Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 20 | 331-351

Article title

Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim

Content

Title variants

EN
Cardinal Stefan Wyszynski as the initiator and protector of the development of religious life in Western Pomerania

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński troszcząc się o Ziemie Zachodnie i Północne był inspiratorem i protektorem rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim. Długoletnie zabiegi oraz starania kard. Wyszyńskiego w Stolicy Apostolskiej zostały uwieńczone sukcesem, bowiem w 1972 r. obok innych diecezji polskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych powstały diecezje: gorzowska, szczecińsko-kamieńska i obejmująca Pomorze Środkowe oraz na-wiązująca do tradycji dawnego biskupstwa kołobrzeskiego diecezja koszalińsko-kołobrzeska z siedzibą w Koszalinie. Włączono ją w granice metropolii gnieźnieńskiej. Prymas Polski dwukrotnie odwiedził Koszalin, Kołobrzeg oraz Słupsk głosząc kazania, które nacechowane były zachętą do zachowania wiary i wierności Kościołowi katolickiemu oraz chrześcijańskim tradycjom narodu polskiego.
EN
Poland’s Primate Cardinal. Stefan Wyszynski caring for the western and northern areas was the initiator and protector of the development of religious life in Western Pomerania. Cardinal Wyszynski’s long-term endeavours and efforts in the Holy See were indeed successful, as in 1972, along with other Polish dioceses in the western and northern dioceses the following ones were created: Gorzów, Szczecin-Kamiensk, another one covering Central Pomerania and the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg, based in Koszalin, which referred to the tradition of the former bishopric of Kolobrzeg. This was included in the boundaries of the Gniezno metropolis. The primate of Poland visited Koszalin, Kolobrzeg, and Slupsk twice. During his trips, he preached, sparing no efforts to encourage people to keep the faith and fidelity to the Catholic Church and the Christian traditions of the Polish nation.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d80c6e-95cb-4c9a-9667-5dbf1dee6436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.