Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(28) | 22

Article title

Wpływ wybranych determinantów na zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym

Content

Title variants

EN
Selected factors influencing safety management in road transport

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper presents, in a synthetic manner, the main aspects of road traffic safety, which is the quintessence of road transport. The author also shows selected research findings into main determinants influencing safety management in road transport. Moreover, the paper indicates necessary undertakings to increase road traffic safety.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Barcik Jacek, Czech Piotr, Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeń- stwo ruchu – część 1 i część 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z 2010 r., nr 67 i 68.
 • 2. Bąk Jadwiga, Gajda Dorota, Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ru- chu drogowego, Eksploatacja i niezawodność, nr 3/2008
 • 3. Bohatkiewicz Janusz i inni, Zasady uspokajania ruchu na drogach za po- mocą fizycznych środków technicznych, EKKOM, Kraków 2008.
 • 4. Boruta Grzegorz, Piętak Andrzej, Mechatronika samochodu. Układy bez- pieczeństwa czynnego i biernego, UWM, Olsztyn, 2012.
 • 5. Ciekot Zbigniew, Perspektywy rozwoju transportu samochodowego, Prze- gląd logistyczny, nr 4 (008), Warszawa, 2009.
 • 6. Dziawgo Danuta, Credit-rating, Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa, 1998.
 • 7. Gapiński Szczepan, Krystek Ryszard, Czy potrzebna jest integracja sys- temów bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo transportu, Magazyn Autostrady, 10/2008.
 • 8. Gidlewski Mirosław i in., Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo- wego na Mazowszu - GAMBIT Mazowiecki, Warszawa, 2010.
 • 9. Gilejko Leszek i in., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa, 2006.
 • 10. Jaegermann Kazimierz, Nasiłowski Władysław, Wypadkowość drogowa. Przyczyny biologiczne, medycyna prawna, rekonstrukcja, PZWL, Warszawa,
 • 1975.
 • 11. Lejda Kazimierz, Karbowniczek Dagmara, Bezpieczeństwo systemu czło-wiek-pojazd-otoczenie (C-P-O) w ruchu drogowym, Autobusy 2013, Nr 3.
 • 12. Stajniak Maciej i in., Transport i spedycja, Instytut Logistyki i Magazyno- wania, Poznań, 2008.
 • 13. Stoner James A.F., Freeman R. Edward,Gilbert Jr. Daniel R., Kierowanie, PWN, Warszawa, 2001.
 • 14. Wicher Jerzy, Pojazdy samochodowe, Bezpieczeństwo samochodów i ru- chu drogowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5723c6e-29f0-468a-b7c1-451c1ee28617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.