Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 1 | 47-60

Article title

Pułapka niskiej inflacji a cel inflacyjny banku centralnego

Content

Title variants

EN
The low inflation trap and the inflation target of the central bank

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wśród głównych przyczyn odmiennego zachowania się wskaźników wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro za najważniejszą należy uznać rozbieżność zmian długoterminowych realnych stóp pro-centowych na obydwu rynkach. Prawie dwupunktowe różnice wysokości dłu-goterminowych realnych stóp procentowych w latach 2012-2013 przełożyły się na podobne różnice w tempie wzrostu gospodarczego. Przyczyną utrzymy-wania się w krajach strefy euro na tak wysokim poziomie realnych długotermi-nowych stóp procentowych, była niekonsekwentna polityka stóp procentowych EBC oraz brak elastyczności w polityce anty-inflacyjnej. Ich ostatecznym skutkiem jest pojawienie się symptomów zagrożenia gospodarki krajów strefy euro pułapką niskiej inflacji.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

47-60

Physical description

Contributors

 • Dr hab., Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce;

References

 • 1. Bednarczyk J.L. (2012), Inflacja neutralna a koszty przystąpienia i pozostawania w strefie euro, w: Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W.(red. nauk), CeDeWu. PL, Warszawa.
 • 2. Bednarczyk J.L., Sobol M.(2012), Hypothesis of Neutral Inflation and the NAIRU, w: Finance in East and West. Selection of the papers presented at the conference of the Forum for Economists International, Forum for Economists International, Papendrecht, Netherlands.
 • 3. Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release, December 12, 2012. www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20121212a.htm
 • 4. Board of Governors of the Federal Reserve System.Transcript of Chairman Bernanke`s Press Conference, December 12, 2012. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20121212.htm
 • 5. Federal Reserve Bank of New York. Historical Changes of the Target Federal Funds and Discount Rates; 1971 to present. http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html#top
 • 6. Friedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", nr.1, March.
 • 7. Kosterna U. (2010), Kryzys obszaru jednowalutowego – potrzeba nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia”, vol. XLIV,2.
 • 8. Kosztowniak A.(2010), Zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych i ich wpływ na bilans obrotów bieżących oraz przepływy kapitału w krajach G7 w latach 1960-2008, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Nr 1/2010 (11).
 • 9. OECD Economic Outlook, November 2012.
 • 10. Pszczółka I. Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp procentowych
 • 11. Sobol M. (2008), Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro, CeDeWu, Warszawa.
 • 12. Taylor J.B. (1993), Discretion versus policy rules in practice, "Carne-gie-Rochester Conference Series on Public Policy 39 (1993)".

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c62fa077-7bea-41a9-ae8b-b7d18a74f768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.