Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 11-134

Article title

Ujednolicona chronologia i metryka rozwoju ontogenetycznego

Content

Title variants

EN
Unified chronology and metrics of ontogenetic development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Centralnym zagadnieniem psychologii rozwoju, jak również i całej psychologii, jest periodyzacja ontogenezy. Nie tylko podział życia na poszczególne okresy, ale utworzenie teorii, która by wyjaśniała, dlaczego życie indywidualne dzieli się na okresy w pewien sposób. Tylko mając podobną teorię, można stawiać pytania dotyczące długości okresów rozwojowych i ich granic. Rozwiązaniu tego drugiego zadania jest poświęcony ten artykuł.
EN
The central problem of development psychology, and psychology in general, is a way of dividing of life into periods called in european tradition as a periodization of ontogenesis. Nor just the division of life into separate periods, but the creation of a theory that would explain why the individual life is divided into periods in a certain way. Only with such a theory, it is possible to wonder about the age periods and the duration of their borders. The solution of second problem appears as an objective of this article.

Year

Issue

2

Pages

11-134

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Arystoteles (1972). O duszy. Przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył P. Siwek.Warszawa: PWN.
 • Flammer, A. (1988). Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern–Goettingen–Toronto–Seattle: Verlag Hans Huber.
 • Karandaschew, Ju. (1993). Lebensspannenpsychologie: Theoretische Einfuehrung, Oder das funktionalstadiale Modell der psychischen Entwicklung des Menschen. Luebeck: Hansisches Verlagskontor.
 • Karandashev, Yu. (2011). Metateoria rozwoju L.S. Wygotskiego: opis formalny, Horyzonty psychologii, 1, 37-60.
 • Karandashev, Yu. (2012). Traktat O duszy. Rozwój czy pochodzenie? Horyzonty psychologii, 2, 57–73.
 • Karandashev, Yu. (2013). Ewolucyjna koncepcja i periodyzacja rozwoju ontogenetycznego. https://sites.google.com/site/yurikarandashev/ [dostęp: 16.05.2016].
 • Karandashev, Yu. (2016). Chronologia i metryka rozwoju ontogenetycznego, Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 1, 101–122.
 • Karandashev, Yu. (2017). Ewolucyjno-poziomowa koncepcja, periodyzacja i systematyka rozwoju ontogenetycznego. Bielsko-Biała: Addendium (w druku).
 • Liberska, H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, 71–126.
 • Выготский, Л.С. (1984). Собрание сочинений. Том 4: Детская психология. М.: Педагогика.
 • Карандашев, Ю.Н. (1981). Как дети понимают взрослых. Минск: Изд-во БГУ.
 • Карандашев, Ю.Н. (1989). Развивающиеся роботы будущего. Минск: Вышэйшая школа.
 • Карандашев, Ю.Н. (1997a). Психология развития: Часть 1: Введение: Учебное пособие. Минск:Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н. (1997b). Психология развития: Часть 2: Общая теория систем. Минск:Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н., Ховер, Ю. (2003). Диагностика нервно-психического развития в раннем детстве. Минск: Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н. (2012). Предмет, содержание и структура психологической науки, (49-65). W: Е.Е. Сапогова (ред.), Психосфера. Выпуск шестой, Тула: ТулГУ.
 • Карандашев, Ю.Н. (2013). Эволюционная концепция и периодизация онтогенетического развития. Pobrano z: https://sites.google.com/site/yurikarandashev/ [dostęp: 16.05.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a96108-e822-41bd-929e-f5c0d438bbe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.