Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 32-58

Article title

FUNKCJA FISKALNA ORAZ KONTROLNA ADMINISTRACJI CELNEJ W ZAKRESIE POBORU NALEŻNOŚCI CELNO-PODATKOWYCH

Authors

Title variants

EN
FISCAL AND CONTROL FUNCTION OF CUSTOMS ADMINISTRATION WITH RESPECT TO THE COLLECTION OF CUSTOMS AND TAX DUTIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Administracja celna odgrywa istotną rolę w ochronie interesów fiskalnych Wspólnoty Europejskiej. Służba celna, jako część składowa wspólnotowej administracji celnej odpowiedzialna jest za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa interesu fiskalnego nie tylko terytorium Polski, ale i pozostałych państw członkowskich. Pomimo zniesienia granic celnych pomiędzy państwami członkowskimi rola służby celnej nie zmalała, a wręcz przeciwnie nadal wrasta. W rezultacie organy administracji celnej zostały wyposażone w szereg kompetencji związanych z poborem należności celnych oraz podatkowych z tytułu importu towarów.
EN
Customs Administration plays an important role in protecting the fiscal interests of the European Community. Customs service, as part of the Community Customs Administration is responsible for ensuring the safety and protection of fiscal interests not only of the Polish territory, but also of other Member States. Despite the abolition of customs borders between Member States, the role of the Customs service did not diminish, on the contrary, it is still growing. As a result, customs administration organs are equipped with a range of competencies associated with the collection of customs and tax duties on imported goods.

Year

Issue

1

Pages

32-58

Physical description

Dates

published
2015-03-30

Contributors

author
 • Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

References

 • [1]. Alt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998.
 • [2]. Bartosiewicz A., Kubacki R., Glosa do wyroku z dnia 14 lipca 2004 r., sygn. GSK 693/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich”nr 4/2005, poz. 49.
 • [3]. Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon Ordynacji podatkowej, Wrocław 2009.
 • [4]. Bessaraba M., Administracja celna jako szczególny rodzaj administracji publicznej, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 11/2011.
 • [5]. Błasiak-Barnuś D., Leksykon prawa celnego, Warszawa 2006.
 • [6]. Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
 • [7]. Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe (część I), „Glosa” nr 11/1996.
 • [8]. Drozdek A., Cło jako niepodatkowa należność budżetowa – część II, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 1/2012.
 • [9]. Drozdek A., Organ celny jako jednostka administracji publicznej, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 1/2014.
 • [10]. Ex iniuria non oritur ius: księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, (red.) Gomułowicz A., Małecki J., Poznań 2003.
 • [11]. Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, (red.) Etel L., Tyniewicki M., Białystok 2012.
 • [12]. Finanse publiczne i prawo finansowe, (red.) Kosikowski C., Ruśkowski E., Warszawa 2003.
 • [13]. Grabowski J., Ochrona interesów przedsiębiorstwa państwowego wobec decyzji administracji gospodarczej, Katowice 1980.
 • [14]. Jaroszyński A., Ochrona prawna zasobów naturalnych PRL, Warszawa 1972.
 • [15]. Jaszczuk A., Jaszczuk B. K., Jaka przyszłość cła? cz. 1, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 11/2006.
 • [16]. Jaszczuk A., Jaszczuk B. K., Jaka przyszłość cła? cz. 2, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” nr 12/2006.
 • [17]. Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, (red.) Ura E., Rzeszów 2004.
 • [18]. Kontrola skarbowa i kontrola celna, (red.) Wowra J., Stanków D., Wrocław 2004.
 • [19]. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, (red.) Miemiec W., Wrocław 2009.
 • [20]. Laszuk M., Administracja celna w strukturze administracji publicznej, Białystok 2009.
 • [21]. Lubas T., Pojęcie należności celnych w prawie WE, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 10/2007.
 • [22]. Lux M., Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami, Szczecin 2004.
 • [23]. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2004.
 • [24]. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, (red.) Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J., Lublin 2008.
 • [25]. Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, (red.) Ruśkowski E., Salachna J. M., Gdańsk 2010.
 • [26]. Oktawa R., Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008, Warszawa 2010.
 • [27]. Oktawa R., Prawo celne, Warszawa 2012.
 • [28]. Podstawy celnictwa, (red.) Jura J., Warszawa 2008.
 • [29]. Prawo celne, (red.) Czyżowicz W., Warszawa 2004.
 • [30]. Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, (red.) Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Lublin 2003.
 • [31]. Prusak F., Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2000.
 • [32]. Rochowicz P., Zamiast rejestru, kontrole w firmach, Gazeta Prawna z dnia 23 grudnia 2002 r.
 • [33]. Sawczak P., Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, Lublin 2011.
 • [34]. Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, (red.) Morawski W., Warszawa 2007.
 • [35]. Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2000 r., sygn. III RN 155/99, LEX nr 43774.
 • [36]. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Go 803/08, LEX nr 529528.
 • [37]. Postanowienie SN z dnia 10 września 2008 r., sygn. V KK 62/08, LEX nr 457961.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6055b84-c7f2-43f6-8352-64fb0bda7a55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.