Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 2 | 153-168

Article title

Realizacja zadania sprawiedliwości jako naczelne zadanie sądownictwa kościelnego

Content

Title variants

EN
The Implementation of the Task of Justice as the Main Task of the Ecclesiastical Judiciary

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The judicial power of the Church as any authority in the Church always tries to build good of the believers. It expresses a principle derived from the Code of Canon Law: Salus animarum suprema lex, which means that the most important task for the Church is the salvation of man. An expression of this principle are marriage processes which can declare the nullity of the marriage. The judge has a very important place in the Church’s justice system. It is the duty of the judge to look after justice and peace in the community of Godʼs people. Justice is a virtue which the judge ought to demand also from himself. Therefore, he should permanently improve moral precepts in himself. He ought to develop good manners and everything which can influence the realization of the principle of justice. Ecclesiastical courts confirm that for many litigating parties in marriage cases, proceedings concerning cases of nullity of marriage, have a practical purpose, which is to regulate life in a new marriage. But we cannot forget that the primary purpose of marriage process is to know the truth about marriage. Therefore, judicial power, which judges or judicial colleges possess, must be exercised in the manner prescribed by law, and it is important to judge fills all the steps in the canonical process of declaration of nullity of marriage carefully and with due observance of the law.

Journal

Year

Volume

22

Issue

2

Pages

153-168

Physical description

Dates

published
2020-06-30

References

 • Benedictus XVI, Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae, 26.01.2008, AAS 100(2008), s. 84-87.
 • Benedictus XVI, Ad Sacrae Rotae Romanae Tribunal, occasione inaugurationis Anni Iudicialis, 21.01.2012, AAS 104(2012), s. 103-107.
 • Benedictus XVI, Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, 29.01.2010, AAS 102(2010), s. 110-113.
 • Benedictus XVI, Ad Tribunal Rotae Romanae, 28.01.2006, AAS 98(2006), s. 135-138.
 • Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 2014.
 • Cathehismus Ecclesiae Catholicae, 15.05.1998, Libreria Editrice Vaticana 1992.
 • Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus, AAS 75(1983) pars II, s. 1-317.
 • Congregazione per i vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22.04.2004, Libreria Editrice Vaticana 2004.
 • Franciscus, Ad omnes participes Tribunalis Romanae Rotae, 24.01.2014, AAS 106(2014), s. 89-90.
 • Franciscus, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae „Mitis Iudex Dominus Iesus” quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15.08.2015, tłum. pol. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2015.
 • Ioannes Paulus II, Ad Romanae Rotae tribunal, 28.01.2002, AAS 94(2002), s. 340-346.
 • Ioannes Paulus II, Ad Rotam Romanam habita, 29.01.2004, AAS 96(2004), s. 348-352.
 • Ioannes Paulus II, Ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, 29.01.2005, AAS 97(2005), s. 164-166.
 • Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10 XII 1948), w: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lu-blin 1992, s. 194-199.
 • Bride A., De errore doloso in contractu matrimoniali. An opportunum sit novum inducere impe-dimentum, „Apollinaris” 39(1966), s. 258-272.
 • Cliford R. J., Księga wyjścia, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 72-99.
 • Dzięga A., Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warszawa 1994.
 • Gałkowski T., Sprawiedliwość w teorii prawa kanonicznego, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 730-732.
 • Gręźlikowski J., Sądownictwo diecezji włocławskiej – historia i teraźniejszość – na tle rozwoju sądownictwa kościelnego w Polsce, „Ius Matrimoniale” 9(2004) n. 15, s. 151-184.
 • Kantor R., Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego, „Studia Socialia Cra-coviensia” 7(2012), nr 2, s. 63-72.
 • Kroczek P., Ius sequitur vitam, czyli o niektórych czynnikach zmian w prawie, „Studia Socialia Cracoviensia” 11(2014), nr 2, s. 163-176.
 • Makarewicz P., Realizacja zadań obrońcy węzła małżeńskiego na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej, w: Cultura Christiana, red. P. Makarewicz, R. Rybarski, M. Sieńkowski, t. 1, Ełk 2012, s. 101-122.
 • Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Łódź 1905.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, t. 1, Olsztyn 2002.
 • Pikus S., Biblijne podstawy urzędu sędziowskiego w prawie kościelnym, „Studia Diecezji Ra-domskiej” 6(2004), s. 451-458.
 • Pikus S., Niezawisłość sędziego kościelnego, Lublin-Sandomierz 2009.
 • Pikus S., Sędzia kościelny w świetle zadań i uprawnień procesowych, „Prawo Kanoniczne” 42(2002), nr 3-4, s. 269-284.
 • Rozkrut T., Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów 2003.
 • Safjan M., Etyka Zawodu Sędziowskiego, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 265-275.
 • Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego, t. 1, War-szawa 2001.
 • Sobański R., Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 3(1998), s. 45-59.
 • Sobański R., Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 45(2002), nr 3-4, s. 3-22.
 • Szewczyk R., Biskup diecezjalny – pierwszym sędzią w diecezji, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Ełk 2013, s. 381-394.
 • Sztychmiler R., Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000.
 • Sztychmiler R., Sędziowie i urzędnicy sądowi w służbie praw człowieka, w: Plenitudo Legis Dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. B. Zubertowi, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 681-707.
 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c56c2cbf-744e-4320-8ef3-d4f22985aaf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.