Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 16 | 1 | 171-181

Article title

Recovery alternatives decision by using fuzzy based preference selection index method

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Podejmowanie decyzji recycklingowych przy zastosowaniu metody wskaźnikowej wyboru preferencji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The electrical and electronics sector has become one of the rapidly developing and growing sectors, as a result of technological and economic developments. Rapid changes in consumer demands and needs have increased the use of electrical and electronic equipment and shortened product life cycle, resulting in an increase in equipment waste. Therefore, recovery alternatives for electrical and electronic equipment waste should be considered subject. The aim of this study is to evaluate the recovery alternatives of electrical and electronic wastes and to determine the best. Methods: Multi-criteria decision-making techniques used to select the best among multiple alternatives have many application areas. The selection of recovery alternatives based on criteria includes some fuzzy topics. For this reason, the fuzzy logic approach was used to evaluate the answers of the decision makers and the fuzzy numbers obtained were analyzed by PSI method and criterion weights were determined and alternatives were listed. Results: According to results of analysis, social responsibility and environmental awareness criteria have the highest values for selecting recovery alternatives. In addition, remanufacturing, regeneration and recycling take the first place among the alternatives. Conclusions: Recovery of electrical and electronics waste is an important subject in current conditions. Alternative methods vary from reuse to incineration, but correct choice of recovery techniques rely on multi criteria and decision should be made adhering to them.
PL
Wstęp: Przemysł elektryczny i elektroniczny to gałęzie przemysłu o dużej dynamice wzrostu i rozwoju, będącej wynikiem rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Gwałtowne zmiany popytu i potrzeb konsumentów wpłynęły na wzrost zapotrzebowania na sprzęt elektroniczny oraz skróciły cykl życia produktu, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia ilości odpadów sprzętowych. Dlatego też istotnie jest zajęcia się tematyką odzyskiwania części ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem pracy jest ocenienie metod odzyskiwania elementów ze zużytych sprzętów oraz wybór najlepszej z tych metod. Metody: W wielu obszarach stosuje się techniki wielokryterialne podejmowania decyzji w celu dokonania wyborów pomiędzy różnymi alternatywami. Wybór metody odzyskiwania w oparciu o kryteria obejmuje zagadnienia modeli rozmytych. Z tego też powodu, zastosowano logikę rozmytą do oceny odpowiedzi osób decyzyjnych a uzyskanie liczby rozmyte zostały poddane metodzie PSI, w wyniku której uzyskano kryteria ważone jak i listę alternatyw. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kryteria odpowiedzialności i świadomości ekologicznej mają najwyższą wartość przy selekcji metod odzyskiwania. Dodatkowo, najczęściej wybieranymi metodami były: przerób, regeneracja oraz recykling. Wnioski: W istniejących obecnie uwarunkowaniach, odzyskiwanie elementów ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bardzo ważne. Metody alternatywne obejmują całą paletę od ponownego użycia do spalenia, jednakże prawidłowy wybór stosowanej techniki odzysku powinien opierać się na wielokryterialnym procesie decyzyjnym.

Journal

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

171-181

Physical description

Contributors

  • Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5999bdf-a541-4dc6-9b52-5888cc249340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.