Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 |

Article title

Opłata miejscowa - charakterystyka prawna i funkcjonalna

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-03

References

 • Czarnecki S., Przesłanki decydujące o dopuszczalności pobierania opłaty miejscowej, "Finanse Publiczne" 2018, nr 2
 • Czarnecki S., Skutki stwierdzenia nieważności uchwały stanowiącej podstawę pobierania opłaty miejscowej, "Finanse Publiczne" 2018, nr 6
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012
 • Dowgier R., [w:] Opłaty lokalne. Komentarz, red. L. Etel, G. Liszewski, Warszawa 2016
 • Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004.
 • Gliniecka J., Rola opłaty uzdrowiskowej w systemie dochodów budżetowych, „Finanse Komunalne” 2007, nr 4.
 • Golba J., Charakter prawny i istota opłaty miejscowej, LEX/el. 2016.
 • Golba J., Uzyskanie i utrata statusu uzdrowiska w Polsce – aspekty prawne, LEX/el. 2014.
 • Kasprzak G., Zastąpienie opłaty miejscowej opłata turystyczną – postulaty de lege ferenda, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 8.
 • Kobylski P., Podstawa wymiaru opłaty miejscowej w świetle nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze, red. A. Niezgoda, J. Barczak, P. Szczęśniak, Lublin 2016.
 • Kornberger-Sokołowska E., Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2011.
 • Opłata klimatyczna w obecnej formule to fikcja (wywiad Jakuba Pawłowskiego z Janem Golbą – Prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP), „Dziennik Gazeta Prawna” z 28 marca 2018 r., nr 62.
 • Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017.
 • Paczocha M., Opłata miejscowa po zmianach dokonanych ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, „Finanse Komunalne” 2008, nr 12.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm. ).
 • Wyrok NSA z dnia 29 grudnia 2011 r. (II FSK 1077/10), LEX nr 1151248.
 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2018 r. (II FSK 3579/17), LEX nr 2467865.
 • Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c58821a6-0702-49ae-a673-97e73e095b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.