Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 53-65

Article title

NIEDOPASOWANIE KWALIFIKACJI I BEZROBOCIE LUDZI MŁODYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Authors

Content

Title variants

EN
SKILLS MISMATCHES AND UNEMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE IN THE EUROPEAN UNION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nasilenie kryzysu zatrudnienia młodzieży różnicuje sytuację ludzi młodych na rynku pracy, prowadzi do niewykorzystania kwalifikacji, zdobytych w trakcie kształcenia oraz pogłębia lukę pomiędzy podażą i popytem na kwalifikacje. W artykule przedstawiono tranzycję ludzi młodych na rynek pracy, zagrożenia związane z niedopasowaniem kwalifikacji oraz skutki społeczne kryzysu – wykształcenie się pokolenia NEET, osób nie pracujących, nie uczących się i nie uczestniczących w kursach dokształcających.
EN
The deepening of the youth employment crisis differentiates the situation of young people on the labor market, leads to underutillisation of skills and widens the gap between skills supply and demand. This article discusses a transition of the youth onto the labour market, the risks associated with skills mismatches and social costs of the crisis – the rise of NEET generation, people who are neither working, nor studying nor participating in training courses.

Contributors

author
 • Politechnika Wrocławska

References

 • Assaad R., Levison D., Employment for Youth – A Growing Challenge for the Global Economy, Commissioned Paper for the High-Level Panel on Post-2015 UN MDG Development Agenda Employment and Economic Growth, University of Minnesota 2013.
 • Employment and Social Developments in Europe 2014, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate A, Manuscript completed in December 2014.
 • Global employment trends for youth, ILO, Geneva, May 2012.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Participation_of_young_people_in_education_and_the_labour_market [15.06.2015].
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Table_1_Youth_unemployment,_2014Q4_(%25).pngexplained/index.php/File:Table_1_Youth_unemployment,_2014Q4_(%25).png [15.06.2015].
 • http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXT [15.06.2015].
 • http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/worldyouthreport.pdf. [15.06.2015].
 • Idczak P., Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KRKL/kwartalnikEEiM/archiwum/Documents/Piotr_Idczak_3(25)2012.pdf [15.06.2015].
 • Ito T., Simplifying the transition from school to em ployment: Career education in Japan, [w]: P. Gonon, K. Kraus, J. Oelkers, S. Stolz (red.), Work, education and employability (s. 183–203), Bern 2008.
 • Kapitał ludzki: w jaki sposób wiedza kształtuje Twoje życie (Human Capital: How what you know shapes your life), Podsumowanie w języku polskim, www. oecd.org [15.06.2015].
 • Lindberg M.E., Higher Education‐to‐work Transitions in the Knowledge Society: The Initial Transition and Positional Competition Point of View, „Higher Education in Europe” 2008, Vol. 33.
 • Müller W., Gangl M., The Transition from School to Work: a European Perspective. In: Transitions from Education to Work in Europe,. Ed. W. Müller, M. Gangl. Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać, Nota informacyjna – 9087 PL, Nr kat.: TI-BB-14-002-PL-N ISBN 978-92-896-1475-7, doi: 10.2801/57257, Cedefop © Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, 2014 r., www.cedefop.europa.eu [15.06.2015].
 • OECD Employment Outlook 2014, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2014-en [15.06.2015].
 • Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom III, Warszawa 2004.
 • Piróg D., Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy, [w]: D. Kotlorz (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Rising STEMs, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statisticsand-graphs/rising-stems [15.06.2015].
 • Society at a Glance 2014. OECD Social Indicators, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en, [30.06.2015].
 • Szcześniak M., Rondón G., Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna”, 2011, tom 6 3 (18).
 • Teichler U., Higher Education and Graduate employment in Europe, TSER Research Paper 1997.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, nr 99 z późn. zm. Stan na 8.01.2015.
 • Wejście ludzi młodych na rynek pracy. Jakie informacje o ludziach młodych możliwe są do uzyskania co kwartał na podstawie BAEL? Wybrane wyniki, Departament pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, http://stat.gov.pl [15.06.2015].
 • W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 18.4.2012 r. COM(2012) 173 final.
 • World YOUTH Report 2003, The global situation of young people, Department of Economic and Social Affairs, UNITED NATIONS, New York, 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c56c26ab-95a4-4006-8423-5860a1c4154a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.