Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 203-216

Article title

An assessment of the impact of customers and suppliers as competitive forces in Polish car communication enterprises

Content

Title variants

PL
Ocena oddziaływania klientów i dostawców jako sił konkurencyjnych w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to assess the impact of recipients and suppliers on the state-owned PKS enterprises. A non-random choice was used to select a research sample. The choice was deliberate with the use of the appropriate criteria. The enterprises forming the strategic group and at the same time being the research group were selected. The qualitative methods were used in the research. The article uses Porter’s Five Forces Framework tool.On the basis of the partial analysis of Porter’s Five Forces, it is stated that the surveyed enterprises have a stronger influence on the suppliers than on the customers. The functioning of the surveyed group of enterprises is significantly dependent on suppliers. In turn, the customers of the examined group of enterprises affect its functioning to a small extent. The article aims to fill the research gap existing in the lack of in-depth research in the field of strategic analysis on these enterprises. The presented research can be used to create an individual strategy and achieve a competitive advantage of each company in the strategic group.
PL
Celem artykułu jest ocena oddziaływania odbiorców i dostawców na przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej należące do sektora publicznego. Do doboru próby badawczej posłużono się wyborem nielosowym. W badaniach zastosowano metody jakościowe. Na podstawie przeprowadzonej częściowej analizy Pięciu Sił Portera stwierdza się, że na badane przedsiębiorstwa silniej oddziałują dostawcy niż odbiorcy. Funkcjonowanie badanych przedsiębiorstw w znaczny sposób jest uzależnione od dostawców, a odbiorcy badanej grupy przedsiębiorstw oddziałują na jego funkcjonowanie w niewysokim stopniu. Jednak siła ta jest na tyle duża, że powinno się ją uwzględnić przy tworzeniu strategii. Artykuł uzupełnia lukę badawczą polegającą na braku dogłębnej analizy strategicznej dotyczącej przedsiebiorstw PKS. Przedstawione badania mogą zostać wykorzystane do tworzenia indywidualnej strategii i osiągania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa z grupy strategicznej.

References

 • Abramowicz A., 2017, Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji
 • Samochodowej w Busku Zdroju S.A., Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 18, no 1, pp. 23-25.
 • Abramowicz A., Ziółkowska K., 2018, Skutki opóźnionej restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 19, no 1, pp. 38-42.
 • Aslund A., 2010, Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Balcerowicz E., Bratkowski A., 2001, Restructuring and development of the banking sector in Poland: Lessons to be learnt by less advanced transition countries, Center for Social and Economic Research, Warszawa.
 • Budzik T., 2017a, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jako przykład grupy strategicznej, Zarządzanie i Finanse, vol. 1, no 2, pp. 225-236.
 • Budzik T., 2017b, The example of an ineffective change in the company in terms of the history of Car Communication Enterprises activity, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, vol. 18, no 4, doi:10.5604/01.3001.0010.8280.
 • Budzik T., 2018a, Otoczenie ekonomiczno-technologiczne jako elementy wpływające na kształtowanie się strategii Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, vol. 130, pp. 47-59.
 • Budzik T., 2018b, Environmental and social environment as macro-environment elements for the functioning of Car Communication Enterprises, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, vol. 19, no 4, pp. 93-104, doi:10.5604/01.3001.0013.1647.
 • Budzik T., Budzik A., 2018a, Evaluation of the conditions of functioning of post-socialist enterprises. A case study based on Polish Car Communication Enterprises, Conference Proceedings CLC, TANGER Ltd., Ostrava, pp. 294-401.
 • Budzik T., Budzik A., 2018b, The impact of the legal environment on the competitiveness of regional bus transport in Poland, with particular emphasis on state-owned enterprises, Conference Proceedings CLC, TANGER Ltd., Ostrava, pp. 380-387..
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., 2012, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Desai P., 1997, Going global: Transition from plan to market in the world economy, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Dyr T., 2013, Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, vol. 1, pp. 19-25.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2013, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gołębiewski J., 2013, Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, pp. 28-29.
 • Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne: Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Grosfeld I., Roland G., 1995, Defensive and strategic restructuring in Central European enterprises, Centre for Economic Policy Research, London.
 • Inderst R., Mazzarotto N., 2008, Buyer power in distribution, [in:] W.D. Collins (ed.), ABA Antitrust Section Handbook, Issues in Competition Law and Policy, American Bar Assocation, Chicago.
 • Jewtuchowicz A., 1997, Rozwój terytorialny a strategie lokalizacyjne przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, vol. 143.
 • Kamiński J., 2006, Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kozłowska M., 2011, Europejskie kraje postsocjalistyczne – kraje zakończonej transformacji systemowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Systemy gospodarcze: analiza porównawcza.
 • Krajewska R., Łukasik Z., 2010, Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce, Logistyka, vol. 2.
 • Kramer M., 1995, Polish workers and the post-communist transition, 1989-1993, Communist and Post-Communist Studies, vol. 28, no 1, p. 80, doi:10.1016/0967-067x(95)00002-c.
 • Krasiński M., 2014, Rola kluczowego odbiorcy w kształtowaniu metod i technik zarządzania stosowanych przez jego dostawców, Marketing i Rynek, vol. 5.
 • Łuczak M., 2003, Strategie w działalności przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • Nieżurawski L., Owczarczyk-Szpakowska G., 2005, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.
 • Noll R., 2005, “Buyer Power” and economic policy, Antitrust Law Journal, vol. 72.
 • Penc J., 2005, Podstawy nowoczesnego zarządzania. Projektowanie warunków rozwoju i strategii organizacji, Łódź, http://www.edunice.pl/wp-content/uploads/2015/01/Zarządzanie-Strategiczne_do-zaliczenia.pdf. (21.05.2019).
 • Porter M., 1979, The structure within industries and companies performance, The Review of Economics and Statistics, vol. 61, no 2, doi:10.2307/1924589.
 • Porter M., 1992, Strategia konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M., 2008, The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review, vol. 85, no 1.
 • Porter M., 2010, Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Sachs J., 1993, The economic transformation of Eastern Europe: The case of Poland, International
 • Studies in Economics and Econometrics Stabilization and Privatization in Poland, vol. 25, no 1, doi:10.1007/978-94-011-2206-1_10.
 • Stanek A., 2016, Historia na kołach, czyli PKS kończy 70 lat, https://www.money.pl/galerie/artykul/historia-na-kolach-czyli-pks-konczy-70-lat,206,1,2200782.html (22.05.2019).
 • Swadźba S., 2018, The countries of Central and Eastern Europe. From transformation and integration to globalization., Studia i Prace WNEiZ, vol. 51, doi:10.18276/sip.2018.51/3-23.
 • Szałkowski A., Bukowska U., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (ed.), 2008, Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U., nr 118, poz. 561.
 • Wawiernia A., 2013, Ryzyko jako szansa i zagrożenie dla działalności przedsiębiostwa, Zarządzanie i Finanse, vol. 4, no 4.
 • Wolański M., Mrozowski W., Pieróg M., 2016, Transport zbiorowy poza miastami – regres, reformy, rekomendacje, Zarządzanie Publiczne, vol. 4, no 38, doi:10.15678/zp.2016.38.4.05.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c60a5fb0-ef89-4a78-ad6f-48116d08ef04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.