Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 40 | 125-136

Article title

Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008–2012

Content

Title variants

EN
The Effectiveness of Expenditures of Poviats in the Eastern Polish Region in the Years 2008–2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca dotyczy analizy efektywności powiatów we wschodnim regionie Polski. Analizowano wydatki i dochody powiatów w okresie 2008–2012. W analizie wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawą oceny efektywności było pięć rodzajów wydatków i dwa rodza-je dochodów. W analizie wykorzystano metodę DEA, w wersji zmodyfikowanej dla potrzeb oceny efektywności instytucji non profit. Rezultaty analizy wskazują, że efektywność wydatków publicznych we wschodnim regionie Polski jest zróżnicowana i niższa niż w całym kraju. Wydaje się, że głównych czynników mają-cych wpływ na efektywność należy upatrywać w wielkości i lokalizacji badanych jednostek. Wyż-szą efektywnością charakteryzują się większe powiaty, położone w pobliżu ośrodków miejskich.
EN
The objective of this paper is to analyze the efficiency of poviats’ expenditures of the Eastern Polish region. There were examined poviats’ expenditures and revenues during the period 2008–2012. The analysis is based on the data published by the Central Statistical Office. Five types of inputs and two types of outputs were used to estimate the effectiveness of expenditures. The modi-fied Data Envelopment Analysis method for non-profit institutions was applied. The results prove that efficiency of public spending in the eastern region is diverse and lower than across the country. It seems that the main factors influencing public spending efficiency are the size and the localization of public administration unit. Higher efficiency is for larger poviats, situated near larger cities.

Year

Issue

40

Pages

125-136

Physical description

Contributors

 • Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Afonso A., Schuknecht, L., Tanzi V., 2003, Public Sector Efficiency: An International Comparison, European Central Bank Working Paper Series, No. 242.
 • Afonso A., Schuknecht, L., Tanzi V., 2008, Income Distribution Determinants and Pub-lic Spending Efficiency, European Central Bank Working Paper Series, No. 861.
 • Bank Danych LXalnych GUS, http://www.stat.gov.pl
 • Czyż-Gwiazda E., 2013, Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji – zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji, „Zarządzanie i Fi-nanse. Journal of Managament and Finance”, Vol. 1, No. 1.
 • Gospodarowicz A., 2004, Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kre-dytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej [w:] Przestrzenno-czasowe mo-delowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Guzik B., 2009a, Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 2.
 • Guzik B., 2009b, Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej, „Przegląd Statystyczny”, z. 2.
 • Karbownik B., Kula G., 2009, Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, Materiały i Studia, z. 242.
 • Kowalik P., 2013, Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania binarnego [w:] Rola informatyki w naukach ekono-micznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 • Kozuń-Cieślak G., 2011, Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3 (598).
 • Ludwiczak B., 2013, Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. W po-szukiwaniu warunków zintegrowanego rozwoju, Rzeszów 19–20 września 2013 r.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia No-menklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2000 r. nr 58, poz. 685.
 • Tulkens H., Vanden Eeckaut P., 1995, Non-parametric efficiency, progress and regress measures for panel data: Methodological aspects, European Journal of Operational Research, Vol. 80, No. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c61ef260-21e1-42dc-9ebf-4ace7eca16dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.