Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 88(144) | 9-35

Article title

Participative planning and information flow within management control

Content

Title variants

PL
Planowanie partycypacyjne a przepływy informacji w controllingu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper examines the relationships between two different approaches to planning processes (participative and non-participative) and information flows within management control in companies. It augments the existing theoretical and empirical research by coupling management control and management information with participative planning, not only in operational but also in the strategic perspective. The results presented in the paper stem from two consecutive studies, conducted between November 2010 and January 2012 and between November 2013 and January 2014. The studies comprised 397 and 179 Polish companies respectively. The authors formulated two hypotheses linking participative planning with upward and downward management information flows. The paper employed a quantitative approach, using the Spearman rank correlation analysis and hierarchical clustering using the Ward method, which enabled comparative analyses both in reference to various groups of companies included in particular research samples and over time. The results obtained showed the positive influence of participative planning both on upward and downward information flows in enterprises. In particular, participative planning reduced information imbalances between top (the management) and lower (employees of functional departments) tiers in organisation structures.
PL
W niniejszym artykule autorzy badają relacje między dwoma podejściami do planowania – partycypacyjnym i odgórnym – a przepływami informacji zarządczych w przedsiębiorstwach w ramach controllingu. W uzupełnieniu dotychczasowych rozważań teoretycznych i badań empirycznych prezentowanych w literaturze zwracają oni uwagę na partycypacyjność planowania nie tylko w ujęciu operacyjnym, ale też strategicznym. Wyniki prezentowane w artykule odnoszą się do dwóch badań prowadzonych w okresach od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r. oraz od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. Badania przeprowadzono w Polsce odpowiednio w 397 i 179 przedsiębiorstwach. Autorzy sformułowali dwie hipotezy łączące planowanie partycypacyjne z przepływami informacyjnymi inicjowanymi odgórnie i oddolnie. Wartykule zastosowano podejście ilościowe, w tym analizę korelacji rang oraz aglomerację metodą Warda, które pozwoliły na analizy porównawcze nie tylko w odniesieniu do różnych podgrup organizacji ujętych w obu próbkach badawczych, ale także na porównania w czasie. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ planowania partycypacyjnego na przepływy informacji zarządczych, zarówno te inicjowane odgórnie, jak i oddolnie. W szczególności planowanie partycypacyjne pozwala ograniczyć asymetrię informacyjną między kierownictwem naczelnym a pracownikami poszczególnych komórek funkcjonalnych.

Contributors

  • Wroclaw University of Economics
  • Wroclaw University of Economics,

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6119229-fb0b-47b4-8288-aad80b24e139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.