Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 15 | 7-21

Article title

Koszarowa warownia w Wiślicy. Studium archeologiczne do rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego stanowiska

Authors

Content

Title variants

EN
Barracks stronghold in Wiślica. Archeological study on spatial layout of the early medieval fortification

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Temat prezentowanej pracy dotyczy wczesnośredniowiecznej warowni „na łąkach” w Wiślicy. Zilustrowano w niej rezultaty badań archeologów prowadzących prace na terenie grodziska. Dokonano przy tym przeglądu aktualnie panujących poglądów na temat problematyki obwałowań, chronologii i roli jaką stanowisko pełniło w wiślickim systemie osadniczym. Najwięcej jednak uwagi poświęcono zagadnieniu rozplanowania przestrzennego zabytków nieruchomych na majdanie. Wyjątkowo egalitarny charakter odkrytych tam chat i brak architektury monumentalnej pozwoliło domniemywać, iż stanowisko pełniło funkcję obwarowanych koszar, zamieszkałych przez załogę wojskową. Jako podgrodzie pozostawało jednocześnie w ścisłej relacji z pobliską siedzibą książęcą in Regia.
EN
The following paper deals with the early medieval stronghold “on the meadows” in Wiślica. It outlines the results of archaeological research conducted on the grounds of the fortification. Simultaneously, the current views on the embankment, chronology and role it played in the settlement system of Wiślica have been reviewed. Most attention, however, has been paid to the spatial layout of immovable monuments in the stronghold ward. The exceptionally egalitarian nature of huts found there and the lack of monumental architecture allowed the presumption that the settlement had served as fortified barracks, inhabited by the military personnel. As a settlement outside city walls, it remained in close contact with the nearby prince's residence in Regia.

Year

Volume

15

Pages

7-21

Physical description

Dates

published
2017-09-08

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii

References

 • Antoniewicz W., Znaczenie odkryć w Wiślicy, Silesia Antiqua, t. 10, 1968, s. 105-115.
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Badania grodziska w Wiślicy, pow. Pińczów w r. 1949, „Materiały wczesnośredniowieczne”, t. I, 1951, s. 73-82.
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Badania grodziska w Wiślicy (pow. Pińczów) w r. 1950, „Materiały wczesnośredniowieczne”, t. II, 1952, s. 45-60.
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Prace wykopaliskowe w Wiślicy w latach 1953 i 1954, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 1, 1955, s. 235-247.
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzisku w Wiślicy pow. Pińczów za lata 1951 i 1952, Materiały wczesnośredniowieczne, t. IV, 1956, s. 149-161.
 • Flis J., Przeszłość geologiczna i krajobraz Niecki Nidziańskiej, [w:] Odkrycia w Wiślicy, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 1963, s. 7-30.
 • Gliński W., Koj J., Z nowszych badań nad wczesnośredniowieczną Wiślicą, Slavia Antiqua, t. XL, 1999, s. 119-149.
 • Górna D., Drewniana zabudowa grodu wiślickiego, Światowit, t. 35, 1982, s. 129-164.
 • Jamka R., Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych, cz. II: Przemyśl, Lublin, Sandomierz, Wiślica i Opole, Warszawa-Kraków 1973.
 • Pianowski Z., W sprawie datowania muru obronnego na grodzisku wiślickim, Sprawozdania PAN, 27, s. 7-8, Kraków 1983.
 • Poleski J., Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków 2004.
 • Suchodolski S., Wiślica pow. Busko, Skarb polskich monet z końca XI w., „Wiadomości Numizmatyczne”, r. IV, z. 4/14, 1960, s. 252-253.
 • Wartołowska Z., Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wiślicy, pow. Pińczów, w r. 1955, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 5, 1959, s. 237-250.
 • Wartołowska Z., Osada i gród w Wiślicy w świetle badań wykopaliskowych do 1962 r., [w:] Odkrycia w Wiślicy, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 1963, s. 33-45.
 • Wartołowska Z., Gród w Wiślicy, [w:] Sprawozdania Zespołu do badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, 1961, s. 31-36.
 • Wartołowska Z., Dzieje Wiślicy, [w:] Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, red. S. K. Kozłowski, J. Kolendo, Warszawa 1993, s. 273-288.
 • Wartołowska Z., Górska I., Graba-Łęcka L., Okulicz Ł., Badania grodziska w Wiślicy w 1956 r., Sprawozdania Archeologiczne, t. 7, 1959, s. 49-56.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6088e21-7960-4e23-8066-9d25f08b52e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.