Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 7-18

Article title

Ideologia jako czynnik wpływający na naukę ekonomii

Title variants

EN
Ideology as a factor influencing the economic science

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dyskusji nad problemami gospodarczymi zwraca uwagę brak wspólnego stanowiska w wielu podstawowych kwestiach. Warto zastanowić się nad tym zjawiskiem. Zróżnicowanie poglądów ekonomistów ma naukowe, a także pozanaukowe przyczyny, wynikające z odmiennej percepcji zdarzeń pod wpływem doświadczeń, kultury, tradycji, itd.. Najsilniejszym wszakże czynnikiem oddziałującym na treść interpretacji naukowych są względy ideologiczne. Kategoria ta, będąca wytworem życia społecznego, zaznacza swój wpływ na nauki społeczne. Warto mieć świadomość obecności elementów o charakterze ideologicznym w ekonomii. Celem artykułu jest wykazanie, iż treści ideologiczne w nauce narzucają punkt widzenia i wartościowania, krępują swobodę dociekań i zakłócają proces wnioskowania, prowadząc do uproszczonego objaśniania rzeczywistości, co wywołuje krytykę nauk ekonomicznych. Ich obecność w ekonomii prowadzi do sprzeczności z fundamentami innych nauk społecznych, przeto dzieli i antagonizuje społeczeństwo i stanowi jedną z przyczyn nienadążania ekonomii za wyzwaniami gospodarki.
EN
In the discussion on the economic problems the lack of common position in many of the core issues is visible. The article considers this phenomenon. The diversity of the economists’ views has scientific, as well as non-scientific causes arising from different perception of events under the influence of experience, culture, traditions, etc. The strongest, however, downside on the content of the scientific interpretation are ideological considerations. This category, being an effect of social life, marks its impact on social sciences. It is worth to be aware of the presence of ideological elements in the economic science. The aim of this article is to demonstrate that the essence of ideologic contents imposes a point of view and evaluation, restrains freedom of inquiry, and disturbs the inference process leading to a simplified understanding of reality, which calls the criticism of economic science. The presence of ideologic influence in the economics leads to a conflict with the foundations of other social sciences, splits and antagonizes people, and is one of the causes of inefficiency of economics’ solutions for the challenges.

Year

Volume

21

Issue

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2018-08

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Poland

References

 • Borys G., Istota i rodzaje paradygmatów w finansach, [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. nauk. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 144.
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 2006,
 • Friedman D., The machinery of freedom. Guide to a radical capitalism, 2nd ed., Open Court Publishing Company, La Salle 1989.
 • Górka M., Wybrane problemy metodologiczne w kontekście rywalizacji politycznej w Polsce po 2005 roku, http://www.academia.edu/5151964/Wybrane_problemy_metodologiczne_w_kontek%C5%9Bcie_rywalizacji_politycznej_w_Polsce.
 • Karmańska A., Użyteczność teorii jako cecha sine qua non paradygmatu w nauce o rachunkowości, [w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. naukowa R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Komorowski J., Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy, SGH, Warszawa 2012.
 • Kuhn T., The structure of scientific revolutions, The University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Oniszczuk J., Dobry model tworzenia prawa jako wsparcie jakości polityk publicznych, [w:] Polityka publiczna – teoria i dobre praktyki, red. J. Osiński, M. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Oniszczuk J Principle of equality and prohibition against discrimination in labour law. Respect of human dignity, [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. nauk. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Rojas R., The Keynesian model in the General Theory: A tutorial, Freie Universität Berlin, January 2012, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.07509.pdf.
 • Samuelson P., Economics, 11th ed., McGraw Hill, London 1980.
 • Suszyński C., Nowe paradygmaty w nauce o zarządzaniu, czyli raz jeszcze o potrzebie brzytwy Ockhama, [w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. nauk. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Ślusarczyk P, Chiny wyprzedzą Europę pod względem produkcji samochodów, http://autokult.pl/7122,chiny-wyprzedzaeurope-pod-wzgledemprodukcjisamochodow.
 • Zmierczak M., Doktryny polityczno-prawne, https://pl.scribd.com/document/67995810/Doktryny-polityczno-prawne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b7b1a2-c544-474b-a59d-7fde8842a07e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.