Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 579-590

Article title

Amerykański i brytyjski ruch studencki i jego wizerunek w filmie

Content

Title variants

EN
American and British student activism and its image in the movies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza. Niniejszy artykuł przedstawia genezę i krótki zarys historii rozwoju ruchu studenckiego w Ameryce i Wielkiej Brytanii oraz jego wizerunek w filmach z gatunku college movies, które pojawiły się w XX wieku, głównie w Ameryce. Omówione koncepcje. Zagadnienia dotyczące przynależności do korporacji studenckich, klubów sportowych i uczestnictwa w innych zajęciach nadobowiązkowych znalazły odzwierciedlenie w filmach z wyżej wymienionego gatunku. Wyniki i wnioski. W filmach studenckich odzwierciedlane są głównie bractwa i działalność sportowa. Natomiast uczestnictwo w wydawaniu gazet i czasopism w kampusach, od lat 30-tych i 50-tych XX wieku, w klubach muzycznych i teatralnych, samorządzie studenckim oraz zaangażowanie w działalność polityczną są zazwyczaj wątkami pobocznymi w stosunku do głównej fabuły. Przedstawiony wizerunek jest więc niepełny i stereotypowy, co ma znaczący wpływ na postrzeganie anglosaskiej rzeczywistości akademickiej przez społeczności na całym świecie. Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Przegląd dostępnej literatury związanej z tematem pozwala wyciągnąć wniosek, że dotychczasowe badania nie analizowały zbiorczo przykładów z kina amerykańskiego i brytyjskiego, i nie porównywały ich z rzeczywistym wizerunkiem. Zagadnienia te są przedmiotem szerszych badań na temat wizerunku środowiska akademickiego i uniwersytetu jako instytucji na podstawie wybranych brytyjskich i amerykańskich utworów literackich z gatunku powieści akademickiej/kampusowej, jak i filmów typu college movies, w większości należących do kina amerykańskiego oraz poszukiwań śladów powieści akademickiej w literaturze polskiej i kinie polskim.
EN
Thesis: The paper presents the genesis and a brief outline of the history of students activism development in America and the United Kingdom, as well as its image in college movies, which appeared in the twentieth century, mainly in America. Discussed concepts: Issues regarding the participation in student corporations, sports clubs and other extra-curricular activities were reflected in the movies belonging to the aforementioned genre. Results and conclusions: In the college movies fraternities and sport activities are mainly reflected. However, the publication of newspapers and magazines on campuses, from the 1930s and 1950s the participation in music and theatre clubs, student self-government and involvement in political activities are usually peripheral to the main story. The presented image is therefore incomplete and stereotypical, what has a significant impact on the perception of Anglo-Saxon academic reality by communities around the world. Originality / cognitive value of the approach: An overview of the available literature related to the subject matter allows to conclude that the research, which have been made so far, has not collectively analysed the examples from the American and British movies and not compared them with the real images. Those issues are the subject matter of broader research on the image of the academic community and the university as an institution based on selected British and American the academic/campus novels as well as college movies, mostly belonging to American ones, and searching for traces of academic novels in Polish literature and movies.

Year

Issue

8

Pages

579-590

Physical description

Contributors

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

References

 • Brockliss, L. (2016). The University of Oxford. A History. Oxford: Oxford University Press.
 • Brubacher, S. J., & Rudy, W. (1999). Higher Education in Transition. A History of American Colleges and Universities. New Brunswick and London: Transation Publishers.
 • Conklin, J. E. (2008). Campus Life in the Movies. A Critical Survey from the Silent Era to Present. Jefferson, North Carolina: McFarland.
 • Deslandes, P. R. (2005). Oxbridge Men. British Masculinity and the Undergraduate Experience, 1850-1920. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
 • Editors of Encyclopædia Britannica. Fraternity and sorority. (2016). Pobrane z https://www.britannica.com/topic/fraternity-and-sorority.
 • Ellsworth, F. L., & Burns, M. A. (1970). Student Activism in American Higher Education. N.W. Washington, D.C.: American Personnel and Guidance Association.
 • Hoefferle, C. M. (2013). British Student Activism in the Long Sixties. New York: Routledge.
 • HoSang, D. (2003). Youth and Community Organizing Today. New York: Funders Collaborative on Youth Organizing.
 • Keller, M. & Keller, Phyllis. (2001). Making Harvard Modern. The rise of America's University. New York: Oxford University Press.
 • Moffatt, M. (1991). College Life. Undergraduate Culture and Higher Education. Journal of Higher Education, 62(1).
 • Thelin, J. E., & Townsend, B. K. (1987). Fiction to fact: College novels and the study of Higher Education. Annual Meeting of the Association for the Study of Higher education. San Diego: The George Washington University.
 • Tiersky, E. (1970). The USA Customs and Institutions. USA: Regents Publishing Company, Inc.
 • Weiss, M. (2003). Youth rising. Oakland, CA: Applied Research Center. Pobrane z : https://www.raceforward.org/Pages/pubs/youthrising.html?arc=1.
 • Wooldridge, A. (2006). Measuring the Mind: Education and Psychology in England c.1860-c.1990. Cambridge. Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5ffcae8-b19d-4727-938f-cb55ba7ffb98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.