Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka | 97-114

Article title

Définir l’habitat

Title variants

PL
Zdefiniować budownictwo mieszkaniowe
EN
Define Residential Housing

Languages of publication

FR

Abstracts

FR
Le présent article a pour vocation de comparer différentes formes d’habitat individuel et collectif en Pologne et en France du point de vue notionnel et terminologique. L’auteur se propose d’analyser les similitudes et les divergences entre les champs notionnels et terminologiques liés à l’habitat dans les deux pays concernés afin de voir si d’éventuels écarts terminologiques se doublent de ceux notionnels.
EN
The purpose of this article is to make contrastive analysis of different forms of single-family and multi-family housing construction in Poland and France. Assuming that each specialist area has created its conceptual field, which is reflected in the corresponding terminological field, the author tries to find out whether and to what extent conceptual and terminological fields related to housing construction in Poland and France coincide, and to what extent they differ. And how far conceptual differences correspond to terminological differences, if any, and what they arise from.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu analizę kontrastywną różnych form budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego w Polsce i we Francji. Wychodząc z założenia, że każda dziedzina specjalistyczna wytworzyła swoje pole pojęciowe, którego wyrazem jest odpowiadające mu pole terminologiczne, autorka stara się sprawdzić, czy i na ile pola pojęciowe i terminologiczne związane z budownictwem mieszkaniowym w Polsce i we Francji pokrywają się, a na ile różnią. I na ile ewentualnym różnicom terminologicznym odpowiadają różnice pojęciowe i z czego one wynikają.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bouloc Caroline, Górczyńska Magdalena, « L’accession à la propriété privée dans les villes polonaises : un défi de transition post-socialiste » [in:] EchoGéo [en ligne], 30 | 2014, mis en ligne le 11 décembre 2014, URL : http://echogeo.revues.org/14057 DW : 3.11.2016.
 • Commission Européenne, 2008, Accès au logement des groupes vulnérables, http://ressourceshlm. union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Acces+au+logement+des+groupes+ vulnerables DW : 25.10.2016.
 • Coudroy de Lille Lydia, 2000, « Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce » [in:] Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, [éds.] Jażdżewska I., Łódź, UŁ, ŁTN.
 • Coudroy de Lille Lydia, 2002, « L’habitat urbain pré et post socialiste en Pologne » [in :] Les Annales de la Recherche Urbaine, no 92, 25-31.
 • Coudroy de Lille Lydia, 2013, « Le logement en République populaire de Pologne : du « déficit » à la « crise » [in :] Le Mouvement Social, 2013/4 (no 245), 109-192.
 • Depecker Loïc, 2000, « Le signe entre signifié et concept » [in :] Le sens en terminologie, [éds.] Béjoint H., Thoiron Ph., Lyon, Presses universitaires de Lyon, 86-126.
 • Fredouille Jean-Claude, 1996, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice, Książnica.
 • Ligara Bronisława, Szupelak Wojciech, 2012, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków, Księgarnia Akademicka.
 • Skalski Krzysztof, 2009, Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
 • Szafrańska Ewa, 2011, « Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno-przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi » [in :] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 36, 141-155.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a9421e-8c72-4052-80d6-2fa77b19d480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.