Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 38 | 267-282

Article title

Ochrona projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of Invention Projects in Regional Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza wielkości rynku projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym. Analiza dotyczy trzech projektów wynalazczych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Obiektem zainteresowania jest Polska w podziale administracyjnym oraz inne kraje europejskie. W pracy przeanalizowano liczbę zgłoszeń i udzielanych praw na wybrane pro-jekty wynalazcze, uwzględniono tempo zmian tych wartości w latach 2004–2011 oraz rodzaje wnioskodawców. W odniesieniu do wzorów przemysłowych ograniczono się jedynie do poda-nia ich liczby w poszczególnych latach, ze względu na brak danych dotyczących liczby wzorów w poszczególnych województwach. W dalszej części artykułu podjęto się interpretacji liczby udzielanych praw wyłącznych w różnych krajach europejskich. Wyliczono średnią liczbę paten-tów dla okresów 1995–2004 oraz 2005–2011. Województwami najaktywniejszymi w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych okazały się: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie, natomiast województwa podlaskie i lubuskie wykazały najmniejsze zaangażowanie w rejestrację nowych rozwiązań. We wszystkich województwach zaobserwowano dodatnią dynamikę wzrostu w liczbie zgłoszeń patentowych i udzielanych patentów, a w większo-ści także w zgłoszeniach wzorów użytkowych. Spada natomiast z roku na rok liczba udzielanych praw ochronnych na wzory użytkowe. Na tle krajów europejskich Polska zajmuje środkowe pozy-cje w liczbie rejestrowanych projektów wynalazczych. Wśród krajów Europy Środkowo- -Wschodniej wyróżniają się Estonia i Słowenia, natomiast prym w Europie wiodą kraje skandy-nawskie oraz Niemcy i Austria.
EN
The article presents trends in the reporting and recording of inventions, utility models and in-dustrial designs in Poland by region and other EU countries in the years 1995–2011. The data used in the study come from GUS (Poland’s Central Statistical Office) and the World Intellectual Prop-erty Organization. The Polish voivodships that are the most active in protecting inventions and utility models include Mazovia, Silesia, Lower Silesia, Greater Poland and Lesser Poland. Podlaskie and Lubus-kie Voivodships are the least active. All of the regions experienced a greater number of patent applications, patents granted and utility patents. However, the number of rights protection granted for utility models is decreasing year by year. The most active countries in Europe in terms of patent applications were Estonia, Norway, Iceland and Malta while Germany, the Czech Republic and Finland stand out for their high rate of registering utility models. The least active, on the other hand, were Bulgaria, Portugal, Greece and Romania. The countries that registered the most industrial designs include Germany, Switzerland, and Iceland, while Malta, Lithuania and Cyprus registered the fewest. Poland’s activity in these areas was average.

Year

Issue

38

Pages

267-282

Physical description

Contributors

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

References

 • Adamczak A., Dobosz E., Gędłek M., 2009, Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, War-szawa.
 • Adamczak A., Gędłek M., 2009, Wynalazki w działalności małych i średnich przedsię-biorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 • Eurostat Demographic balance and crude rates [demo_gind], http://epp.eurostat.ec. europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp 27.03.2013).
 • Górak K., Własność intelektualna (ochrona i rodzaje praw), PARP, www.ksu.parp. gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/.../01_16.doc (dostęp 20.11.2007).
 • Liberda Z.B., 2008, Patenty w skali światowej i w poszczególnych krajach [w:] Tenden-cje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Nauka i technika w roku 2004, 2007, 2010, 2011, GUS, Warszawa, wydania z lat 2006–2012.
 • Ozimek I., 2009, Innowacyjność a ochrona własności intelektualnej [w:] Kreator inno-wacyjności w agrobiznesie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Piekut M., 2010, Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w krajach europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.
 • Piekut M., 2012a, Działalność patentowa Polski na tle świata, „Zeszyty Naukowe Szko-ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żyw-nościowej”, nr 95.
 • Piekut M., 2012, Nakłady na prace badawczo-rozwojowe wybranych państw, „Kwartal-nik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Założenie Umowy Partnerstwa. Projekt z dnia 16 listopada 2012 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. www.mrr. gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/kr/materialy/Documents/Zal_UP_16112012.pdf (dostęp 16.11.2012).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Mini-sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) 2011, Stan prawny na dzień 1 lutego 2011 r., Urząd Paten-towy RP, Warszawa.
 • Wąż J., Pyrża A., 2009, Procedury ochrony wynalazków [w:] Poradnik wynalazcy, red. A. Pyrża, Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • WIPO statistics database, http://ipstatsdb.wipo.org/ipstats/patentsSearch (dostęp 27.03. 2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5fd41cc-c692-4e8c-aacd-9028a7f30609
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.