Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 231-248

Article title

Transgresyjna wrażliwość François Ozona

Authors

Title variants

EN
Transgressive Sensitivity of François Ozon

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
François Ozon należy do najbardziej rozpoznawalnych europejskich reżyserów. Jego dzieło wpisuje się zaś w rejestr motywów i tendencji określających współczesne kino francuskie: od tradycji „cinéma d’auteur” przez „cinéma du corps” i nową francuską ekstremę po kino queer. Jako autor nowej generacji Ozon meandruje między kinem artystycznym a komercyjnym – obszarami, których rozłączność legitymizowała do tej pory praktyki teorii autorskiej. Za kardynalną cechę eklektycznego i postmodernistycznego stylu Ozona można uznać posługiwanie się różnorodnością filmowych konwencji i tworzenie nowych hybrydycznych form. U podstaw większości jego filmów leży zaś wrażliwość melodramatyczna i estetyka kampu. O autorskim charakterze jego dzieł świadczy także zestaw tropów czy obsesji, które powracają w większości jego filmów: temat rodziny, zazwyczaj ujmowany przewrotnie czy wręcz perwersyjnie, a także kwestia genderowej i seksualnej labilności, sondowania, podważania i zacierania różnic oraz ról płciowych, a w szerszym ujęciu – traktowanie płci i ciała jako transgresyjnej drogi samopoznania.
EN
François Ozon is one of the most recognizable European directors. His work fits in with the register of motifs and trends that define contemporary French cinema: from the tradition of “cinéma d’auteur” through “cinéma du corps” and the new French extreme, and the queer cinema. As an author of a new generation, Ozon meanders between artistic and commercial cinema – the areas whose separateness has so far legitimized the practice of the auteur theory. The use of diverse film conventions and the creation of new hybrid forms can be considered as a cardinal feature of Ozon’s eclectic and postmodernist style. At the heart of most of his films lies the melodramatic sensitivity and camp aesthetics. The original character of his works is also evidenced by a set of themes or obsessions that return in most of his films: family theme, usually perverse or even perfidious, as well as the issue of gender and sexual lability, probing, undermining and blurring gender differences and roles, and in a broader sense – treating sex and the body as a transgressive path of selfdiscovery.

Year

Pages

231-248

Physical description

Contributors

author
 • Warszawska Szkoła Filmowa

References

 • [B. a.], http://www.cnc.fr/web/en [dostęp: 13.05.2018].
 • [B. a.], Le jeune cinéma français des années 90.: http://cinescope2006.canalblog.com/archives/2006/07/18/2315849.html [dostęp: 13.05.2018].
 • [B. a.], Survey on the image of French cinema around the world: https://en.unifrance.org/news/11596/survey-on-the-image-of-french-cinema-around-the-world [dostęp: 13.05.2018].
 • [B. a.], Theatre Admissions in France: http://www.cnc.fr/web/en/theater-admissions [dostęp: 13.05.2018].
 • [B. a.], UniFrance releases its Summary of 2012 for French cinema abroad: https://en.unifrance.org/news/10392/unifrance-releases-its-summary-of-2012-for-french-cinema-abroad [dostęp: 13.05.2018].
 • [B. a.], World domination by box office cinema admissions: http://greenash.net.au/thoughts/2011/07/world-domination-by-box-office-cinema-admissions/ [dostęp: 13.05.2018].
 • Bataille G., Historia erotyzmu, Oficyna Literacka, Kraków, 1992.
 • Butler J., Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, [za:] M. Meyer, Dyskurs kampu. Rewindykacja, „Teksty Drugie” 2015, nr 5.
 • Butler J., Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.
 • Chilcoat M., Queering the Family in François Ozon’s „Sitcom”, R. Griffiths [red.], Queer Cinema in Europe, Intellect Books, Bristol, 2008, s.27.
 • Czapliński P., Kamp - gry antropologiczne, „Teksty Drugie” 2015, nr 5.
 • Doty A., Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis/Lodon, 1993.
 • Foucault M., Przedmowa do transgresji, [w:] M. Janion, S. Rosiek [red.], Osoby. Transgresje 3, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1984.
 • Fox A., Auteurism, Personal Cinema, and the Fémis Generation: The Case of François Ozon, [w:] A. Fox i in. [red], dz. cyt.
 • Fox A., Marie M., Moine R., Radner H. [red.], A Companion to Contemporary French Cinema, John Wiley & Sons, Malden/Oxford, 2015.
 • Gilbey R., Angel delight, „The Guardian” 2008: https://www.theguardian.com/film/2008/aug/27/1 [dostęp: 13.05.2018].
 • Grethlein J., Aesthetic Experiences and Classical Antiquity: The Significance of Form in Narratives and Pictures, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
 • Hain M., Explicit Ambiguity: Sexual Identity, Hitchcockian Criticism, and the Films of François Ozon, „Quarterly Review of Film and Video” 2007, nr 24:3.
 • Hoeij van B., French Box Office 2017: Local Titles Soar (Even „Valerian”): https://www.hollywoodreporter.com/news/france-box-office-2017-us-films-lose-market-share-strong-year-local-fare-1071234 [dostęp: 13.05.2018].
 • Horeck T., Kendall T., The new extremism in cinema: from France to Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2011.
 • Ince K., Francois Ozon's cinema of desire, [w:] K. Ince [red.], Five Directors: Auteurism from Assayas to Ozon, Manchester University Press, Manchester, 2008, s.113 (112-134).
 • Jacqueline Nacache J., Was There a Young French Cinema?, [w:] A. Fox i in. [red], dz. cyt.
 • Jagielski S., Queerowanie melodramatu, „EKRANy” 2017, nr 3-4.
 • Janion M., Eros i psyche melodramatu, [w:] Tejże, Odnawianie znaczeń, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1980.
 • Jefferson Kline, T., Unraveling French Cinema: From L'atalante to Caché, John Wiley & Sons, Malden/Oxford, 2009.
 • Kooijman J., Family. Portrait: Queering the Nuclear Family in François. Ozon's „Sitcom”, [w:] P. Pisters, W. Staat [red.], Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2005, s.78.
 • Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2002.
 • Lauretis de, T., Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction, „differences” 1991, nr 3.2: https://pl.scribd.com/doc/196261426/De-Lauretis-Teresa-Queer-Theory-Lesbian-and-Gay-Sexualities-Introduction [dostęp: 13.05.2018].
 • Lemercier F., „Valerian and the City of a Thousand Planets” breaks the record as France's most expensive film: http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=326848 [dostęp: 13.05.2018].
 • Lemercier F., 300 feature films produced by France in 2017: http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=350722 [dostęp: 13.05.2018].
 • Mastalerz L., O gatunkowej subwersji w kinie najnowszym, „EKRANy” 2012, nr 5.
 • Moine R., Contemporary French Comedy as Social Laboratory, [w:] A. Fox i in. [red], dz. cyt.
 • Nowlan B., Queer Theory, Queer Cinema, [w:] J. C. Juett, D. M. Jones [red.], Coming Out to the Mainstream: New Queer Cinema in the 21st Century, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2010.
 • Palmer T., Brutal Intimacy: Analyzing Contemporary French Cinema, Wesleyan University Press, Middletown, 2011.
 • Quandt J., Flesh and Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema, „Artforum” 2004: https://www.thefreelibrary.com/Flesh+%26+blood%3A+sex+and+violence+in+recent+French+cinema.-a0113389507 [dostęp: 13.05.2018].
 • Radkiewicz M., Oblicza kina queer, Korporacja Ha!art, Kraków, 2004.
 • Rees-Roberts N., French Queer Cinema, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.
 • Romney J., Sitcom, „Sight&Sound” 1999, nr 56: http://old.bfi.org.uk/sightandsound/review/18 [dostęp: 13.05.2018].
 • Rouyer P., Vassé C., Entretien François Ozon: La Vérité des corps, „Positif” 2004, nr 521/522, s. 43-4, [za:] T. Palmer, dz. cyt.
 • Schilt T., François Ozon, University of Illinois Press, Urbana, 2011.
 • Sontag S., Notatki o kampie, „Literatura na świecie”, 1979, nr 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57081a6-e373-42ac-8ca5-b5a1747735f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.