Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 2 | 33-41

Article title

Wpływ menedżera na efektywność pracowników
 we współczesnym przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Influence of the manager on the effectiveness 
of employees in the contemporary enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W XXI wieku, w erze gospodarki opartej na wiedzy, trwały sukces przedsiębiorstwa na rynku osiągnąć można przede wszystkim poprzez poprawę efektów uzyskiwanych przez pracujących w nim ludzi oraz rozwijanie zespołów i poszczególnych osób. Trzeba mieć też na uwadze, iż efektywność można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, wynikających z rozumianych przez nią efektów. W praktyce gospodarczej istnieje wiele terminów o podobnym znaczeniu: sprawność, skuteczność, produktywność, rentowność czy też ekonomiczność. Wszystkie jednak dążą do pomiaru efektywności, gdyż najczęściej definiuje się ją jako uzyskane efekty w odniesieniu do poniesionych kosztów – zależy to od postawionego przez przedsiębiorstwo celu. Trzeba też zrozumieć, iż nie można efektywności przypisać jednoznacznie jednemu działaniu, ponieważ jest to szereg czynności, które zmierzają do osiągnięcia, wyznaczonego przez przedsiębiorstwo celu. Dlatego też niezwykle ważni są w tym procesie ludzie (pracownicy), których efektywna praca przekłada się na efektywność całej firmy.
EN
In the 21st century, in the era of the economy based on the knowledge, on the market to achieve the permanent success of the enterprise it is possible above all by the improvement in effects get by people working in it and developing teams and individual persons. It is necessary to take into account also, that it is possible to consider the effectiveness from different points of view, resulting from effects understood by her. In practice economic many dates exist about the similar importance: the efficiency, the effectiveness, the productivity, the profitability or also a cost-effectiveness. All however effectivenesses are approaching the measurement, because she is most often defined as get effects with reference to incurred costs – it depends on the destination put forward by the enterprise. It is necessary also to understand, that it isn’t possible to assign the effectiveness explicitly to one action, since it is sequence of duties which aim at the achievement, appointed by the enterprise of the purpose. Therefore in this process people are extremely important (for worker) which the effective work is transferring oneself to the effectiveness of the entire company

Year

Volume

6

Issue

2

Pages

33-41

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57f64c8-cdc1-4884-903d-fd0d27a23de3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.