Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 117-143

Article title

Archäologisches Informationssystem (AIS) zur bodendenkmalpflegerischen Archivierung und Forschung: Fallbeispielhafte Anwendung zur Identifizierung der Besiedlungsdynamik der Oderregion von der späten römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter

Authors

Content

Title variants

PL
Archeologiczny system informacyjny (AIS) w konserwatorskiej archiwizacji i badaniach nad osadnictwem: przykład studiów nad dynamiką zmian osadniczych w dorzeczu dolnej Odry od późnego okresu wpływów rzymskich do wczesnego średniowiecza

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The basic concept of the function of the Archaeological Information System (AIS) is the following: A GIS (Geographic Information System) is integrated into the virtual research environment of the AIS and allows access to external and internal databases through the Internet or intranets. The AIS is utilised for visualisation, analysis, and finally publication of heterogeneous archaeological data (site registries, excavation plans and reports, and photographic records) through the integration of additional open-source tools. This article investigates settlement patterns and the conception of settlement spaces west and east of the lower Oder from the Late Roman Iron Age until the Early Middle Ages. All relevant data from archaeological finds and natural features are condensed into the AIS and analysed as a case study on the use of experimental design of the developed AIS. A pattern of discrete settlement clusters containing multiple individual settlements was identified during the Late Roman Iron Age. These clusters lay exclusively in areas with high natural potential for crop cultivation and animal husbandry. The borderlands demarcating these clusters are partly infertile and partly fertile, indicating that the agricultural potential of the landscape was not wholly responsible for the location of these clusters, but rather that this was done in a planned fashion and based on social concepts. Considerable emigration out of the Oder region occurred in the Migration Period, reaching its high point in the late fifth century A.D. and resulting in a broad desettled region in the sixth and early seventh centuries. First the settlement clusters underwent a process of concentration and only those in optimal natural resource surroundings could continue to exist. Not until the second phase do these clusters dissolve and for a brief time there were only individual settlements lying far away from one another. Interestingly, the repopulation of the Oder region during the Early Middle Ages in the eighth century initially copied the old pattern of discrete settlement clusters. Following the first consolidation phase however settlement formation of the Oder region at the end of this period in the ninth and tenth century was widespread and the previous spatial concept of discrete settlement clusters abandoned.1
PL
Podstawowe założenia funkcji archeologicznego systemu informacyjnego (AIS) są następujące: GIS (geograficzny system informacji) jest zintegrowany z wirtualnym środowiskiem badawczym AIS i umożliwia dostęp do zewnętrznych i wewnętrznych baz danych przez Internet i Intranet. AIS służy wizualizacji, analizie i wreszcie publikacji heterogenicznych danych archeologicznych (spisów stanowisk, planów i raportów z wykopalisk) poprzez zastosowanie dalszych narzędzi z otwartych zasobów. Prezentowany artykuł poświęcony jest rozważaniom nad wzorcami osadniczymi i konceptem przestrzeni osadniczej na zachód i wschód od dolnej Odry od późnego okresu wpływów rzymskich do wczesnego średniowiecza. Wszystkie istotne informacje o znaleziskach archeologicznych i naturalnych cechach krajobrazu zostały razem zestawione w oprogramowaniu AIS i przeanalizowane jako studium przypadku. W późnym okresie wpływów rzymskich stwierdzić można obecność wyodrębniających się wyraźnie zespołów osadniczych, na które składa się po kilka osiedli. Skupiska te położone są wyłącznie na obszarach o dużym potencjale gospodarczym, zarówno z punktu widzenia uprawy roślin jak i hodowli. Rubieże tych skupisk, i przestrzenie między nimi to jednak po części tylko obszary o małej żyzności, co świadczy tym, że uwarunkowania gospodarcze były tylko jednym z czynników wpływających na takie właśnie rozmieszczenie osadnictwa i że istotną rolę w tym względzie musiały odgrywać również czynniki społeczne. Znacząca emigracja z ziem położonych w dorzeczu dolnej Odry ma miejsce w okresie wędrówek ludów, osiągając apogeum w V wieku naszej ery i skutkując trwałym wyludnieniem w szóstym i początkach siódmego stulecia. Proces ten przebiega w dwóch fazach. Początkowo następuje koncentracja osadnictwa połączona z zanikiem całych skupisk osadniczych leżących na gorszych z gospodarczego punktu widzenia terytoriach. Następnie dochodzi do zmniejszenia się gęstości zaludnienia w tych skupiskach, które wciąż funkcjonowały. W rezultacie sieć osadniczą tworzą pojedyncze stanowiska, położone w dużej odległości od siebie. Interesujące jest to, że w początkach powtórnego zasiedlania dorzecza dolnej Odry – w ósmym wieku – sieć osadnicza kopiuje starszy wzorzec z wyraźnie wyodrębnionymi skupiskami osadniczymi. Dopiero w IX i X wieku, wraz ze wzrostem gęstości zasiedlenia, model ten zostaje porzucony i zacierają się granice pomiędzy skupieniami osadniczymi.

Year

Volume

7

Pages

117-143

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Digital Cultural Heritage „Cluster of Excellence Asia and Europe in a Global Context”, Universität Heidelberg

References

 • Biermann F., 1999 Dendrochronologie und Keramik des 8. bis 12. Jahrhunderts im Raum zwischen Elbe und Oder/Neiße, (in:) L. Poláček, J. Dvorská (Hrsg.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March, Brno, S. 97–123.
 • Biermann F., 2000 Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza, Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur des frühen Mittelalters, Bonn.
 • Brather S., 1996 Germanische, slawische und deutsche Sachkultur des Mittelalters – Probleme ethnischer Interpretation, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 37, S. 177–216.
 • Brather S., 1998 Karolingerzeitlicher Befestigungsbau im wilzisch-obodritischen Raum. Die so genannten Feldberger Höhenburgen, (in:) J. Henning, T. Ruttkay (Hrsg.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittelund Osteuropa, Bonn, S. 115–126.
 • Brather S., 2000 Früh- und Hochmittelalterliche Keramik bei den Westslawen, (in:) A. Wieczorek, H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000, 1, Stuttgart, S. 114–120.
 • Brather S., 2001 Archäologie der westlichen Slawen, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 30, Berlin, New York.
 • Brather S., 2004 Ethnische Interpretation in der frühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 42, Berlin, New York.
 • Brather S., 2007 Entwicklungen der Siedlungsarchäologie. Auf dem Weg zu einer umfassenden Umwelt- und Landschaftsarchäologie? Siedlungsforschung. Archäologie, Geschichte, Geographie, 24, S. 183–229.
 • Brandt J., 2005 Mit fremden Federn geschmückt – Ein germanischer Adelshof bei Kölln, Lkr. Demmin, (In:) Archäologisches Landesmuseum und Landesamt für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.), Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung, Schwerin, S. 141–144.
 • Büntgen U., Tegel W., Nicolussi K., McCormik M., Frank D., Trouet V., Kaplan J. O., Herzig J., Heussner K.-U., Wanner H., Luterbacher J., Esper, J., 2011 2500 Years of European Climate Variability and Human Susceptibility, Science, 331, S. 578–582.
 • Dulinicz M., 2009 Neue Befunde und absolute Daten zur Frühgeschichte der Westslawen, (In:) Biermann F., Kersting T., Klammt A. (Hrsg.), Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Beitr. zur Frühgesch. der 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdt. Verbandes für Altertumsforsch. in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007. Beitr. zur Ur- und Frühgesch. Mitteleuropas 52, Langenweißbach, S. 167–176.
 • Faustmann A., 2001 Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung des Schliebener Beckens, (In:) K.-D. Jäger (Hrsg.) Neue siedlungsarchäologische Forschungen in Nordostdeutschland, Alteuropäische Forschungen, Neue Folge 4, Weissbach, S. 1–46.
 • Fischer-Zujkov U., 2000 Die Schwarzerden Nordostdeutschlands. Ihre Stellung und Entwicklung im holozänen Landschaftswandel. Online publizierte Diss. des Geogr. Inst. der Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin 2000). http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/fischer-zujkov-ute-2000-12-05/HTML/ index.html, 01.11.2015
 • Frey K., 1999 Späte Germanen und frühe Slawen auf dem Teltow und im Berliner Raum, Ethnographisch- Arächeologische, 40, S. 351–415.
 • Gringmuth-Dallmer E., Leciejewicz W. (Hrsg.), 2004 Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanischen Forschungen, 60, Mainz.
 • Godłowski K., 1970 The Chronology of the late Roman and early Migration Periods in Central Europe, Prace Archeologiczne, 11, Kraków.
 • Kirsch K., 2004 Slawen und Deutsche in der Uckermark: Vergleichende Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14. Jahrhundert, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 21, Stuttgart.
 • Koch F., 2014 Die Oberlausitz in den ersten sechs Jahrhunderten nach Christus, (in:) F. Koch (Hrsg.) Vandalen, Burgunden & Co. Germanen in der Lausitz, Kamenz, S. 78–107.
 • Koch U., 1977 Das Reihengräberfeld bei Schretzheim. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Berlin.
 • Kranendonk P., Kranendonk M., 1998 Völkerwanderungszeitliche und spätslawische Gräber bei Klessin, (in:) Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfl. et al. (Hrsg.), Archäologie an der Jagal, Wünsdorf, S. 52–56.
 • Kurnatowska Z., Łosińska A., 1996 Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem Ziemi Lubuskiej. Perspektiven der Forschung zum Mittelalter im Lebuser Land, (in:) L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer (Hrsg.), Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu, Wrocław, S. 161–176.
 • Leube A., 1995a Germanische Völkerwanderungen und ihr archäologischer Fundniederschlag. Das 5. u. 6. Jh. östlich der Elbe, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 36/1, S. 3–84.
 • Leube A., 1995b Germanische Völkerwanderungen und ihr Fundniederschlag. Bemerkungen zu den germanischslawischen Kontakten. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 36/2, S. 259–298.
 • Leube A., 1999 Die Besiedlungs- und Kulturverhältnisse während des 5. Jahrh. zwischen Saale und Neiße, (in:) Tejral et al. (Hrsg.), L’Occident romain et l’Europe centrale au début de l’époque des Grandes Migrations, Brno, S. 127–140.
 • Leube A., 2009 Studien zu Wirtschaft und Siedlung bei den germanischen Stämmen im nördlichen Mitteleuropa während des 1. bis 5.–6. Jahrhunderts n. Chr., Mainz.
 • Losert H., 2009 Moinvinidi, Radanzvinidi und Nabavinida. Geschichte und Archäologie der Slawen in Bayern, (in:) F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt A. (Hrsg.), Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum, Beiträge zur Frühgeschichte der 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdt. Verbandes für Altertumsforschungen in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007, Beiträge zur Urund Frühgeschichte Mitteleuropas, 52, Langenweißbach, S. 219–294.
 • Łosiński W., 1975 Bardy-Świelubie, Ein Siedlungskomplex im unteren Parsęta-Flussgebiet, Archaeologia Polona, 16, S. 200–219.
 • Łosiński W., 1982 Osadnictwo plemienne Pomorza VI–X wiek, Wrocław.
 • Machajewski H., 1999 Zur Erforschung von kulturellem und siedlungsgeschichtlichem Wandel in Westpommern vom 1. Jh. v. u.Z. bis zum 5./6. Jh. u.Z., Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 40, S. 241–262.
 • Machajewski H., 2002 Der südwestliche Ostseeraum in der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 43, S. 377–406.
 • Müller J., 2000 Zur räumlichen Darstellung von Radiokarbondaten: Zwei Beispiele aus dem Endneolithikum. Online-Publ. der Freien Univ. Berlin, Seminar für Ur- und Frühgeschichte http://www.jungsteinsite.uni-kiel.de/2000_mueller/14c_raum.htm 01.11.2015
 • Parczewski M., 1993 Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen, Wien.
 • Schach-Dörges H., 1970 Die Bodenfunde des 3. bis 6. Jahrhunderts nach Chr. zwischen unterer Elbe und Oder, Offa-Bücher, 23, Neumünster.
 • Schmidt V., 2000 Untersuchungen auf einem spätgermanischen Siedlungsplatz bei Rollwitz, Lkr. Uecker-Randow, Jahrbuch Bodendenkmalpflege Mecklenburg, 47, S. 181–200.
 • Schröder J. H., 2004 Quartäre Sedimentation. Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg Nr. 5: Nord westlicher Barnim – Eberswalder Urstromtal, Berlin, S. 19–65,.
 • Schuster J., 2004 Herzsprung. Eine kaiserzeitliche bis völkerwanderungszeitliche Siedlung in der Uckermark, Berliner Archäologische Forschungen, 1, Rahden/Westfalen.
 • Schmidt B., 1996 Das Königreich der Thüringer und seine Eingliederung in das Frankenreich, (in:) Wieczorek A., Perin P., v. Welck K., Menghin W. (Hrsg.), Die Franken – Wegbereiter Europas im 5.–8. Jh. n.Chr., 1, Mannheim, Berlin, S. 285–297.
 • Tejral J., 1992 Einige Bemerkungen zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit in Mitteleuropa, (in:) Godłowski K. (Hrsg.), Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter, Krakau, S. 227–248.
 • Thurmaier Chr., 1999 Entscheidungsunterstützung für die Wertermittlung in der Ländlichen Entwicklung – Ein neues Einsatzgebiet für GIS? Vortrag bei der ESRI-Anwenderkonferenz 1999 (Veröffentlichung auf CD-ROM).
 • Volkmann A., 2006 Mittelalterliche Landeserschließungen und Siedlungsprozesse in der unteren Wartheregion (Woj. Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie und Wielkopolskie) bzw. ehemalige Neumark, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 44, Langenweißbach.
 • Volkmann A.,2007 Untersuchungen zur slawischen und deutschen Bevölkerung im hohen und späten Mittelalter in der provincia trans Oderam, (in:) F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (Hrsg.), Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Beiträge zur Frühgeschichte der 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Halle an der Saale, 19. bis 21 März 2007, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 52, Langenweissbach, S. 381–396.
 • Volkmann A.,2013a Siedlung – Klima – Migrationen. Geoarchäologische Forschungen zum Oderraum zwischen 700 vor und 1000 nach Chr. mit Schwerpunkt auf der Völkerwanderungszeit, Studien zur Archäologie Europas, 18, Bonn.
 • Volkmann A.,2013b Signale des Paläoklimas vom 7 Jh. BC bis 8 Jh. AD an der Oder durch eine Umfeldanalyse der Siedlungsbefunde im GIS. Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas, Heidelberg. urn:nbn:de:bsz:16-heidok-160123
 • Volkmann A.,2013c Neues zur „Odergermanischen Gruppe“: Das innere Barbaricum an der unteren Oder im 5.–6.Jh. AD. Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas, Heidelberg. urn:nbn:de:bsz:16-heidok-159188
 • Volkmann A.,2014 Volkmann, Beyond administrative boundaries: archaeological networks of research, Cultural Heritage and new Technologies, 18, S. 1–9. http://www.chnt.at/chnt-18-proceedings/ 01.11.2015
 • Voß H.-U., 1986 Untersuchungen zur Geschichte der germanischen Besiedlung zwischen Elbe/Saale und Oder/Neisse im 3.–7. Jahrhundert (Ungedr. Diss. Humboldt Universität Berlin).
 • Voß H.-U., 1994 Grabfunde des 3.–6. Jh. in Mecklenburg-Vorpommern. Forschungsstand und Informationsgehalt, (in:) Stjernquist B. (Hrsg.), Prehistoric Graves as a Source of Information, Symposium at Kastlosa, Oland, May 21–23, 1992, Kungl. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad. Konferenser, 29, Uppsala, S. 161–179.
 • Wetzel I., 1985 Bemerkungen zum Verhältnis zwischen germanischer und früh- bis mittelslawischer Besiedlung im Bezirk Cottbus, Zeitschrift für Archäologie, 19, S. 241–246.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5eb557f-496d-4c17-b872-a503163a6f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.