Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1 | 24-27

Article title

Zaburzenia depresyjne - rola pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny

Authors

Content

Title variants

EN
Depressive disorders – the nurse’s role in the education of the patient and his family

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp: Depresja jest przewlekłą, nawracającą chorobą. Zabu- rzeniu ulega nie tylko stan psychiczny i fizyczny człowieka, ale również jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy i ich bliscy często wykazują się brakiem wiedzy na jej temat, co wpływa negatywnie na przebieg i czas trwania choroby pacjenta. Leczenie depresji to proces długotrwały, wymagający szczególnego traktowania pacjenta. Kompleksowa terapia depresji wymaga współdziałania wszystkich członków zespołu terapeutycznego, jak również udziału samego chorego oraz jego rodziny. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie roli edukacji pacjenta i  jego rodziny w przywróceniu go do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, oraz roli pielęgniarki w psychoedukacji pacjenta i jego bliskich. Materiał i metody: Informacje o pacjencie zebrano metodą wywiadu z nim i jego rodziną. Obserwację pacjenta prowadzono przez cały okres pobytu na oddziale. Dokonano analizy dokumentacji historii jego choroby. Opis przypadku: Podmiotem opisu przypadku jest 58-letni pacjent, przywieziony po próbie samobójczej do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu przez zespół Pogotowia Ratunkowego. Pacjent został przyjęty na oddział z rozpoznaniem: „zaburzenia depresyjne nawracające”. Chory był wcześniej leczony w tutejszym Zespole. W pierwszej dobie pacjent był w obniżonym nastroju, w spowolnieniu psychoruchowym i potwierdzał myśli samobójcze. Zastosowano leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową. Pacjent uczestniczył w różnych formach terapii zajęciowej. W wyniku realizowanych działań pielęgniarskich jego stan uległ znacznej poprawie. Pacjent został wyedukowany w zakresie utrzymania higieny psychicznej oraz umiejętności zaradczych. Wnioski: Zastosowana u chorego terapia kompleksowa, w tym psychoedukacja pielęgniarki, przyniosła oczekiwane rezultaty. Stan psychiczny pacjenta uległ poprawie. Chory został wypisany z leczenia szpitalnego z zaleceniami.
EN
Background: Depression is a chronic, relapsing disease. Dis- order is not only physical and mental state of man, but also its function in society. Patients and their families often have a lack of knowledge about the disease, which has a negative impact on the course and duration of the patient’s disease. Treating depression is a long-term process, requiring special treatment of the patient. Comprehensive treatment of depression requires the cooperation of all members of the treatment team, as the participation of the patient and his family. Aim of the study: The aim of the study is to present the role of education of the patient and his family to restore it to act independently in the environment, and the role of nurses in psycho-education of the patient and his family. Material and methods: Patient information was collected by interview with the patient and his family. Observation of the patient was performed for the entire period of hospitalization. An analysis of the documentation of the medical history of the patient in the ward. Case: The subject of description is 58-year-old patient brought to the Provincial Team Specialist Neuropsychiatric in Opole by Team Rescue after a suicide attempt. The patient was admitted to the department for their own consent with the diagnosis; recurrent depressive disorders;. The patient was previously treated in the local hospital in 2010. In the first day of the patient in reduced mood, psychomotor slowing in confirming thoughts suicidal. Used pharmacological treatment, individual and group psychotherapy. The patient participated in various forms of occupational therapy. As a result of the implemented measures nursing patient fully accepted his illness and acquired knowledge and skills on how to deal with it in order to maintain mental balance. Conclusions: Used in patient therapy including psychoeducation comprehensive nurse brought the expected results. Mental state improved. The patient was discharged from the hospital with instructions.

Keywords

Journal

Year

Issue

1

Pages

24-27

Physical description

Dates

accepted
2015-02-22

Contributors

  • Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c553e1fd-d7fb-45e9-9888-f4c5132bbdef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.