Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 (12) | 169-184

Article title

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych jako przykład instytucjonalizacji demokracji

Content

Title variants

EN
Trilateral Commission for Social and Economic Affairs as an Example of Institutionalization of Democracy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest instytucjonalizacja demokracji w Polsce na przykładzie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Zagadnienie to należy rozpatrywać w kontekście demokratycznych zasad ustrojowych polegających m.in. na urzeczywistnianiu zasad sprawiedliwości społecznej. Autor wyraża opinię, że ustrój demokratyczny stwarza możliwość i jednocześnie nakłada na państwo obowiązek tworzenia instytucji i prawnych norm dla poprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa dialog pomiędzy partnerami społecznymi prowadzony w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych. W artykule zaprezentowano podstawy prawne oraz uwarunkowania społeczno-polityczne mające wpływ na utworzenie Komisji i opisano zwięźle funkcję, rolę i kompetencje Komisji wynikające z Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 100, poz. 1080 z dnia 18 września 2001 r. z późn. zm. Artykuł koncentruje się na instytucjonalizacji demokracji, która zgodnie z przekonaniem autora stanowi syntezę pomiędzy rządami ludzi i rządami prawa.
EN
The subject of the article is the institutionalization of democracy in Poland on the example of the Tripartite Commission for Socio-Economic. This issue should be considered in the context of democratic principles such as implementation the principles of social justice. In the author’s opinion, democracy makes possible, and at the same time imposes an obligation on the state to create institutions and legal standards for the proper functioning of a market economy. A special role in this process is a dialogue between the social partners taking place within the Tripartite Commission for Socio-Economic. The article presents the legal and socio-political conditions affecting the creation of Commission and briefly describes the function, role and powers of Commission in accordance with Act of 6 July 2001 about Tripartite Commission for Socio-Economic Issues and voivodship social dialogue commissions, published in Dz.U. No. 100, item 1080 of 18 September 2001, as amended. Article focuses on the institutionalization of democracy, which according to the author’s conviction is a synthesis between the governments of the people and the rule of the law.

Year

Issue

Pages

169-184

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Ciapała J., Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin 2009
 • Długosz D., System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza Uczestnika, „Polityka Społeczna” 2005, nr 4
 • Dowbor L., Demokracja ekonomiczna, Warszawa 2009
 • Drgalski J., Prawno-ekonomiczne podstawy przekształceń własnościowych polskiej gospodarki. Pakt o przedsiębiorstwie Państwowym w trakcie przekształcania, Warszawa 1993
 • Durkheim E., O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa 1999
 • Fałkowski M., Grosse T.G., Napiontek O., Dialog społeczny i Komisja Trójstronna w Polsce po 1989 roku, [w:] Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, Warszawa 2006
 • Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria historia praktyka, Warszawa 2009
 • Kulesza W.T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992
 • Misztal W., Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011
 • Nazioł K., Model ustroju społeczno-gospodarczego w świetle Konstytucji RP oraz wybranych krajów europejskich, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polaszkiewicz i J. Boehlke, Toruń 2006
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004
 • Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010
 • Rubisz L., Wstęp. Instytucjonalizm, instytucja polityczna i instytucjonalizacja jako kategorie polityczne, [w:] Idee - Instytucje - Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz, Toruń 2006
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Kraków 2002
 • Waniek D., Legitymacja Konstytucji, [w:] Problemy socjologii Konstytucji, red. D. Waniek, Warszawa 1991
 • Wronikowska E., Rola państwa w dialogu społecznym w Polsce, „Polityka Społeczna” 2003, nr 1
 • Zubik M., Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57475e9-ee6b-400d-86d9-1e48886a92b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.