Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 10: Nauki o rodzinie | 85-99

Article title

Proces adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka

Authors

Title variants

EN
The Process of Family Adaptation to the Child's Disability

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstępne analizy przeprowadzonych badań wskazują, iż sytuacja psychospołeczna rodziny, w skład której wchodzi osoba z niepełnosprawnością, jest bardzo trudna i złożona. Odpowiedzi na ważne i ciekawe pytania, które w toku badań empirycznych postawiono rodzicom i osobom niepełnosprawnym, prezentują obraz rodziny poszukującej zrozumienia sytuacji, próbującej poradzić sobie z różnego rodzaju problemami, jak finanse czy aktywność zawodowa, dążącej do przystosowania się do nowej sytuacji i mocno zaangażowanej w opiekę nad osobą niepełnosprawną. Niestety, jak wskazują wyniki badań, aktywność opiekuńcza jest domeną jednej osoby w rodzinie, a jest nią matka.
EN
A preliminary analysis of the conducted research indicates that the psychosocial situation of a family who has a member with a disability is very difficult and complex. Answers to important and interesting questions asked in the course of empirical research where given by parents and people with disabilities. They presented the image of a family seeking to understand their situation and trying to cope with all kinds of problems. These include such things as finance or professional activity, striving to adapt to the new situation and being strongly committed to looking after a disabled person. Unfortunately, as the research results indicate, caring taking activity is the domain of one person in the family, meaning the mother.

Contributors

 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Chodkowska M., Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych. Ciągłość i możliwość zmian, w: Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania, red. M. Chodkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 159-184.
 • Głogosz D., Kołaczek B., Sytuacja wewnątrzrodzinna i warunki rozwojowe dzieci, w: Rodzina wielodzietna w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Balcerzek-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1997, s. 72-87.
 • Janocha W., Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008.
 • Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009.
 • Janocha W., Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.
 • Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności, WSS-P, Lublin 2006.
 • Kirenko J., Osoba z dysfunkcją narządu ruchu z powodu uszkodzeń rdzenia kręgowego, w: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, red. B. Szczepankowska, J. Mikulski, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1999, s. 86-93.
 • Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, w: Rodzina źródłem życia i szkołą miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 385-392.
 • Mactavish J.B., Family Caregivers of Individuals with Intellectual Disability: Perspectives on Life Quality and the Role of Vacation, „Journal of Leisure Research Review” 39(2007), s. 127-155.
 • Ostrowska M., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych. (Raport z badań), IFiS, Warszawa 1994.
 • Parchomiuk M., Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Pisula E., Rola J., Radzenie sobie ze stresem przez rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1994, nr 5, s. 161-172.
 • Sidor B., Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 393-404.
 • Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1975 s. 13-36.
 • Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999, s. 18-52.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5bec9e2-69f1-4bdd-83b4-9aa7399722c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.