Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 (61) | 135-157

Article title

Skuteczność udzielonej ochrony sądowej a brak odroczenia rozprawy przy pouczeniu o możliwości działania przez pełnomocnika w świetle obrony swoich praw

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The effectiveness of judicial protection and a lack of the postpone of the hearing despite being informed of the possibility of action by proxy in the light defend their rights
RU
Эффективность судебной защиты и отложение слушания при сообщению о возможности действия по доверенности в свете защиты своих прав

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Mimo przykładowego wskazania przesłanek odroczenia, istnieje tu duża uznaniowość sądu, jednak nie powinno to być działanie pochopne. Jest to wyjątek od zasady, zgodnie z którą sąd powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu. Wskazanie w sposób otwarty przyczyn nieobecności strony wywołanych nadzwyczajnym wydarzeniem, czy inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, nadal powoduje trudności w interpretacji i szerokie wykorzystywanie przez strony swoich uprawnień. Prowadzenie rozprawy pod nieobecność strony nie będzie prowadzić do naruszenia jej prawa do obrony, o ile wcześniej sąd pouczy stronę, w świetle art. 212 § 2 k.p.c. o możliwości, czy wręcz potrzebie ustanowienia pełnomocnika w sprawie. W sytuacji, gdy żądanie odroczenia rozprawy przez stronę powołującą się na okoliczności usprawiedliwiające jej niestawiennictwo, uznać można, że jest to wyrazem nadużycia jej uprawnień procesowych i może uzasadniać odmowę ochrony w procesie praw tej strony. Zatem długotrwała choroba strony uniemożliwiająca osobisty udział w rozprawie po zwróceniu jej uwagi przez przewodniczącego na celowość ustanowienia pełnomocnika (art. 212 § 2 k.p.c.) nie uzasadnia odroczenia rozprawy w świetle art. 214 § 1 k.p.c. i może być traktowana jako nadużycie prawa procesowego.
EN
Although only some reasons of postponing the hearing and treat them in a narrow way, there is a big discretion of the court. The legislature, allowing the option of postponement of the hearing, he decided, however, that this is an exception to the rule, according to which the court should adjudicate at the first hearing. There are different reasons of an absence caused by an extraordinary event page, or other known by court obstacles that can not be overcome, but it causes an extensive interpretation of such reasons by the parties. Conducting the trial in the absence of party will not lead to a breach of its rights of defense, unless the court shall instruct the party earlier, in the light of Art. 212 § 2 k.p.c. about the possibility, or even the need to appoint an attorney in the case, with the simultaneous information about the possibility of conducting the proceedings in his absence. It can be also an expression of party’s procedural rights abuse and may justify a refusal of protection of the rights of this party. Thus, long-term illness that prevented page personal participation in the trial after its attention by the President of the advisability of appointing a representative (Art. 212 § 2 of the CCP) does not justify the postponement of the trial in light of Art. 214 § 1 k.p.c. and it can be regarded as an abuse of procedural law.
RU
Несмотря на примерное указание условий для отложения слушания, существует большая свобода действий суда, но не должно это быть поспешным действием. Это является исключением из правила, согласно которому суд должен стремиться к тому, чтобы принять решение на первом заседании. Прямое указание причин отсутствия стороны из-за чрезвычайных событий, или другого известного суду препятствия, по-прежнему вызывает трудности в интерпретации и широкое использование сторонами своих прав. Проведение судебного слушания в отсутствии стороны, не приведет к нарушению его права на защиту, если суд до того проинструктировал сторону, в соответствии с ст. 212 § 2 г.п.к. о возможности или даже необходимости назначить адвоката по делу. В ситуации, когда требование отсрочки слушания подает сторона дела, которая ссылается на обстоятельства, оправдывающие ее отсутствие, можем предположить, что это является выражением ее злоупотреблений процессуальными правами и может оправдать отказ от защиты этой сторонe. Таким образом, дольносрочная болезнь, которая помешала сторонe личнo участвовать в судебном процессе, после обращения внимания судьей на установление адвоката, не оправдывает отсрочку судебного слушания согласно ст. 214 § 1 г.п.к. и может быть рассмотрена как злоупотребление процессуальным законом.

Publisher

Year

Issue

Pages

135-157

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c555da50-9fc5-4fc3-a4a8-6ce9d46f87d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.