Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 (338) | 11-22

Article title

Siła przetargowa przedsiębiorstw hurtowych we współpracy z partnerami biznesowymi

Content

Title variants

EN
Bargaining Power of Wholesale Enterprises in Cooperation with Business Partners
RU
Позиция оптовых предприятий в переговорах, позволяющая им отстаивать свои интересы, в сотрудничестве с бизнес-партнерами

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano przeglądu źródeł siły przetargowej przedsiębiorstw, a następnie podjęto próbę określenia siły przetargowej przedsiębiorstw hurtowych w kontaktach z ich kluczowymi partnerami biznesowymi, tj. producentami artykułów codziennego zapotrzebowania – Fast Moving Consumer Goods (FMCG) – i firmami detalicznymi. W analizie wykorzystano dostępne dane GUS dotyczące liczebności i struktury przedsiębiorstw hurtowych w Polsce, ich zasobów oraz skali zakupów towarów dokonywanych w hurcie przez różne podmioty. Dla analizy informacyjnej, doradczej i prawnej siły przetargowej przedsiębiorstw hurtowych posłużono się wynikami badania przeprowadzonego w połowie 2011 roku przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wśród przedstawicieli producentów FMCG i przedsiębiorstw handlowych, metodą zindywidualizowanych wywiadów. Korzystano także z dostępnej literatury dotyczącej relacji przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w kanałach dystrybucji FMCG.
EN
In her article, the author carried out a review of enterprises’ bargaining power and, next, she undertook an attempt to determine the bargaining power of wholesale enterprises in contacts with their key business partners, i.e. manufacturers of fast moving consumer goods (FMCG) and retailing companies. In the analysis, there are used the available CSO data on the number and structure of wholesale enterprises in Poland, their resources and the scale of purchases of goods being made in wholesale trade by various entities. For the purposes of information, advisory and legal analysis of the bargaining power of wholesale enterprises, there are used the findings of research carried out in the mid-2011 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) among representatives of manufacturers of FMCG and trade enterprises by the method of individualised interviews. There was also used the available literature on the relationships between manufacturing and trade enterprises in the FMCG distribution channels.
RU
В статье проведен обзор источников позиции предприятий в переговорах, позволяющей им отстаивать свои интересы, а затем предпринята попытка определить эту позицию оптовых предприятий в контактах с их ключевыми бизнес-партнерами, т.е. производителями ходких потребительских товаров (англ. FMCG) и розничными фирмами. В анализе использованы доступные данные ЦСУ, касающиеся численности и структуры оптовых предприятий в Польше, их ресурсов и масштаба закупок товаров, осуществляемых в опте различными субъектами. Для информационного, консультационного и правового анализа позиции оптовых предприятий, по- зволяющей им отстаивать свои интересы, использовали результаты исследования, проведенного Институтом исследований рынка, потребления и деловых циклов в половине 2011 года среди представителей производителей FMCG и торговых предприятий по методу индивидуа- лизированных интервью. Использовали также доступную литературу, касающуюся отношений производственных и торговых предприятий в каналах распределения FMCG.

Year

Issue

Pages

11-22

Physical description

Dates

published
2012-05-2012-06

Contributors

 • IBRKK – Warszawa

References

 • Czy właścicielowi sklepu opłaca się samemu jeździć po towar do hurtowni?, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 7-8.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Handel detaliczny, (w:) Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011, Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Trendy w sektorze handlu, referat w formie prezentacji w Power Point wygłoszony na konferencji pt. Perspektywy rozwoju handlu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa, 09.05.2011.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Raport z badania nt. Współpraca różnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw (ze szczególnym uwzględnieniem małych i dużych przedsiębiorstw). Opracowanie wykonane na zlecenie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Kowalska K., Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Difin, Warszawa 2012.
 • Krężlewicz A., Odido z zakupami przez Internet?, „Wiadomości Handlowe” 2011, nr 5.
 • Milczarek-Andrzejewska D., Siła przetargowa gospodarstw rolnych w łańcuchach żywnościowych, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 1-2.
 • Porter M. E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Rynek wewnętrzny w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 • Słomińska B., Struktura podmiotowa handlu wewnętrznego, (w:) Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Tajer S., Wybrane problemy rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce, (w:) Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011, Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2011.
 • Teleżyńska K., Czego oczekują od hurtowni handlowcy?, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5cce0f5-14dc-4261-b2f0-f02425240755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.