Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(42) | 139-145

Article title

Charakter prawny terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce (wybrane zagadnienia)

Authors

Title variants

EN
The Legal Nature of Terms in Procedures for the Award of Payments to Agricultural Producers in the Light of the Case Law of Administrative Courts in Poland (selected issues)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza orzeczeń sądów administracyjnych w Polsce wydanych w sprawach identyfikacji charakteru prawnego terminów w postępowaniach administracyjnych o przyznanie płatności rolnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że kwestia właściwego określenia charakteru prawnego poszczególnych terminów występujących w przepisach prawa administracyjnego jest zagadnieniem ważnym, ale równocześnie budzącym kontrowersje. Jednocześnie określenie charakteru prawnego terminów jest bardzo istotnym zagadnieniem z uwagi na różne skutki prawne poszczególnych rodzajów terminów w prawie administracyjnym dla praw i obowiązków producentów rolnych ubiegających się o przyznanie płatności rolnych.
EN
The aim of the article is to analyze the decisions of administrative courts in Poland judgments concerning the identification of the legal nature of deadlines in administrative proceedings for the grant of agricultural payments. In the jurisprudence of administrative courts it is stressed that the issue of proper determination of the legal nature of the various terms used in the provisions of administrative law is an important issue, but at the same time arousing controversy. At the same time specify the nature of the legal terms is a very important issue because of the different legal consequences of particular types of deadlines in administrative law to the rights and obligations of the agricultural producers applying for agricultural payments.

Contributors

author
  • Politechnika Opolska

References

  • Adamiak B., Borkowski J. (1998): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Komentarze Becka, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
  • Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A. (1985): Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, PWN.
  • Borowicz Z. (2010): Terminy w postępowaniu o rozdysponowanie środków unijnych w ramach pomocy dla rolników. Warszawa, maszynopis powiel.
  • Grzybowski S. (1985): System prawa cywilnego. Tom 1. Część ogólna. Wrocław-Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Kręcisz W. (2013): Terminy w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 9 (1), s. 60–76.
  • Radwański Z. (1994): Prawo cywilne — część ogólna. Podręczniki Prawnicze, Warszawa, C.H. Beck.
  • Wasilewski A. (1966): Upływ czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym. „Państwo i Prawo” (1), s. 57–66.
  • Wolter A. (1972): Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa, Państwowe Wydawnnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6202468-3850-4cf7-beea-e6789078b293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.