Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 80 | 1 | 58-78

Article title

Polskie biblioteki cyfrowe w opinii pracowników nauki

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Polish Digital Libraries in the Opinion of Polish Scholars

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – Artykuł prezentuje oceny i komentarze dotyczące funkcjonowania polskich bibliotek cyfrowych, wyrażone przez pracowników naukowych. Zawiera również ich opnie dotyczące przyszłości bibliotek cyfrowych. Metody badań – Artykuł opiera się na autorskim badaniu przeprowadzonym na początku 2011 r. metodą ankiety online. Do odpowiedzi na 19 pytań zaproszone zostały wyłącznie osoby korzystające usługi oferowane przez biblioteki cyfrowe do prowadzenia prac naukowych. Wyniki – W sondażu udział wzięło 110 pracowników naukowych. W przeważającej większości byli to przedstawiciele nauk humanistycznych, wśród nich głownie historycy. Uzyskane wyniki stanowią pierwszą próbę usystematyzowania wiedzy na temat stanu wykorzystania przez naukowców zasobów udostępnianych w bibliotekach cyfrowych. Wnioski – Najwięcej przykładów praktycznego wykorzystania bibliotek cyfrowych przytaczają humaniści. Analiza ich opinii prowadzi do wniosku, iż w celu podniesienia poziomu wykorzystania bibliotek cyfrowych w pracy naukowców z różnych obszarów nauki, dalszy rozwój tych serwisów następować powinien dwutorowo: 1. Należy wzmacniać ich repozytoryjny charakter poprzez rozbudowanie kolekcji materiałów źródłowych z różnych dziedzin oraz 2. Należy zintensyfikować prace nad rozbudowywaniem kolekcji zasobów współczesnych, włączając w to publikowanie dorobku polskich naukowców.
EN
Objective – This article is intended to present Polish scholars' evaluations and comments on Polish digital libraries and their expectations on the future of those projects. Research method – The article was based on the research conducted by the author by means of an online survey in 2011. Nineteen questions were answered by persons using digital library services in their scholarly work. Results – The undisputable majority of 110 scholars who answered the survey were the representatives of the humanities, mostly historians. The results obtained became the first attempt at systematizing the knowledge on the scholarly use of digital library resources. – The largest number of examples for the practical use of digital libraries was provided by the representatives of the humanities. The analysis of their opinions results in the following conclusion - in order to expand the scholarly use of digital libraries in various fields of science they should be further developed on two levels: 1) The repository aspect of the digital library should be enhanced with the development of the online source documents in various fields of science, and 2) the development of the collections of contemporary resources, including Polish scholarly papers, should be intensified.

Year

Volume

80

Issue

1

Pages

58-78

Physical description

Contributors

 • The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences

References

 • Assadi, Houseem; Beauvisage, Thomas; Lupovici, Catherine; Cloarec, Thierry (2003). Users and Uses of Online Digital Libraries in France. In: Research and Advanced Technology for Digital Libraries ECDL. Proceedings. Ed. by T. Koch and I.T. Sølvberg. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 1-12.
 • Cherry, Joan M.; Duff, Wendy M. (2002). Studying digital library users over time: a follow--up survey of Early Canadiana Online. "Information Research" [online], vol. 7, no. 2; [dostęp: 07.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://informationr.net/ir/7-2/paper123.html>.
 • Chowdhury, Gobinda; McMenemy, David; Poulter, Alan (2006). Large-Scale Impact of Digital Library Services: Findings from a Major Evaluation of SCRAN. In: Research and Advanced Technology for Digital Libraries ECDL. Proceedings. Ed. by Gonzalo J., Thanos C., Verdejo M. F., Carrasco R. C. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 256-266.
 • Clark, Jason A. (2004). A usability study of the Belgian-American Research Collection: measuring the functionality of a digital library. "OCLS Systems & Services: International Digital Library Perspectives", vol. 20, no. 3, pp. 115-127.
 • Conti, Cinzia; Contino, Ugo; Farinelli, Gino; Gargiulo, Paola; Marquardt, Luisa (2003). Digital Library and Users: an Italian Experience. Changes in academic users’ attitudes, perceptions and usage of study and research tools in a hybrid context [online]. E-LIS E-prints in Library and Information Sciences; [dostęp: 10.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/4482#.TrvrHpSyAsA>.
 • FBC (2011). Federacja Bibliotek Cyfrowych [online]; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.fbc.pionier.net.pl/>.
 • Harley, Diane (2007). Use and users of digital resources. "Educause Quarterly", vol. 30, no. 4, pp. 12-20.
 • Kemp, Bob; Jones, Chris (2007). Academic Use of Digital Resources: Disciplinary Differences and the Issue of Progression revisited. "Educational Technology & Society", no. 10 (1), pp. 52-60.
 • Koohang, Alex; Ondracek, James (2005). Users’ views about the usability of digital libraries. "British Journal of Educational Technology", vol. 36, no. 3, pp. 407-423.
 • Kowalewski, Wojciech (2010). Użytkownicy biblioteki cyfrowej w świetle analizy statystyk wyszukiwawczych MBC. W: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Materiały z konferencji pod red. C. Mazurka, M. Stroińskiego, J. Węglarza. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, s. 31-34.
 • Kowalska, Małgorzata (2007). Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Manduca, Cathy A.; Iverson, Ellen R.; Fox, Sean (2005). Influencing User behavior through Digital Library Design. D-Lib Magazine [online], vol. 11, no. 5; [dostęp: 07.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/may05/fox/05fox.html>.
 • Marchionini, Gary (2002). Introduction to Digital Libraries [online]. DELOS Summer School. Italy; [dostęp: 07.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.is.informatik.uni-duisburg.de/courses/dl_ss04/folien/02-intro-marchionini.pdf>.
 • Mazurek, Jolanta (2009). Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej czyli... KTO? W: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Materiały z konferencji pod red. C. Mazurka, M. Stroińskiego, J. Węglarza. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, s. 35-44.
 • Nicholas, David; Huntington, Paul (2008). Evaluating use and users of Digital Journal Libraries. In: Digital Libraries. Ed. by F. Papy. Great Britain-USA: Wiley-ISTE, pp. 211-222.
 • Rogalińska, Agnieszka (2008). Współpraca biblioteki ze środowiskiem uczelni przy tworzeniu biblioteki cyfrowej na przykładzie doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. Materiały z III Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź; Biblioteka Główna PŁ, s. 181-193.
 • Saracevič, Tefko (2004). How were digital libraries evaluated? [online]; DELOS Workshop on the Evaluation of Digital Libraries. Italy; [dostęp: 07.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/DL_evaluation_LIDA.pdf>.
 • Sawicka, Dagmara (2006). E-pytanie, e-odpowiedź… czyli jakich badań potrzebują biblioteki przyszłości?. W: Biblioteki XXI w. Czy przetrwamy? Materiały z II Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź: Biblioteka Główna PŁ, s. 209-216.
 • Sfakakis, Michalis; Kapidakis, Sarantos (2002). User Behavior Tendencies on Data Collections in a Digital Library. In: Research and Advanced Technology for Digital Libraries ECDL. Proceedings. Ed. by M. Agosti, C. Thanos. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 550-559.
 • Skubała, Elżbieta; Kazan, Anna (2009). Analiza zasobu polskich bibliotek cyfrowych w kontekście ich wykorzystania w dydaktyce. "EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [online], Materiały konferencyjne nr 20; [dostęp: 31.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/skubala_kazan.php>.
 • Słoboda, Katarzyna; Gabrylewicz, Norbert (2011). Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji przez studentów Politechniki Lubelskiej [online]. E-LIS E-prints in Library and Information Sciences; [dostęp: 10.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15726/1/K.%20S%C5%82oboda%2c%20N.%20Gabrylewicz%20Wykorzystanie%20elektronicznych...%20MS%20Word%202007.pdf>.
 • Thong, James Y. L.; Hong, Weiyin; Tam, Kar Yan (2004). What leads to user acceptance of digital libraries? "Communication of the ACM", vol. 47, no. 11.
 • Wilson, Thomas D. (2000). Human Information Behavior. "Special issue on Information Science Research", vol. 3, pp. 49-55.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c606627d-57d9-4657-ae9a-3239addc7d3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.