Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(39) | 137-144

Article title

The use of EU support by orchards owners in farms in the Grójec county, on the basis of the conducted survey

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie wsparcia UE przez właścicieli gospodarstw sadowniczych z powiatu grójeckiego w świetle badań ankietowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents the state of fruit producers’ knowledge, as well as methods of EU support application under the various programmes available in both the period before and after Poland’s accession to the EU. Farmers, including gardeners, could apply for funding under the SAPARD programme already before the accession. These grants were the beginning of the support Poland received during this period. EU aid became applied on a large scale just after the accession. A large part of manufacturers began to apply for support i.a. under the Rural Development Programme for 2007–2013 (hereinafter RDP 2007–2013). The survey involved 103 fruit producers from the Grójec County, which is the area of greatest importance in the Polish fruit production. Nearly three quarters of the surveyed respondents claimed that they had benefi ted from the EU support. Those producers who benefi ted from the RDP 2007–2013, the granted funds in 63% invested in modernizing their farms. A lot of producers the received funds earmarked for the purchase of machines. Preferential loans also gained in popularity, especially those that could be applied for after disasters which had destroyed growers’ crops, e.g. spring ground frost, hail etc. 30% of respondents benefi ted from this type of support. It is worth emphasising that almost three quarters of the respondents obtained assistance in making applications from private companies, and not from the state institutions. The biggest obstacle encountered by the producers when applying for EU funds, was the intricate procedure in fi lling in the applications.
PL
W opracowaniu przedstawiono stan wiedzy producentów sadowniczych oraz sposoby wykorzystania przez nich wsparcia unijnego w ramach różnych programów dostępnych zarówno w okresie przed-, jak i poakcesyjnym. Już przed akcesją rolnicy, w tym ogrodnicy, mogli ubiegać się o dofi nansowanie w ramach programu SAPARD. Dotacje te były początkiem wsparcia, jakie Polska uzyskała w tym okresie. Dopiero po akcesji zaczęto na dużą skalę korzystać z pomocy unijnej. Znaczna część producentów ubiegała się o wsparcie m.in. w ramach programu PROW 2007–2013. Badaniami ankietowymi objęto 103 producentów sadowniczych z powiatu grójeckiego, a więc rejonu o największym znaczeniu w polskiej produkcji owoców. Spo- śród ankietowanych respondentów prawie ¾ zadeklarowało, że korzystało ze wsparcia unijnego. Producenci, którzy skorzystali z PROW 2007–2013, otrzymane fundusze w 63% zainwestowali w modernizację swoich gospodarstw. Najwięcej producentów przeznaczyło otrzymane środki na zakup maszyn. Warto również podkreślić, że przy wypełnianiu wniosków prawie ¾ respondentów korzystało z pomocy prywatnych fi rm, a nie z form wsparcia instytucji państwowych.

Contributors

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • Ciechomski, W. (1997). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Marzec, M., (2015). Analiza instrumentów wsparcia gospodarstw sadowniczych na przykładzie powiatu grójeckiego. Praca inżynierska. Warszawa: SGGW.
  • Mazurkiewicz-Pizło, A., Pizło, W. (2011). Inspiracje teoretyczne konkurencyjności według Thünena, Marshalla, Portera. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 93, 5–18.
  • Spychalski, G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 71, 43–52.
  • Wilkin, J. (2002). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie. Biul. Inf. ARR, 9(135), 18–19.
  • Wyzińska-Ludian, J. (1996). Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Lublin: Wyd. UMC w Lublinie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a58948-7126-4be3-874c-0d0cd5007ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.