Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (12) | 56-73

Article title

Metody porządkowania akt klasztornych na przykładzie zespołu Benedyktyni Lubiń przechowywanego w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Authors

Title variants

EN
Methods of organising monastic records. The example of the ‘Benedyktyni Lubiń’ collection stored in the State Archives in Poznań

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main purpose of the article is to present the methods and activities undertaken by monks, officials and archivists in order to control the growing amount of records created or stored in the convent. The chronological range of the text is wide, as it covers nine centuries of the activities of the Benedictines of Lubiń in the Krzywiń Land. The paper discusses the history of the abbey and the history of Benedyktyni Lubiń [Benedictines Lubiń] collection stored at the State Archives in Poznań. It examines the source value of the monastery archive and looks at how the monastery records were organised while they were kept in the convent, state administration units and the State Archives.

Year

Issue

Pages

56-73

Physical description

Contributors

 • Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 85a, 61–614 Poznań

References

 • Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum klasztoru benedyktynów w Lubiniu
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Benedyktyni Lubiń
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Rejencja w Poznaniu
 • Chwaliszewski M., Żywot i cuda wielebnego sługi bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna, Poznań 1881
 • Derwich M., Fundacja lubińska na tle rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego, [w:] Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1996
 • Dobosz J., Legitymizacja falsyfikatów dokumentów w XII–XIII-wiecznej Polsce, [w:] Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, red. Z. Hojda, H. Pátková, Praha 2008
 • Gach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984.
 • Jezierski A., Klasztor benedyktynów w Lubiniu, Poznań 1915
 • Kaczmarczyk K, Karwasińska J., Wolff A., Opracowanie dokumentów pergaminowych i papierowych w archiwum, Archeion 19/20 (1952)
 • Kaczmarczyk K., Archiwum Państwowe w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, Archeion 17 (1948)
 • Kaczmarczyk K., Porządkowanie archiwów klasztornych, Archeion 47 (1967)
 • Kaczmarczyk K.,Starty archiwalne na terenie Poznania, Archeion 27 (1957)
 • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski seria nowa, z. 1, Dokumenty opactwa Benedyktynów w Lubiniu z XIII–XV wieku, wyd. i oprac. Z. Perzanowski, Warszawa–Poznań 1975
 • Kurnatowska Z., Rola klasztoru benedyktynów w Lubiniu w organizacji osadnictwa Wielkopolski wczesnośredniowiecznej, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995
 • Kurnatowska Z., Uposażenie klasztorów benedyktyńskich w Polsce na przykładzie Lubinia. Studium archeologiczno-historyczne, [w:] Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki, red. Z. Kurnatowska, Poznań 1996
 • Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014
 • Matysiak J., Jak feniks z popiołów... Początki odbudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 1 (2015)
 • Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998
 • Perzanowski Z., Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu, Wrocław 1978
 • Pismo okólne nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 grudnia 1981 r..., [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wyd. i oprac. M. Tarankowska, E. Rosowska, Warszawa 2001,
 • Płocha J., Zasady archiwalnego opracowania dokumentów, Archeion 61 (1974)
 • Radtke I., Opracowywanie materiałów archiwalnych z okresu staropolskiego, [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Sierpowski, S. Nawrocki, wyd. 5, Poznań 2004
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Lubiń – zespół opactwa benedyktynów” (Dz.U. 2009, nr 2014, poz. 1659)
 • Skibniewski M., Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Perła wśród niziny, Poznań 1987
 • Słownik Historyczno-Geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu , red. A. Gąsiorowski, Wrocław–Poznań 1988–1992
 • Szymankiewicz Z., Lubiń, Poznań 1995, s. 21.
 • Urban J., Średniowieczna biblioteka Opactwa benedyktynów w Lubiniu, Zeszyty Lubińskie 1 (1991)
 • Wąsicki J., Powstanie Kościuszkowskie w Wielkopolsce, Poznań 1957
 • Wojciechowska Z., Dokumenty i akta klasztorów w Archiwum Państwowym w Poznaniu – dzieje, zawartość i metody opracowania, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 4 (1996).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55aa2d4-bba7-4c0f-b76d-a8f0e4eb4d73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.