Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 46 | 127-140

Article title

Znaczenie potencjału fizycznego i motorycznego dla rozwoju mowy dzieci z implantem ślimakowym – doniesienia wstępne

Content

Title variants

EN
The Significance of the Physical and Motor Potential for Speech Development in Children with Cochlear Implant (CI) – Preliminary Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza neurofizjologiczna procesów rozwojowych zaimplantowanych dzieci z głębokim niedosłuchem wskazuje na związki pomiędzy nabywaniem umiejętności językowych a funkcjami motorycznymi z zakresu zarówno małej, jak i dużej motoryki. Celem pilotażowych badań, przeprowadzonych w czasie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego na grupie 17 dzieci z głębokim niedosłuchem po implantacji ślimakowej, była ocena poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) i umiejętności językowych. Wykazano związek pomiędzy badanymi sprawnościami. Prezentowane wstępne wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia badań ciągłych zarówno w sferze koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM), jak i w aspekcie rozwoju umiejętności językowych w celu poszukiwania optymalnych sposobów terapii dla osób po implantacji ślimakowej.
EN
The analysis of neurophysiological development processes of implanted children with profound hearing loss does indicate the links between the level of language skills development and motor functions within the scope of both fine and gross motor skills. The purpose of the research, that was carried out within the two week rehabilitation period on a group of 17 children with profound hearing loss, now cochlear implant users, was to verify whether the launch of Early Intervention programme (in the form of global movements – focused on the vestibular system) will be effective in improving motor skills and strongly correlate with the level of speech development. The results did confirm the hypothesis of the effectiveness of impact-oriented motor exercises on the vestibular system that aimed to improve the sense of direction. Moreover, it showed the significant presence of relevant neurophysiological bonds in the scope of development of balance of language skills. The presented results do confirm the few global reports on this subject. Likewise, in order to search for best possible therapies for children – cochlear implant users, they point the urge to conduct a continuous survey in the field of coordination motor abilities (CMA) as well as in terms of development of linguistic competencies.

Journal

Year

Volume

46

Pages

127-140

Physical description

Dates

published
2020-08-27

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

References

 • Bieńkowska K.I., 2012, Słucham, mówię, jestem… Program 60 kroków do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu, Krosno.
 • Bieńkowska K.I., Zaborniak-Sobczak M., 2015, Significance of rehabilitation camps in audition and speech therapy of children with hearing impairment, ,,The New Educational Reviev” 39(1), s. 179–189.
 • Bieńkowska K.I., 2017, Synergia oddziaływań a efekty terapii dzieci po implantacji ślimakowej, ,,Neurolingwistyka Praktyczna” 3, s. 18–31.
 • Bouccara D., Esteve-Fraysse M.J., Loundon N., Fraysse B., Garabedian N., Sterkers O., 2005, Vestibular dysfunction after cochlear implantation: a national multicenter clinical study, ,,Reviev Laryngology Otology Rhinolgy (Bord)” 26(4), s. 275–278.
 • Butterfield S.A., 1989, Influence of age, sex hearing loss and balance on the development of throwing by deaf children, ,,Perceptual and Motor Skills” 69, 448–450.
 • Butterfield S.A., 1991, Influence of age, sex hearing loss and balance on the development of running by deaf children, ,,Perceptual and Motor Skills” 73, 624–626.
 • CZD – Centrum Zdrowia Dziecka – Siatki centylowe dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat. http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1717&Itemid=538 – dostęp: 12.04.2017.
 • Easwar V., Sanfilippo J., Papsin B., Gordon K., 2010, Describing the trajectory of language development in the presence of severe to profound hearing loss: a closer look at children with cochlear implants versus hearing aid, ,,Otology Neurotology” 31(8), 1268–1274.
 • Enticott J.C., Tari S., Koh S.M., Dowell R.C., O’Leary S.J., 2006, Cochlear implant and vestibular function, ,,Otology Neurotology” 27(6), s. 824–30.
 • Eskander A., Gordon K.A., Tirado Y., Hopyan T., Russell L., Allegro J., Papsin B.C., Campisi P., 2014, Normal-like motor speech parameters measured in children with long-term cochlear implant experience using a novel objective analytic technique, ,,JAMA Otolaryngology Head Neck Surg.” 140(10), s. 967–74.
 • Flexer C., 2010, Cochlear implants and neuroplasticity: Linking auditory exposure and practice, ,,Cochlear Implants International” 12 (Supl.1), s. 19–21.
 • Ganek H., Mc Conkey-Robbins, A., Niparko, J.K., 2012, Language outcomes after cochlear implantation, ,,Otolaryngology Clinical North America” 45(1), s. 173–185.
 • Geers A.G., Moog J., Biedenstein J., Brenner Ch., Hayes H., Geers, A.E., Nicholas J.G., 2013, Enduring advantages of early cochlear implantation for spoken language development, ,,Journal Speech Language Hear Reviev” 56, s. 643–655.
 • Gordon K., Wong D.E., Papsin B., 2013, Bilateral input protects the cortex from unilaterally-driven reorganization in children who are deaf, ,,A Journal of Neurology” 136, s. 1609–25.
 • Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Horn D.L., Pisoni D.B., Miyamoto R.T., 2006, Divergence of fine and gross motor skills in prelingually deaf children – implications for cochlear implantation, ,,Laryngo-scope” 1, 16, s. 1500–1506.
 • Huygen P.L., Hinderink J.B., Van Den Broek P., Van Den Borne S., Brokx J.P., Mens L.H., Admiraal R.J., 1995, The risk of vestibular function loss after intracochlear implantation, ,,Acta Otolaryngologica Suppl.” 5, 20(2), s. 270–272.
 • Jacot E., Abbeele T., Debre H.R., Viener-Vacher S., 2003, Vestibular impairments pre- and post- cochlear implant in children ,,International Journal of Pediatric Otolaryngology” 73, s. 209–17.
 • Jopkiewicz A., Suliga E., 2000, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Kielce.
 • Kral A., Sharma A., 2012, Developmental Neuroplasticity After Cochlear Implantation, ,,Trends Neurosci” 35 (2), s. 111–122.
 • Myklebust H.R., 964, The psychology of deafness. Grune and Stratton, New York–London.
 • Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L., 2007, Rozkłady centylowe obwodu pasa u dzieci i młodzieży, ,,Pediatria Polska” v. 82 (5–6), s. 418–424.
 • Nicholas J.G., Geers A.E., 2006, Effects of early auditory experience on the spoken language of deaf children at 3 years of age, ,,Ear and Hearing” 27(3), s. 286–298.
 • Niemczyk K., Olejniczak A., Kaczorowska M., Mikołajewska L., Pierchała K., Morawski K., Paprocki A., 2009, Vestibular function in cochlear implant candidates, ,,Otolaryngologia Polska”, v. 63 (2), s. 168–170.
 • Pyman B., Blamey P., Lacy P., Clark G., Dowell R., 2000, The development of speech perception in children using cochlear implants. Effects of etiologic factors and delayed milestones, ,,American Journal of Otology” 21(1), s. 57–61.
 • Raczek J., Mynarski W., Ljach W., 1998, Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych, Katowice.
 • Remlein-Modzelewska G., (1998), Rola wzroku w rewalidacji dzieci z upośledzeniem słuchu ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na nauke odczytywania mowy z ust, [w:] Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, red. U. Eckert, s. 89–105.
 • Savelsbergh G.J, Netelenbos J.B., Whiting H.T., 1991, Auditory perception and the control of spatially coordinated action of deaf and hearing children, J. Cild. Psychol. Psychiatry 32(3), s. 489–500.
 • Schlumberger E., Narbona J., Manriqe M., 2004, Nonverbal development of children with deafness with and without cochlear implants, ,,Developmental Medicine & Child Neurology” vol. 46(9), s. 599–606.
 • Sharmaa A., Nasha A.A., Dormanb M., 2009, Cortical development, plasticity and re-organization in children with cochlear implants, ,,Journal Communication Disorders”, 42(4), s. 272–79.
 • Starosta W., 2001, The importance of movement co-ordination, its structure and the hierarchy of integrant elements and physical education, [w:] Motor Coordination in Sport and Exercise. Atti Convegno di Studi, Bologna, s. 13–88.
 • Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., 2008, Management of children with cochlear implants, ,,Otorynolaryngologia” 7(3), s. 121–128.
 • Szopa J., Mleczko E., Żak S., 1996, Podstawy antropomotoryki, Warszawa–Kraków.
 • Szyfter W., Karlik M., Gawęcki W., Sekula A., Wróbel M., Stieler M. i in., 2011, Postępy w leczeniu głuchoty metodą wszczepów ślimakowych – doświadczenia ośrodka poznańskiego, ,,Advanced Head Neck Surgery” 2, s. 31–35.
 • Thierry B., Blanchard M., Leboulanger N., Parodi M., Wiener-Vacher S.R., Garabedian E.N. i in., 2015, Cochlear implantation and vestibular function in children, ,,International Journal of Pediatric Otolaryngology” 79(2), s. 101–104.
 • Todt I., Basta D., Ernst A., 2008, Does the surgical approach in cochlear implantation influence the occurrence of postoperative vertigo?, ,,Otolaryngology Head Neck Surgery” 138, s. 8–12. Willems R.M. Hagoort, P., 2007, Neural evidence for the interplay between language, gesture, and action, ,,Brain Language” 101, s. 287–98.
 • Yoshinaga-Itano Ch., Baca R.L., Sedey L A., 2010, Describing the trajectory of language development in the presence of severe-to-profound hearing loss: a closer look at children with cochlear implants versus hearing aids, ,,Otology Neurotology” 31(8), s. 1268–1274.
 • Żebrowska A., Zwierzchowska A., 2006, Spirometric values and aerobic efficiency of children and adolescences with hearing loss, ,,Journal of Physiology and Pharmacology” 57 Sup. 4, s. 443–447.
 • Zwierzchowska A., Gawlik K., Grabara M., 2004, Energetic and coordination abilities of deaf children, Human Kinetcts 11, s. 83–92.
 • Zwierzchowska A., Gawlik K., Grabara M., 2008, Deafness and motor abilities level, Biology of Sport, Vol. 25 (3), s. 263–274.
 • Zwierzchowska A., 2009, Głuchota a uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne oraz implikacje praktyczne, Katowice.
 • Zwierzchowska A., 2013, Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży niesłyszącej, Katowice.
 • Zwierzchowska A., Bieńkowska K.I., 2016, Znaczenie interdyscyplinarnej terapii – sprawozdanie z turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuchu w Sarbinowie 2016, ,,Niepełnosprawność i Rehabilitacja” XVI/3, s. 153–165.
 • Żebrowska A., Zwierzchowska B., Manowska K., Przybyła A., Krużyńska D., Jastrzębski, Respiratory function and language abilities of profoundly deaf adolescents with and without cochlear implants, ,,Advances in Experimental Medicine and Biology” Vol. 912 (2016), s. 73–81 [DOI: 10.1007/5584_2016_233].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d47917-875f-4ed5-9600-14526a8f05f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.