Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 27 | 255-278

Article title

Znaczenie i sposoby wykorzystania psychospołecznych zasobów zaradczych w ujęciu S. E. Hobfolla

Content

Title variants

EN
Meaning and Ways of Using Psychosocial Remedial Resources by S. E. Hobfoll

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy artykułu prezentują charakterystykę zasobów zaradczych w procesie stresu psychologicznego, wskazując reguły i implikacje wynikające z Teorii Zachowania Zasobów (Conservation of Resources Theory – COR) S. E. Hobfolla, jak również sposoby ich wykorzystania w sytuacjach trudnych. Teoria COR stanowi cenną pomoc przy poznawaniu mechanizmu stresu. Zasoby zaradcze, jako konstrukt teoretyczny, to wszelkie dobra (rzeczy, wartości) cenione przez ludzi, które są ściśle związane (bezpośrednio lub pośrednio) z przetrwaniem jednostki. Swym zakresem obejmują przedmioty, warunki, cechy osobowości i pokłady energii, które albo same w sobie są cenione jako potrzebne do przetrwania albo służą do zdobycia owych zasobów umożliwiających przetrwanie. Poznanie specyfiki zasobów zaradczych jakimi dysponują osoby doświadczające stresu psychologicznego może dostarczyć wiedzy w zakresie poznawania sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrażającej. Zdobycie takiego typu wiadomości może znacząco przyczynić się do kształtowania umiejętności odkrywania w sobie zasobów zaradczych i efektywniejszego wykorzystywania ich w obliczu stresu.
EN
The authors presents the characteristics of remedial resources in the process of psychological stress, indicating the rules and implications resulting from the Conservation of Resources Theory – COR, propounded by S. E. Hobfoll, as well as the ways of using the resources in difficult situations. COR theory is a valuable and helpful way in examining the mechanism of stress. Remedial resources, as a theoretical construct, are understood as goods (things, values) valued by people, which are closely related (directly or indirectly) with the survival of the individual. They include objects, conditions, personality traits, and reservoirs of energy, which are either valued as needed to survive or are used to acquire resources necessary to survive. Understanding the specificity of the resources available to people experiencing psychological stress can provide insights into how to deal with a situation of threat. Acquiring this type of knowledge can significantly contribute to developing the ability to discover remedial recources in oneself and thus to make more effective use of them in the situation of stress.

Year

Issue

27

Pages

255-278

Physical description

Contributors

 • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

References

 • Aldwin C. M., Stress, doping and development: An integrative perspective. New York 1994.
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować? Warszawa 1995.
 • Antonovsky A., Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, [w:] I. Heszen–Niejodek, H. Sęk A. [red.], Psychologia zdrowia, Warszawa 1997, s. 206–231.
 • Aspinwall L. G., Taylor S. E., A sitch in time: Self regulation and proactive coping, “Psychological Bulletin” 121 (1997), s. 417-436.
 • Breznitz S., Anticipatory stress reactions, [w:] S. Breznitz [red.], The denial of stress, New York 1983, s. 225-255.
 • Carver C. S., Coping with Hurricane Andrew, Referat wygłoszony na 15. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Madrid 1993.
 • Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. B., Asseissing coping strategies: A theoretically – based approach, “Journal of Personality and Social Psychology” 56 (1989), s. 267 – 283.
 • Cozarelli C., Personality and self – efficacy as predictors of coping with abortion, “Journal of Personality and Social Psychology” 65 (1993), s. 124-126.
 • Freedy J. R., Saladin M. E., Kilpatrick D. G., Resnick H. S., Saunders B. E., Understanding acute psychological distress following natural disaster, “Journal of Traumatic Stress” 7 (1994), s. 257 – 273.
 • Heszen Niejodek I., Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] I. Heszen–Niejodek, Z. Ratajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Ka-towice 2000, s. 12-43
 • Heszen – Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau [red.], Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2005, s. 465-492.
 • Hobfoll S. E., Conservation of resorce: A new attempt At conceptualizing stress, “American Psychologist” 44 (1989), s. 513-524.
 • Hobfoll S. E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
 • Holahan C. J., Moos R. H., Personal and contextual determinants of coping strategies, “Journal of Personality and Social Psychology” 52 (1987), s. 946-955.
 • Jerusalem M., Personal resources, environmental constraints and adaptational processes: The predictive power of a theoretical stress model, “Personality and Individual Differences” 14 (1993), s. 15-24.
 • Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, New York 1984.
 • Ratajczak Z., Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne, [w:] I. Heszen – Niejodek, Z. Ra-tajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice 2000, s. 65-87.
 • Schönpflug W., Goal – directed behavior as a source of stress: Psychological origins and con-sequences of inefficiency, [w:] M. Frese, J. Sabini [red.], The concept of action in psychology, Hillsdale 1985, s. 172-188.
 • Sęk H., Ścigła I., Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym, [w:] I. Heszen–Niejodek, Z. Ratajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Ka-towice 2000, s. 133–149.
 • Taylor S. E., Aspinwall L. G., Mediating and moderating processes in psychosocial stress: Appraisal, coping, resistance, and vulnerability, [w:] H. B. Kaplan [red.], Psychosocial stress: Perspectives on structure, theory, life – course and methods, San Diego 1996.
 • Terelak J. F., Psychologia stresu, Bydgoszcz 2001.
 • Terelak J. F., Człowiek i stres. Warszawa–Bydgoszcz 2008.
 • Zabielski S., Polityńska B., Heavy duty tools In stress research: Hobfoll et. al. Strategic Approach to Coping Scale (SACS) in prison. Referat wygłoszony podczas 17. Intermational Conference of the Stress Anxiety Research Society, Graz 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c61e47f7-f0da-43f2-bf65-3f92553dd63a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.