PL EN


2013 | 32 | 494-504
Article title

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

Authors
Content
Title variants
EN
Space – time differences in the use of information and communication technologies in enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono podobieństwa i różnice w skali wykorzystania technologii in-formacyjnych w przedsiębiorstwach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2008–2011. W pierwszym etapie analizy określono dynamikę zmian tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu, aby ukazać dysproporcje pomiędzy regionami o najwyższej i najniższej skali badanego zjawiska. Kolejno za pomocą zmiennej syntetycznej dokonano uporządkowania województw i podziału na skupienia różniące się poziomem natężenia badanych cech w całym analizowanym okresie czasu. Dane służące do przeprowadzenia analiz zaczerpnięto z oficjalnych publikacji GUS (Bank Danych Regionalnych).
EN
The paper presents similarities and differences of Polish provinces taking into account the development of information and communication technologies in companies. The basis for this analysis was selected data taken from national surveys carried out by the Central Statistical Office of Poland [GUS] from 2008 to 2011. The dynamics of this phenomenon over the period was analyzed to show the disparities between the regions with the highest and lowest scale of the phenomenon under study. The provinces were ranked using a synthetic variable.
Year
Issue
32
Pages
494-504
Physical description
Contributors
  • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, WAE, Wrocław 2004.
  • Helwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, 1968, z. 4.
  • Kasprzak T., W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
  • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, seria Monografie, nr 162, Kraków 2004.
  • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  • Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Pol-sce w ujęciu dynamicznym, AE Kraków 2000.
  • Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6285ff0-f7a6-4a5c-b094-d2d6ca1bae73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.