Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(60) | 79-96

Article title

Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii

Title variants

EN
Conditional Administering of Sacraments?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor podejmuje problem warunkowego udzielania głównie dwóch sakramentów: pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Na podstawie analizy nauczania Kościoła: lex credendi i (głównie Katechizmu Kościoła katolickiego i Codex Iuris canonici i Kodeksu prawa kanonicznego) i lex orandi (dawne rytuały i obowiązujące księgi liturgiczne) uzasadnia, że w Kościele katolickim była możliwość warunkowego udzielania tylko dwóch sakramentów: chrztu i namaszczenia chorych. Jedynie w podręcznikach teologii moralnej ich autorzy nie tylko rozważali problem warunkowego udzielania rozgrzeszenia, ale także dopuszczali taką możliwość, a nawet ją zalecali. We współczesnej teologii sakramentów świętych mocno akcentuje się prawdę, że są one sakramentami wiary, dlatego mogą je przyjmować jedynie ludzie wierzący oraz wymaga się świadomego w nich uczestnictwa. Zwłaszcza w sakramencie pokuty akty penitenta takie jak żal za grzechy i spowiedź wymagane są do tego, aby otrzymać rozgrzeszenie. Nie ma więc warunkowego rozgrzeszenia, ani warunkowego namaszczenia chorych. Sakramentów udziela się tylko tym, którzy są odpowiednio dysponowani, albo nie udziela się ich wcale.
EN
The author discusses the problem of conditional administering of two sacraments: of Penance and of the Anointing of the Sick. On the basis of the teaching of the Church—lex credendi (mainly the Catechism of the Catholic Church and Codex Iuris Canonici) and lex orandi (past rituals and currently valid liturgical texts)—the author claims that the Catholic Church has only recognized two sacraments as conditionally administered: of Baptism and of Anointing of the Sick. The idea of conditional administering of Penance has only been discussed in handbooks of moral theology, whose authors not only pondered upon the issue, but also admitted it as an option which they often encouraged. Contemporary theology of sacred sacraments strongly highlights the fact that they are sacraments of faith. Hence, they can only be accepted by believers who are expected to participate in them with awareness. The Sacrament of Penance, in particular, requires such acts like penitence and confession as prerequisite to absolution. Hence, there can be no conditional absolution or conditional Anointing of the Sick. These sacraments are either administered to those who have the required dispositions, or they are not administered at all.

Contributors

 • Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL

References

 • Biskupski Stefan: Spowiedź w samolocie. „Ateneum Kapłańskie” 46:1947 s. 279-280.
 • Borowski Antoni: Rozgrzeszenie w trybunale pokuty pod warunkiem „si es dispositus”. „Ateneum Kapłańskie” 22:1928 s. 271-284.
 • Decyk Jan: Sakrament chorych na nowo odczytany. W: Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. M. Olczyk. Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010 s. 81-92.
 • Glombik Konrad: Wokół niektórych współczesnych nieporozumień związanych z teologią i praktyką sakramentu pokuty i pojednania. „Liturgia Sacra” 18:2012 nr 1 s. 31-49.
 • Kosecki Bolesław: Wyznanie grzechów w praktyce pokuty Kościoła na zachodzie. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 29:1976 s. 65-81.
 • Matwiejuk Kazimierz: Sakramenty uzdrowienia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. W: Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. Red. K. Matwiejuk. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2003 s. 40-57.
 • Miazek Jan: Odnowa sakramentu pokuty. „Collectanea Theologica” 63:1993 z. 2 s. 112-123.
 • Moysa Stefan. Sakramentalne wyznanie grzechów w świetle współczesnej dyskusji. „Ateneum Kapłańskie” 89:1977 s. 192-207.
 • Przybylski Bernard: Pokuta w magisterium posoborowym. „Ateneum Kapłańskie” 89:1977 s. 92-99.
 • Reroń Tadeusz: Doktryna trydencka o sakramencie namaszczenia chorych. „Perspectiva” 3 2003 nr 2 s. 96-115.
 • Schenk Wacław: Rozgrzeszenie zbiorowe w praktyce Kościoła na Zachodzie i w Polsce do 1975 r. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 29:1976 s. 128-134.
 • Skowronek Alfons: Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 106:1986 s. 51-67.
 • Sopoćko Michał: Ostatnia posługa grzesznikom. „Ateneum Kapłańskie” 48:1948 s. 269-272.
 • Stefański Jerzy: Właściwe rozumienie i stosowanie sakramentu chorych. „Ateneum Kapłańskie” 90:1978 s. 335-345.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c589cc7f-86fd-4763-9cb6-c5defea8b6fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.