Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 180 cz 2 | 185-197

Article title

Współczesne metody pomiaru efektywności funkcjonowania systemów zdrowotnych

Content

Title variants

EN
Modern Approach to Healthcare Systems Efficiency Measurement Techniques and Methods

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this paper a number of competitive approaches to defining efficiency term in the healthcare systematics were defined. Diverse semantic takes on efficiency defined per se were brought up based on both polish and international literature resources. Systematization was feasible and finalized by dividing methods called index-based, parameter-based, parametric and non-parametric into group and subgroups.

Year

Volume

Pages

185-197

Physical description

Contributors

References

 • 1.Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: System Approach to Effectiveness of Public Sector Organisations i. e. Health Care. W: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. Zbiornik naukowych prac. Red. A. Pokomiłow. Dniepropietrowskij Nacionalnyji. Wypusk 244. Tom IV. Uniwersitet, Dniepropietrowsk 2008.
 • 2.Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Efektywność i jej pomiar w ocenie zarządzających w organizacjach świadczących usługi zdrowotne i pomocy społecznej. W: Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. Red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo. T. 1. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 • 3.Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Identyfikacja interesariuszy organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia - raport z badań. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego: teoria i praktyka. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • 4.Frączkiewicz-Wronka A,. Austen A.: Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia. W: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. SGH, Warszawa 2010, z. 98.
 • 5.Frączkiewicz-Wronka A., Dyaczyńska K., Szymaniec K.: Wpływ i znaczenie interesariuszy jednostki ochrony zdrowia na proces podejmowania decyzji menedżerskich. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Red. J. Pyka. Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2010.
 • 6.Frączkiewicz-Wronka A.: Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych (na przykładzie sektora ochrony zdrowia). W: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego. Red. M. Trocki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • 7.Frączkiewicz-Wronka A.: Determinations of Regional Management of Public Heath Care Sector. W: Management: Qualitative and Quantitative Research. Red. A.Z. Nowak, B. Glinka. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • 8.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 • 9.Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • 10.Quinn R.E., Rohrbaugh J.: A Spatial Model of Effectiveness. Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. "Management Science" 1983, Vol. 29, No. 3.
 • 11.Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U., nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 • 12.Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • 13.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U 2010, nr 220, poz.1447 z późn. zm.
 • 14.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684 z późn. zm.
 • 15.Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn.zm.
 • 16.www.ey.com/pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6182d10-b2cd-4fd5-be8d-0d06eb52fab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.