Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 (12) | 119-134

Article title

Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej

Content

Title variants

EN
Constitutional Right to Access Public Information

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
ednym z najważniejszych elementów warunkujących oraz immanentnie związanych z funkcjonowaniem współczesnych demokracji jest gwarancja powszechnego dostępu do informacji publicznej. Prawo to realizowane jest w praktyce w różny sposób, przy czym niejednokrotnie w tożsamych stanach faktycznych i prawnych, odmiennie. W tym zakresie niezbędnym jest jednoznaczne określenie spektrum podmiotów zobligowanych do udostępniania danych, jak również wyraźne wskazanie zakresu przedmiotowego informacji, jakie mogą i powinny być udostępniane. Obowiązywanie precyzyjnych regulacji dotyczących dostępu do informacji jest o tyle istotne, iż pozwala to na realizację konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz wpływa na wzrost świadomości i obywatelską postawę społeczeństwa.
EN
One of the key elements determining modern democracies and interchangeably bound with their functioning is the guaranteed access to public information. This right might be pursued in various ways, often differently in identical factual and legal states of affairs. Therefore, it is indispensable to expressly determine the spectrum of units that are obliged to make certain data available, as well as indicate the exact scope of information that shall be available. The enforcement of precise provisions concerning the access to information is essential as it allows the implementation of a constitutional principle of a democratic state founded on the rule of law, as well as evokes the consciousness raising and civic attitude in society.

Year

Issue

Pages

119-134

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

References

 • Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa 2002
 • Bałaban A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6
 • Bednarczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008
 • Bidziński M., Komentarz do art. 7, 17 u.o.d.i.p, [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, , Warszawa 2011
 • Czarnow S., Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 4
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007
 • Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2002
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002
 • Kamińska I., Rozbicka - Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny Warszawa 2008
 • Kamińska I., Rozbicka- Ostrowska M., Dostęp do informacji publicznej. Orzecznictwo sądów administracyjnych. Warszawa 2007
 • Kłaczyński M., Komentarz do art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] M. Kłaczyński, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej LEX/el., 2003
 • Kłaczyński M., Szuster S., Komentarz do art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198), LEX/el. 2003
 • Knopkiewicz A., Tryby udostępniania informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4
 • Maciejuk I., Dostęp do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, ZN SA nr 2(23) /2009
 • Mamot S., Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10
 • Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu w polskim prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia, Wrocław 2005
 • Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, Samorząd Terytorialny 2003, nr 11
 • Sibiga G., Prawne formy działania podmiotów udostępniających informację publiczną na żądanie indywidualne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 3/12
 • Skrzydło W., Konstytucja RP. Komentarz, Kraków 1998
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005
 • Starościak J., Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957
 • Starościak J., Swobodne uznanie władz administracyjnych, Warszawa 1948
 • Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6123809-66dc-4403-8271-71cd94b615e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.