Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 3 | 201-217

Article title

Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji. Uwagi wstępne

Content

Title variants

EN
Systemic Position and Tasks of a Complaints, Requests and Petitions Commission

Languages of publication

PL

Abstracts

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych datowana na styczeń 2018 r. stanowiła wyraz dążeń ustawodawcy do zapewnienia członkom wspólnot samorządowych skutecznego wpływu na działalność organów tych wspólnot. Realizacji tego zamierzenia służyć miało ukształtowanie nowych instytucji, do których zakwalifikować należy komisję skarg, wniosków i petycji. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich stopni zobligowane bowiem zostały do utworzenia komisji stałej, przy pomocy której organ stanowiący i kontrolny rozpatrywałby skargi na działania organu wykonawczego i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy materiału normatywnego, która umożliwiła przedstawienie pozycji ustrojowej komisji oraz jej zadań. Pozwoliła ona również na ocenę przejętych rozwiązań prawnych wyznaczających status tego organu oraz sformułowanie wniosków de lege lata.
EN
The amendment of system-related laws dated January 2018 was an expression of the legislator’s pursuits to provide members of self-government communities with an effective impact on the activity of bodies thereof. Shaping new institutions under which the complaints, requests and petitions commission falls was to serve the implementation of this assumption. Local government units of all levels were obliged to create a permanent commission by which the law-making body and the auditing body were to examine complaints about the activity of the executive authority and self-government organisational units, as well as requests and petitions brought in by citizens. This study analysed the normative material, which made possible to present the commission’s systemic position and its tasks. It also allowed an assessment of the adopted legal solutions outlining this body’s status and formulation of de lege lata conclusions.

Year

Volume

29

Issue

3

Pages

201-217

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

References

 • Augustyniak Monika: Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2005.
 • Chmaj Marek (red.): Status prawny rady gminy, Warszawa: Difin 2012.
 • Chmielnicki Paweł: W sprawie pojęcia „materia statutowa”, Samorząd Terytorialny 12 (2003), s. 19-26.
 • Chmielnicki Paweł (red.): Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa: LexisNexis 2004.
 • Chmielnicki Paweł (red.): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2013.
 • Dolnicki Bogdan: Samorząd terytorialny, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
 • Dolnicki Bogdan (red.): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.
 • Dolnicki Bogdan (red.): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2018.
 • Garlicki Leszek, Zubik Marek (red.): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. 2, LEX/el. 2019.
 • Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt (red.): Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa: C. H. Beck 2011.
 • Janowicz Zbigniew: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995.
 • Jaśkiewicz Jacek: Ustawa o petycjach. Komentarz, LEX/el. 2015.
 • Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2019.
 • Karpiuk Mirosław: Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Kledzik Przemysław: Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Wrocław: Presscom Sp. z o.o. 2012.
 • Niewiadomski Zygmunt (red.): Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz–Warszawa: Branta 2001.
 • Ofiarska Małgorzata, Ciapała Jerzy (red.): Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań: Ars boni et aequi 2001.
 • Olejniczak-Szałowska Ewa: Członkostwo wspólnoty samorządowej, Samorząd Terytorialny 5 (1996), s. 3-13.
 • Ożóg Michał: Uregulowanie instytucji petycji w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Przegląd Sejmowy 5 (2015), s. 117-142.
 • Pisz Maciej: Gwarancje realizacji konstytucyjnego prawa do petycji w kontekście ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Przegląd Legislacyjny 2 (2016), s. 49-68.
 • Sikora Kamil, Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa 2010.
 • Szewc Andrzej, Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
 • Szewc Andrzej: Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
 • Szlachetko Jakub H.: Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.
 • Szlachetko Jakub H.: Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016.
 • Węgrzyn Gabriel: Rozwiązanie/odwołanie organów samorządu terytorialnego jako środek nadzoru, Samorząd Terytorialny 7-8 (2007), s. 55-69.
 • Wilk Jakub: Konstytucyjne prawo petycji w świetle regulacji ustawy o petycjach, LEX/el. 2015.
 • Wójcicka Ewa: Przywrócenie instytucji petycji w polskim porządku prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 4 (2006), s. 31-44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c60bf072-77ca-478b-870e-9ab9a3e88c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.