Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 1(62) | 65-73

Article title

Kierunki rozwoju bankowości - zmiany wewnątrz organizacji.

Title variants

EN
Directions of banking development – changes within the organization.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Globalizacja, dynamiczny rozwój Internetu, innowacje techniczne i komunikacyjne mają wpływ na rynek usług bankowych. Nastawienie na maksymalizację zysku i dbałość o zaspokajanie potrzeb udziałowców powinno ewoluować w kierunku zaspokajania potrzeb klienta i dbałości o wszystkich interesariuszy banku. Banki muszą przedefiniować swoją wizję, misję i strategię. Potrzeba kontaktu i dialogu z klientem za pośrednictwem mediów społecznościowych, marketing 3,0 i PR przyczynią się do zmian struktury organizacyjnej. W wyniku rozwoju bankowości elektronicznej maleje rola oddziałów bankowych, które do niedawna były najważniejszym kanałem kontaktu klienta z bankiem. Zmienia się również profil poszukiwanych pracowników. W artykule podjęto próbę wskazania kierunków zmian wewnątrz organizacji banku.
EN
Globalization, dynamic development of Internet, technical and communication innovations have influence on the market of banking services. Attitude towards maximizing of profit as well as attention to satisfying needs of shareholders should evolve towards satisfying needs of the client and attention to all stakeholders of the bank. Banks have to redefine their vision, mission and strategy. The need of contact and dialogue with client with intermediation of social media, marketing 3.0 and PR will contribute to changes of organizational structure. As a result of development of electronic banking, role of banks' branches, which recently used to be the most important channel of contact with the client, is decreasing. Profile of employees for which banks are searching is also changing. The article attempts to indicate directions of changes within banks' organization.

Keywords

Year

Volume

17

Issue

Pages

65-73

Physical description

Dates

published
2014-04-08

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Socjologii, ul. Woycickiego 1/3, (budynek 23, pok. 228), 01-938 Warszawa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6204336-f790-45ab-afd7-83b5fe76fd15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.