odczuwa wypalenie, a prawie 5% – bardzo często. Zakres występowania oraz natężenie odczuwania wypalenia zawodowego są zróżnicowane ze względu na stanowisko, tytuł zawodowy, staż pracy i inne obowiązki związane z dydaktyką. Uzyskane wyniki skłaniają do bardziej pogłębionych badań nad zjawiskiem wypalenia nauczycieli akademickich w Uczelni oraz przeciwdziałania mu na poziomie organizacji ze względu na jego potencjalny wpływ na jakość realizowanego procesu kształcenia.
In the article the problem of burnout regarding academic teachers employed by Lublin University of Technology was mentioned. Presented research shows, that nearly 70% of the questioned teachers declares that the problem has appeared, 20% that it happens quite often, and 5% – extremely often. Range of existing and intensity of burnout are varied, and differed considering their workplace, science title, seniority and other educational responsiblities. Gathered results show that the further research about the burnout of the academic teachers at the universities and how to fight it, because of it's not yet confirmed influence on the level of the teaching process.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

106-113

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
 • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Ergonomii
author
 • Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
 • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

References

 • Adamczyk, D. (2013). Wypalenie zawodowe nauczyciela – w perspektywie odpowiedzialności i troski o człowieka. Seminare, 34, 241–251.
 • Baka, Ł., Basińska, B.A. (2016). Psychometryczne właściwości polskiej wersji Oldenburskiego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (OLBI). Medycyna Pracy, 67 (1), 29–41.
 • Bilska, E. (2004). Jak Feniks z popiołów. Czasopismo Niebieska Linia, 4 (33). Pobrane z: http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4422-jak-feniks-z-popiolow-czyli-syndrom-wypalenia-zawodowego?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (21.11.2016).
 • Czerwińska, E., Kubiak, M.S. (2013). Psychospołeczne warunki nauczania/uczenia się a higiena pracy polskich nauczycieli akademickich. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94 (2), 190–198.
 • Kraczla, M. (2013). Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 14 (2), 69–81.
 • Lubrańska, A. (2012). Środowisko pracy a wypalenie zawodowe – analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań różnych obszarów aktywności. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psy-chologica, 16, 35–45.
 • Majchrzak, I. (2011). Wypalenie zawodowe u nauczycieli akademickich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 287 (63), 137–146.
 • Makowski, Ł., Michalska-Rechowicz, A., Tomczyk, A. (2014). Wypalenie zawodowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Maslach, Ch. (1993). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 19–32). Warszawa: PWN.
 • Ocena uczelni przez nauczycieli akademickich. Raport na podstawie badań ankietowych pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW (2014). Warszawa: UKSW. Pobrane z: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/obj (20.04.2017).
 • Ocena uczelni przez nauczycieli akademickich. Raport na podstawie badań ankietowych pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW (2015). Warszawa: UKSW. Pobrane z: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/obj (20.04.2017).
 • Raport z badania na temat jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012. Część I (2012). Poznań: Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM. Pobrane z: http://brjk.amu.edu.pl/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-ksztaceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-kszta-ceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016/badanie-jakoci-20112012 (20.04.2017).
 • Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich UAM w roku akademickim 2014/2014 (2015). Poznań: Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM. Pobrane z: http://brjk.amu.edu.pl/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-ksztaceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016/httpsbrjk.amu.edu.plbadanie-jakoci-kszta-ceniabadanie-jakosci-ksztalcenia-na-uambadanie-jakosci-20152016/badanie-jakosci-20142015 (20.04.2017).
 • Rudkowska, G. (2012). Nauczyciele akademiccy w percepcji studentów. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, LXV, 69–81.
 • Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Społeczne bariery rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 14, 474–486.
 • Świętochowski, W. (2011). Wypalenie zawodowe nauczycieli akademickich i nauczycieli szkoły średniej – analiza porównawcza. Medycyna Pracy, 62 (2), 133–143.
 • Wachowiak, J. (2011). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa: Difin.
 • Wojtaszczyk, K. (2008). Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników. e-Mentor, 3 (25). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 (20.04.2017).
 • Woźniak-Krakowian, A. (2013). Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, XXII, 119–131.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c54e2e37-83dc-4ad2-8add-ffee6f0d0675
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.