Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(24) | 47-63

Article title

Instytucja mediacji w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej (Tajwanie)

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Mediation in the People’s Republic of China and in the Republic of China (Taiwan)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie i analiza instytucji mediacji w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej (Tajwanie). Autor bada także historyczne, filozoficzne i społeczne uwarunkowania mediacji i jej rozwój od czasów dynastii Han. Mediacja ma w Chinach długą tradycję, a jej znaczenie wynika z założeń filozofii konfucjańskiej. Obecnie mediacja jest uważana za klucz do rozstrzygania sporów i powiązana z koncepcją „harmonijnego społeczeństwa”. Aktualnie można wyróżnić kilka rodzajów mediacji: mediację pozasądową prowadzoną przed Ludowymi Komitetami ds. Mediacji, mediację sądową w sprawach cywilnych i drobnych sprawach karnych, mediację i arbitraż w zakresie sporów wynikających z umów dotyczących gruntów rolnych czy mediację i arbitraż w sporach pracowniczych. Znaczenie mediacji podkreśla przepis art. 111 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, który stanowi, że „Ludowe Komitety ds. Mediacji działają w ramach autonomicznych organizacji lokalnych – Komitetów Mieszkańców Miast, Komitetów Mieszkańców Wsi – których zadaniem jest mediacja w sporach cywilnych”. Komitety i sądy powinny także – za pośrednictwem mediacji i arbitrażu – propagować prawo i politykę oraz wychowywać obywateli tak, by szanowali oni prawo oraz powszechnie przyjęte zasady moralne. Można zauważyć, że dzięki rządowym wytycznym w zakresie procedur mediacyjnych liczba mediacji wzrosła. Obecnie statystyki pokazują, że nierzadko strony w ten sposób nie tylko rozwiązały swój spór, lecz także ponownie skorzystały z mediacji. Wysoki wskaźnik sukcesu mediacji wynika m.in. z tego, że procedura mediacji jest bezpieczna i bezstronna, szybka i skuteczna, a mediatorzy podczas poszukiwania rozwiązania problemu nie narzucają swojego rozwiązania. Mediacja obniża także koszty postępowania oraz daje szansę na szybsze osiągnięcie rozstrzygnięcia zarówno w postępowaniu, jak i poza procedurą. Artykuł omawia ponadto tajwańskie doświadczenia w zakresie mediacji, a także jej rozwój. Można powiedzieć, że mediacja w Chińskiej Republice Ludowej oraz w Republice Chińskiej (na Tajwanie) funkcjonuje dobrze i w coraz większym stopniu zdobywa zaufanie obywateli.
EN
The objective of this research paper is to explore and analyse mediation in the People’s Republic of China and in the Republic of China (Taiwan). The author also investigates the historical, philosophical and social origin of mediation and its development since the Han Dynasty. Mediation has a long tradition in China, and its importance can be traced back to the philosophy of Confucianism. Nowadays mediation is known as the key to resolving all disputes and linking it to the ‘harmonious society’ political doctrine. There are currently a few types of mediation practices in China: mediation by People's Mediation Committees outside the court, judicial mediation in civil disputes and minor criminal cases inside the court, mediation and arbitration of rural land contract disputes or mediation and arbitration in labour disputes. The importance of mediation is demonstrated by Article 111 of the Constitution of the People's Republic of China, which provides that “People's Mediation Committees are a working committee under grassroots autonomous organisations – the Residents Committee and the Villagers Committee - whose mission is to mediate civil disputes.” The Committees and the courts should also popularise, through mediation and arbitration, the laws and the policy and educate citizens to abide by the laws and respect universally accepted morals. As can be seen, owing to the government’s guidance on mediation procedures the number of cases settled through mediation has markedly increased. The statistics show that the parties not only resolve their dispute but are also willing to resort to mediation again. The high success rate of mediation is, among other things, due to the fact that it is a safe and neutral process, and the mediators’ role in facilitating resolution does not impose a solution. Another advantage of mediation is speed and effectiveness as well as a reduction of costs. This article also discusses the Taiwanese experience with mediation, as well as its development. To sum up it may be said that mediation in the People’s Republic of China and in the Republic of China (Taiwan) functions well and is increasingly winning trust of citizens.

Keywords

Year

Issue

Pages

47-63

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
 • Blankley K.M., Keeping a Secret from Yourself? Confidentiality when the Same Neutral Serves Both as Mediator and as Arbitrator in the Same Case, „Baylor Law Review” 2011, nr 63.
 • Bu Y., Huo X., The Revival of ADR in China: The Path to Rule of Law or the Turn Against Law?, w: New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, C. Esplugues, pod red. L. Marquis, Basel 2015.
 • Chan P. Chi Hin, The Position of Mediation in Contemporary Chinese Civil Justice: A Proceduralist Perspective, rozprawa doktorska, Maastricht 2016.
 • Chang Weng-Chen, The Evolution of Administrative Adjudication in Taiwan: A Model of Judicial Cooperation, w: The Functional Transformation of Courts. Taiwan and Korea in Comparison, pod red. Jiunn-rong Yeh, Göttingen–Taipei 2015.
 • Cohen J.A., Chinese Mediation on the Eve of Modernization, „California Law Review” 1966, vol. 54, iss. 3.
 • Dargas M., Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego, Warszawa 2017.
 • Dargas M., W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 1.
 • Fa J.P., Leng Sh.Ch., Judicial Review of Administration in the People’s Republic of China, „Case Western Reserve Journal of International Law” 1991, vol. 23, iss. 3.
 • Gao X., Long J., On the Petition System in China, „University of St. Thomas Law Journal” 2015, vol. 12, iss. 1 (Fall).
 • Gawlikowski K., Konfucjański model państwa w Chinach, Warszawa 2009.
 • Gawlikowski K., Pojmowanie jednostki w tradycji konfucjańskiej i jego konsekwencje dla życia politycznego w Azji Wschodniej, w: Indywidualizm a kolektywizm, pod red. A. Morstina, Warszawa 1999.
 • Gawlikowski K., Tajwan: spory o status wyspy i procesy transformacji, w: Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, t. 2, pod red. K. Gawlikowskiego, M. Ławacz, Warszawa 2004.
 • Ginsburg T., Judicial Review in New Democracies Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge 2003.
 • Jastrzębska E., Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Fides et Ratio” 2014, nr 3(19).
 • Kakiuchi S., Regulating Mediation in Japan: Latest Development and Its Background, w: New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, C. Esplugues, pod red. L. Marquis, Basel 2015.
 • Kaneko H., The Historical Evolution of Administrative Court System in Taiwan, „Krytyka Prawa” 2015, t. 7.
 • Kania M., Struktura konstytucyjnych organów państwowych Chińskiej Republiki Ludowej, „Acta Erasmiana” 2015, nr IX.
 • Kania M., Wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się systemu prawa w Chinach, Wrocław 2012.
 • Kipnis A.B., Producing Guanxi. Sentiment, Self and Subculture in a North China Village, Durham–London 1997.
 • Kość A., Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej, „Czasy Nowożytne” 2000, nr IX(X).
 • Lin C.X., Quiet Revolution: An Overview of China’s Judicial Reform, „Asian-Pacific Law and Policy Journal” 2003, vol. 4, no. 2 (Summer).
 • McFadden D., Resolving Disputes in China Using Mediation, w: Business in China, pod red. M.J. Moser, wyd. 3, New York 2011.
 • Phan P.H., Clinical Legal Education in China: In Pursuit of a Culture of Law and a Mission of Social Justice, „Yale Human Rights and Development Journal” 2005, vol. 8(1).
 • Rowiński J., Jakubiec W., System konstytucyjny i przedstawicielski Tajwanu, Warszawa 2015.
 • Sitorus L.E., Judicial Review of Administrative Action: Reflection on the Bank Century Bailout Policy, „Indonesia Law Review” 2016, no. 1.
 • Skóra A., Kodyfikacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w państwach Azji, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, pod red. Z. Kmieciaka, W. Chróścielewskiego, Warszawa 2018.
 • Skóra A., Procedura wnoszenia skarg, wniosków i petycji w Chinach (xinfang). Fenomen zjawiska prawnego i jego stosunek do systemu sądowej kontroli administracji, w: Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, pod red. M. Błachuckiego, G. Sibigi, Wrocław 2017.
 • Wang Tay-Sheng, The Legal Development of Taiwan in the 20th Century: Toward Liberal and Democratic Country, „Pacific Rim Law & Policy Journal Association” 2002, vol. 11, no. 3.
 • Zhang L., Prawo porównawcze w Chinach, „Forum Prawnicze” 2014, nr 5(25).
 • Zhang T., The Xinfang Phenomenon: Why the Chinese Prefer Administrative Petitioning over Litigation, „The Yale Law School Legal Scholarshiprepository” 2008, no. 7–8.

Notes

PL
I. Artykuły
EN
I. Papers

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5ece8df-d2e6-42df-bfd3-3472dca82a0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.