Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 1 | 30-37

Article title

Social reception and understanding of combat sports and martial arts by both school students and adults

Content

Title variants

PL
Odbiór społeczny i rozumienie sportów i sztuk walki w opiniach młodzieży szkolnej i osób dorosłych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background/Scientific Framework: Martial arts with their many centuries of history are perceived by public opinion as a carrier of many desirable values. Apart from the health benefits they are used for moral education, and the reduction of social brutality, as well as bringing positive models of behaviour, while complacency also being a source of well-being. Problem and Aim: The paper aims to learn what both school students and adults think about combat sports and martial arts. The questions this gives rise to are: what is the public reception of martial arts and combat sports and what are the values of the training recognised by people who are not involved in Martial Arts training. Material and Methods. The research uses the diagnostic survey method of with a questionnaire. As a research tool, a modified survey questionnaire on martial arts and combat sports was used for surveying N=192 people in total (Opole, Poland, 2015). Results. The results obtained show that people not involved in the training have a favourable perception of combat sports and martial arts, while showing they also show discrepancies in opinions on the effect of training on spiritual growth and aggression, which is often perceived as a trait of people in training. Conclusions. Untrained people rank at number 1 the possibility of achieving a high level of physical fitness, then secondly, self-discipline and a healthy and clean-living lifestyle when describing the benefits of close combat training. Different opinions were found on the effect the training on children and young people, which proves the need for more attention to be paid to the educational aspects of martial arts training activities.
PL
Perspektywa teoretyczna. Sztuki walki z wielowiekową tradycją w opiniach społecznych uznawane są za nośnik wielu pożądanych wartości. Oprócz walorów zdrowotnych służyły edukacji moralnej, obniżaniu brutalności społecznej, dostarczały pozytywnych wzorców zachowań, będąc jednocześnie źródłem samozadowolenia. Problem i cel. Celem pracy jest poznanie opinii zarówno młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych na temat sportów walki i sztuk walki. Nasuwa się pytanie, jaki jest odbiór społeczny sportów i sztuk walki oraz jakie wartości w treningu walki wręcz dostrzegają osoby nietrenujące? Materiał i metoda. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Narzędziem badawczym był zmodyfikowany kwestionariusz ankiety dotyczący badań sportów walki i sztuk walki, przebadano łącznie N=192 osoby (Opole, 2015). Wyniki. Uzyskane wyniki badań wskazują na korzystne postrzeganie sportów i sztuk walki przez osoby nietrenujące, jednocześnie stwierdzono rozbieżności w zakresie opinii dotyczących wpływu treningu na rozwój duchowy oraz agresji, która często postrzegana jest, jako cecha osób trenujących. Wnioski. Osoby nietrenujące opisując walory treningu walki wręcz na plan pierwszy wysuwają możliwość uzyskania bardzo wysokiego poziomu sprawnooeci fizycznej, następnie samodyscypliny oraz zdrowego i higienicznego stylu życia. Zróżnicowane opinie stwierdzono na temat wpływu treningu na dzieci i młodzież, co świadczy o potrzebie zwrócenia większej uwagi na aspekty wychowawcze w zajęciach treningowych.

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

30-37

Physical description

Contributors

  • Opole University of Technology Faculty of Physical Education and Physiotherapy (Poland)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
author
  • Matej Bel University Philosophical Faculty, Banska Bystrica (Slovakia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d24356-bee1-4519-9e05-be5d377c8e37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.