Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2/38 | 127-139

Article title

Przebaczenie w rodzinie – implikacje pedagogiczne

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Forgiveness in the Family – Pedagogical Implications

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule pedagogiczna refleksja nad przebaczeniem prowadzona jest w odniesieniu do wychowania w rodzinie. Przyjęto rozumienie przebaczenia jako procesu i postawy. W analizie zagadnień odwołano się do systemu wartości, relacji wewnątrzrodzinnych i znaczenia wychowania w kształtowaniu postaw. Wskazano, że z jednej strony życie w rodzinie powinno odznaczać się postawą przebaczenia, z drugiej wychowanie w rodzinie powinno kształtować postawę przebaczenia. Obie kwestie podjęto w pedagogicznej perspektywie.
EN
In the article, a pedagogical reflection on forgiveness is carried out in relation to upbringing in the family. The understanding of forgiveness was assumed as a process and attitude. In the analysis of issues, the reference is made to the system of values, the relations in the family and the importance of upbringing in creating an attitude. It is indicated that; on one hand, the life in the family should be characterized by the attitude of forgiveness, on the other hand, the upbringing in the family should create the attitude of forgiveness. Both issues were considered in the pedagogical view.

Year

Volume

Pages

127-139

Physical description

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Braun-Gałkowska, Maria. Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • Clendenen, Avis, Martin Troy. Uzdrawiająca siła przebaczania. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.
 • Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, red. Jacek Hołówka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.
 • Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 • Izdebska, Jadwiga. Dziecko – dzieciństwo – rodzina. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok: NWSP, 2015.
 • Król, Aldona. „Wychowanie do przebaczenia”. W: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 432–442. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Kübler-Ross, Elizabeth. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina, 1998.
 • Linn, Matthew, Dennis Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków: Wydawnictwo M, 1993.
 • Mellibruda, Jerzy. Pułapka niewybaczonej krzywdy. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1995.
 • Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 • Słownik Języka Polskiego, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • Tokarski, Stanisław. Od przebaczenia do pojednania – psychologiczne uwarunkowania pojednania z Bogiem i ludźmi. http://www.psychologia.net.pl/artykul. php?level=327 (pobrano: 15.06.2016).
 • Trepkowska, Elżbieta. „Dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie jako warunek i jako element procesu naprawy relacji międzyludzkich”. Etyka 42 (2009): 121–135.
 • Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.
 • Wojcieszke, Bogdan. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6091915-c3f3-4558-b487-ac7d88312849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.