Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 24 | 214-228

Article title

Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną

Authors

Content

Title variants

EN
Commercialization of Higher Education and its Influence on Socio-Economic cohesion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Skomercjalizowanej kulturze konsumpcyjnej towarzyszy urynkowienie i ekonomizacja wszelkich dziedzin życia i relacji społecznych. Racjonalność mikroekonomiczna narzucona więc została tak nierynkowym dziedzinom życia, jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja System edukacyjny stał się częścią składową rynku. Wykształcenie jest towarem. Wartość na rynku edukacyjnym ma to, czego potrzebuje biznes. Jedną z konsekwencji pojawiających się jednocześnie coraz większych trudności finansowych i rosnącej komercjalizacji wyższych uczelni oraz globalnej konkurencji w gospodarce jest wzrost zainteresowania sferą szkolnictwa ze strony dużego biznesu. Konsekwencją komercjalizacji systemu edukacji jest m.in.: wzrost dysproporcji w dostępie do coraz bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty edukacyjnej pomiędzy młodzieżą zamożną i ubogą
EN
Commercialized consumer culture is accompanied with marketization and economization of all spheres of life and social relations. Everything could be buy: education, safety, care, treatment and longer life. Life itself is also commercializing, insurance companies, employers, companies offering on the market different goods and services assign a specific monetary value to life. Education system is subject to commercialization too. Education is treated as a commodity. The business community is interested in education, especially higher education. They want to exert an influence on it. Employers more and more pay attention to specific attitudes and skills. They expect universities to shape desired by business personal qualities, values and behavior. They want to participate in formulating the curriculum and syllabus in the universities. One of the tendencies observed in the contemporary world is growing social-economic stratification because of increasing disproportion in availability of more and more diverse commercialized education offer.

Year

Volume

24

Pages

214-228

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański

References

 • Absolwenci wyższych uczelni, 2010, http://wiadomości.gazeta.pl (dostęp 8.09.2010).
 • Bihr A., 2008, Nowomowa noeliberalna, Instytutu Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Bloom A., 1997, Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym, 2011, http://www.nauka.gov.pl (dostęp 17.06.2011).
 • Diagnoza Społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, WSFiZ, Warszawa.
 • Dryszel A., 2011, Student źle urodzony, „Przegląd” z 26.05.
 • Dziemianowicz-Bąk A., 2010, Interesy konstytuujące nauczanie [w:] Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia, red. M. Sysko, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Wrocław–Warszawa.
 • Foroshar R., 2006, Czy mury runą, „Newsweek” z 27.08.
 • Hay Group, 2010, CEO Compensation Study, 2010. http://www.guardian.co.uk/society2010/nov/19/socialexclusion.politics.
 • Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010, Raport z badań „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych”, Warszawa, marzec.
 • Klein N., 2004, No logo, Świat Literacki, Izabelin.
 • Krzysztofek K., 2005, @lgorytmiczne społeczeństwo? „Transformacje”, grudzień.
 • Kwaśniewski T., 2009, Bauman – Koniec orgii, „Gazeta Wyborcza” z 10.02.
 • Majka D., Sitarz J., Pieniak K., 2011, Bezrobotni absolwenci nie chcą na zmywak, http://wyborcza.pl (dostęp 14.06.2011).
 • Płace osób z różnym poziomem wykształcenia w 2010 roku, http://www.poradnikpraca.pl (dostęp 15.06.2011).
 • Polak E., 2009, Globalizacja z zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Gdańsk.
 • Polska generuje więcej absolwentów wyższych uczelni niż Wielka Brytania i USA. 2010, http://wiadomości.gazeta.pl (dostęp 8.09.2010).
 • Poprawiliśmy wyniki we wszystkich kryteriach, 2011, rozmowa z prof. Henrykiem Krawczykiem, rektorem Politechniki Gdańskiej, http://www.rp.pl/uczelnie2011 (dostęp 23.07.2011).
 • Przetrwają tylko tanie i najlepsze uczelnie, 2011, rozmowa U. Mirowskiej-Łoskot z prof. M. Rockim. http://praca.gazetaprawna.pl (dostęp 2.05.2011).
 • Sadura P., 2010, Błędy liberalnego pojmowania edukacji. Konsekwencje i zagrożenia, [w:] Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia, red. M. Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a, Wrocław – Warszawa.
 • Sedlak & Sedlak, 2009, Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń 2009, http://www.wynagrodzenia.pl/monitor_plac_1.php/.
 • Studia nie gwarantują już pracy, 2011, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/523011 (dostęp 14.06.2011).
 • UKIE, 2005, Opinie polskich studentów na temat integracji europejskiej, Warszawa 2005.
 • http://www.ukie.gov.pl/HLP/moint.nsf/0/6ADDB8EA3A3F84BF1DC12570600035 717E/$file/ME_14(87)10.pdf?Open (dostęp 21.07.2011).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 484, poz. 455.
 • Ward L., 2010, Poor students shoulderdebt for learning, „The Guardian”.
 • Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia, http://gazetapraca.pl (dostęp 28.11.2009).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55d329f-2bdc-4dad-a91a-a6b74bb05c7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.