Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(23) | 101-112

Article title

Balanced scorecard: A strategic tool for corporate social responsibility

Content

Title variants

PL
Zrównoważona karta wyników – strategiczne narzędzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Globalization process has created awareness of the need for sustainability, as well as the role of stakeholders. Organization’s stakeholders have ever increasing expectations for organizations to act in a responsible and sustainable way. Increasing number of organizations are adopting the mission statements that relate to sustainable development and Corporate Social Responsibility. As one of the results of globalization, International Organization for Standardization has been creating and developing ISO standards, which are to be a guideline in managing areas of the most importance for the organization. One of those standards is ISO 26000 norm, a guideline for Corporate Social Responsibility. The 26000 norm defines the meaning of the term Corporate Social Responsibility and clarifies its link to sustainable development. Although the benefits of its implementation are being emphasized, Corporate Social Responsibility concept is still for many organizations almost impossible to capture and implement. As a management tool made of measurement system, balanced scorecard translates mission into measurable objectives. Since Corporate Social Responsibility is part of ever increasing numbers of mission statements, the aim of this paper was to research the potential of balanced scorecard in comprising the meaning and measuring of the corporate social responsibility concept by analyzing research and professional papers.
PL
Proces globalizacji uświadomił potrzebę zrównoważonego rozwoju, a także rolę interesariuszy. Interesariusze organizacji wciąż mają wzrastające oczekiwania, że organizacje będą działały w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Rosnąca liczba organizacji wyznacza sobie misje, które odnoszą się do zrównoważonego rozwoju oraz do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (ang. corporate social responsibility – CSR). Jako jeden z rezultatów globalizacji Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna tworzy i rozwija normy ISO, mające stanowić wytyczne w najważniejszych dla organizacji obszarach zarządzania. Jedną z tych norm jest norma ISO 26000, wytyczna dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Norma 26000 określa znaczenie terminu „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” i objaśnia jej związek ze zrównoważonym rozwojem. Chociaż podkreśla się korzyści wynikające z wdrożenia normy, koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wciąż jeszcze jest dla wielu organizacji niemal niemożliwa do pojęcia i zastosowania. Jako narzędzie zarządzania opierające się na systemie pomiarowym zrównoważona karta wyników przekłada założenia misji na osiągalne cele. Ponieważ społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest częścią wciąż rosnącej liczby wyznaczanych misji, celem niniejszej pracy było zbadanie potencjału zrównoważonej karty wyników w definiowaniu znaczenia oraz w pomiarze założeń odpowiedzialności społecznej poprzez analizę badań i literatury przedmiotu.

Year

Issue

Pages

101-112

Physical description

Dates

published
2013-12

Contributors

author
 • Karlovac University of Applied Sciences, 47000 Karlovac, Trg J.J. Strossmayera 9, Croatia
 • Karlovac University of Applied Sciences, 47000 Karlovac, Trg J.J. Strossmayera 9, Croatia, tel.: +385 47 843 541
 • Karlovac University of Applied Sciences, 47000 Karlovac, Trg J.J. Strossmayera 9, Croatia

References

 • Commission of the European Communities. Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility [online, accessed: 2013-10-31], 2001. Available online: http://www.csr-in-commerce.eu.
 • Crawford D., Scaletta T. The balanced scorecard and corporate social responsibility: Aligning values for profit [online, accessed: 2013-10-21], published 23 October 2005. Available online: www.greenbiz.com.
 • Drexhage J., Murphy D. Sustainable development: From Brundtland to Rio 2012 [online, accessed: 2013-10-21]. United Nations Headquarters, New York 2010. Available online: www.un.org.
 • Epstein M.J., Wisner P.S. “Using a balanced scorecard to implement sustainability”. Environmental Quality Management, 2001 (Winter).
 • Figge F. et al. “The sustainability balanced scorecard: Linking sustainability management to business strategy” [online, accessed: 2013-10-31]. Business Strategy and the Environment, 2002. Available online: www.interscience.wiley.com.
 • Global Reporting Initiative [online, accessed: 2013-11-01]. Available online: www.globalreporting.org.
 • Gminder C.U., Bieker T. “Managing corporate social responsibility by using the ‘sustainability-balanced scorecard’” [online, accessed: 2013-10-23], paper from the GIN2002 Goteborg Conference Corporate Social Responsibility & Governance for Sustainability, 2002. Available online: https://gin.confex.com/gin/archives/2002/papers/010261Gminder.pdf.
 • International Organization for Standardization, Guidance on social responsibility—draft international standard ISO/DSI 26000 [online, accessed: 2013-10-31], published 2009. Available online: www.lsd.lt.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press, 1996, p. 18. ISBN 0875846513.
 • Lin-Hi N., Müller K. “The CSR bottom line: Preventing corporate social irresponsibility” [online, accessed: 2013-10-31]. Journal of Business Research, 2013. Available online: www.sciencedirect.com.
 • Nikolaou I.E., Tsalis T.A. “Development of a sustainable balanced scorecard framework” [online, accessed: 2013-11-07]. Ecological Indicators, 2013, no. 34. Available online: www.sciencedirect.com.
 • Niven P. Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0471078727.
 • Oshika T., Saka C., Oka S. Why it pays to be green? An empirical investigation of carbon SBSC [online, accessed: 2013-11-01]. Available online: http://aaahq.org/AM2012/SuppFiles/SuppID_11.pdf.
 • Rohm H., Montogomery D. Link sustainability to corporate strategy using the balanced scorecard [online, accessed: 2013-10-24]. Available online: https://balancedscorecard.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d9f92c-5b69-4880-aa2e-d820b29d3cef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.