Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 27 | 193-207

Article title

Jedność prawa cywilnego a regulacja prawna spółek handlowych – zagadnienia wybrane

Authors

Title variants

EN
UNITY OF CIVIL LAW AND THE LEGAL REGULATION OF COMMERCIAL COMPANIES - SELECTED ISSUES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzenie do polskiego prawa cywilnego zasady jedności prawa cywilnego wraz z wejściem w życie kodeksu cywilnego w 1965 roku nie było połączone z zapewnieniem wewnętrznej spójności aktów normatywnych tworzących trzon prawa cywilnego, czyli: kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących spółek handlowych zawartych w kodeksie handlowym z 1934 roku, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w prawie o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks spółek handlowych z 2000 roku w pewnym stopniu, ale nie w pełni, realizował postulat zapewnienia spójności przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa spółek handlowych. W piśmiennictwie coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność doprowadzenia do końca procesu dostosowawczego k.s.h. do k.c. oraz wprowadzenie do k.s.h. stosownych modyfikacji i korekt zapewniających niezbędną spójność regulacji prawnej tych kodeksów. Wymagają tego przede wszystkim następujące grupy zagadnień: 1) dotyczące istoty, sposobu i zakresu stosowania zasady swobody umów w obszarze regulacji prawnej spółek handlowych; 2) zagadnienia stosunku przepisów k.c. dotyczących czynności prawnych, a w szczególności umów, do problematyki umów spółek handlowych oraz kwestii tak zwanej nieważności umów spółek kapitałowych (art. 21 k.s.h.); 3) kwestie dotyczące konstrukcji pojęcia czynności prawnej oraz uchwały organu spółki kapitałowej, zagadnienia nieważności czynności prawnej oraz zaskarżalności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki kapitałowej, a także wyjaśnienie sprawy tak zwanych uchwał nieistniejących; 4) status prawno-majątkowy małżonków w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z nich jest uczestnikiem spółki handlowej; 5) zagadnienia synchronizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących postępowania rejestrowego z przepisami ustrojowymi k.s.h. dotyczącymi funkcjonowania spółek handlowych. Należy uwzględnić również mające tu zastosowanie odpowiednie przepisy k.p.c.
EN
The introduction of the principle unity of civil law into the Polish civil law with the entry into force of the Civil Code in 1965 did not involve ensuring internal consistency of normative acts forming the core of civil law, i.e.: the Civil Code, regulations regarding commercial companies contained in the 1934 Commercial Code, the Family and Guardianship Code, and the law on land and mortgage registers. The Code of Commercial Companies of 2000, to some extent, but not completely, pursued the postulate of ensuring the consistency of the provisions of the Civil Code and the law of commercial companies. In the legal literature, attention is paid increasingly to the necessity to complete the process of adjusting the Commercial Companies Code to the Civil Code as well as the introduction of relevant modifications and corrections to the Commercial Companies Code ensuring the necessary coherence of the legal regulations of these codes. In the first place, this is required by the following issues: Firstly, concerning the nature, manner and scope of applying the freedom of contract principle in the area of legal regulation of commercial companies. Secondly, the relation between the provisions of the Civil Code concerning acts in law, in particular contracts, and articles of association in commercial companies as well as the so called invalidity of articles of association (Article 21 CCC). Thirdly, the issues concerning the concept of an act in law and resolutions of a capital company body, invalidity of an act in law and challengeability of a resolution of the general meeting or of the general assembly of a capital company, as well as the explanation of the so called non-existent resolutions. Fourthly, the legal and financial status of the spouses where at least one of them is a participant in a commercial company. Fifthly, synchronization of the provisions of the Act on the National Court Register concerning registration procedure with structural provisions of the Commercial Companies Code concerning the functioning of commercial companies. The application of adequate provisions of the Code of Civil Procedure is to be considered in this respect.

Year

Issue

27

Pages

193-207

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

References

 • Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970.
 • Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, „Rejent” 2003, nr 6 (146).
 • Frąckowiak J., Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań–Kluczbork 2001.
 • Frąckowiak J., Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność prawna wewnątrzkorporacyjna, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 9.
 • Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami jedności prawa cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 11.
 • Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011.
 • Litwińska M., Typologia prawa spółek, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 2.
 • Nazar M., Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
 • Nita-Jagielski G., Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – konferencja naukowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szajkowskiego w INP PAN, Warszawa, 23 września 2014 r., „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7, dodatek.
 • Okolski J., Modrzejewski J., Gasiński Ł., Natura stosunku korporacyjnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 8.
 • Romanowski M., Umowa spółki, w: System Prawa Prywatnego, t. 16, red. A. Szajkowski, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Sołtysiński S., w: Komentarz do Kodeksu Handlowego, t. I, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 1997.
 • System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976.
 • System Prawa Handlowego, t. 2, red. S. Włodyka, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • System Prawa Handlowego, t. 2A, red. A. Szumański, wyd. 3, Warszawa 2019.
 • System Prawa Prywatnego, t. 17a, red. S. Sołtysiński, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • System Prawa Prywatnego, t. 2, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, wyd. 3, Warszawa 2019.
 • System Prawa Prywatnego, t. 5, red. E. Łętowska, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Szajkowski A., Deklarowana jedność prawa cywilnego, w: Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2018.
 • Szajkowski A., O metodzie badania prawa handlowego, w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
 • Szajkowski A., Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, red. J. Pisuliński, F. Zoll, LexisNexis 2012.
 • Szumański A., Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, nr 2.
 • Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
 • Wasilkowski J., Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1964, nr 5–6.
 • Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.
 • Postanowienie SN z 25 sierpnia 2016 r., V CSK 694/15, Legalis nr 1514858.
 • Uchwała SN – IC z 4 czerwca 2009 r., III CZP 30/09, Legalis nr 139320.
 • Uchwała SN – IC z 2 lutego 1994 r., III CZP 181/93, OSN 1994, nr 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5da79e5-021a-46ce-ae99-87c55e29848f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.