Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(62) | 31-43

Article title

ROLA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO W TWORZENIU GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

Content

Title variants

EN
The Role of the Basel Committee on Banking Supervision in Creating a Global Financial Architecture

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza roli Komitetu Bazylejskiego w tworzeniu globalnej architektury finansowej. Zwrócono uwagę na realny wpływ zaleceń wydawanych przez Komitet Bazylejski na globalną architekturę finansową (wyrazem tego wpływu jest Ustawa Dodda-Franka oraz pakiet CRD IV/ CRR). Ponadto, dokonano oceny działań Komitetu w zakresie elastyczności wydawanych przez niego rekomendacji uwzględniających zmieniającą się rzeczywistość. Artykuł opiera się na analizie działań podejmowanych przez Komitet Bazylejski i ich ocenie, w kontekście budowy globalnej architektury finansowej. Analizie poddano wytyczne Komitetu określane jako Bazylea I, II, III i IV. Autor artykułu dochodzi do wniosku, że dotychczasowe działania Komitetu Bazylejskiego są podstawą do tworzenia globalnej architektury finansowej i podkreśla ich duże znaczenie w tym względzie. Pozytywna ocena działań podejmowanych przez Komitet Bazylejski pozwala wysnuć wniosek, że wszystkie kraje świata powinny być zainteresowane wdrażaniem jego wytycznych, co skutecznie zwiększyłoby poziom stabilności globalnego rynku finansowego.
EN
The aim of the article is to analyze the role of the Basel Committee on Banking Supervision in creating a global financial architecture. The real impact of the recommendations issued by the Basel Committee on the global financial architecture has been underlined (the effect of the Dodd-Frank Act and the CRD IV / CRR package). In addition, the Basel Committee’s activities in the field of flexibility of its recommendations, were assessed. The article is based on an analysis of the activities undertaken by the Basel Committee and their assessment in the context of the construction of a global financial architecture. The Committee’s guidelines referred to as Basel I, II, III and IV were analyzed. The author of the article concludes that the existing activities of the Basel Committee are the basis for creating a global financial architecture and emphasizes their great importance in this respect. A positive assessment of the activities undertaken by the Basel Committee allows the conclusion that all countries in the world should be interested in implementing its guidelines, which would effectively increase the stability of the global financial market.

Year

Issue

Pages

31-43

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Acharya V. (2011), Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Bank for International Settlements (2010), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system, Basel.
 • Basel Committee on Banking Supervision (2010), Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resillient Banks and Banking Systems, Basel.
 • Basel Committee on Banking Supervision (2014), Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Consultative Document, p. 3, http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf [dostęp: 25.04.2019].
 • Basel Committee on Banking Supervision (2016a), Minimum capital requirements for market risk, https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf [dostęp: 03.06.2019].
 • Basel Committee on Banking Supervision (2016b), Second consultative document Standards Revisions to the Standardised Approach for credit risk, https://www.bis.org/bcbs/publ/d347.pdf [dostęp: 02.06.2019].
 • Basel Committee on Banking Supervision (2019), Minimum capital requirements for market risk, https://www.bis.org/bcbs/publ/d457_faq.pdf [dostęp: 01.06.2019].
 • BIS (2013), Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf [dostęp: 12.06.2019].
 • Deutsche Bank Research (2019), How to fix European banking and why it matters.
 • Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, Public Law 111-203, JULY 21 (2010), https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf [dostęp: 10.05.2019].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE, L 176, Tom 56, 27 czerwca 2013 r.).
 • ECB (2019), Markets, banks, and shadow bank, “Working Paper Series”, No. 2234.
 • ESRB (2017), Financial stability implications of IFRS 9, http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20170717_fin_stab_imp_IFRS_9.en.pdf [dostęp: 16.06.2019].
 • Farhi E., Tirole J. (2018), Shadow Banking and the Four Pillars of Traditional Financial Intermediation, https://scholar.harvard.edu/files/farhi/files/shadow_banking_100617.pdf [dostęp: 10.06.2019].
 • Finalising Basel III reforms (2017), https://www.bis.org/press/p170103.htm [dostęp: 03.01.2019].
 • Financial Stability Board (2016), Implementation and Effects of the G20 Financial Regulatory Reforms, 2nd Annual Report, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Report-on-implementation-and-effects-of-reforms.pdf [dostęp: 15.05.2019].
 • FSB (2018), Global Shadow Banking Monitoring Report 2017, https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050318-1.pdf [dostęp: 4.06.2019].
 • Gostomski E. (2017), Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej, „International Business and Global Economy”, nr 36.
 • Interaction, coherence and overall calibration of post crisis Basel reforms (2016), http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/aug/post-crisis-basel-reforms.pdf [dostęp: 04.06.2019].
 • Kwiatkowski W. (2017), Pozycja w systemie władzy USA oraz zadania Rady ds. Monitorowania stabilności finansowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 1.
 • Kwiatkowski W. (2017), Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego USA w kilka lat po wejściu w życie ustawy Dodda-Franka, „Zeszyty Prawnicze”, nr 17.(3).
 • Lipiński Cz. (2019), Tworzenie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów, „Bezpieczny Bank”, nr 1.
 • Ordoñez G. (2018), Sustainable Shadow Banking, “American Economic Journal: Macroeconomics”, No. 10(1).
 • Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform (2018), „Policy Insight”, No. 91, https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight91.pdf [dostęp: 05.06.2019].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE, L 176, Tom 56), 27 czerwca 2013 r.
 • Szyszko A. (2016), Globalne regulacje mikroostrożnościowe – Bazylea III, (w:) Liberska B. (red.), Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Background and Summary (2017), April 21, https://fas.org/sgp/crs/misc/R41350.pdf [dostęp: 05.05.2019].
 • http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements [dostęp: 10.06.2019].
 • https://pl.tradingview.com/symbols/SP-SPF/ [dostęp: 17.06.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5f006a8-f975-4206-940b-8d25d6922778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.