Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 1 | 269-278

Article title

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

PL
The concept of corporate social responsibility in the strategy of small and mediumsized enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (zwana dalej CSR) jest często określana jako niezbędna w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Mówi się o jej wdrażaniu już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w małych i średnich (zwanych dalej MŚP). Wskazuje się na kluczowe obszary zastosowań tej koncepcji, akcentując profity jakie mogą uzyskiwać podmioty ją stosujące. W artykule, na podstawie wyników badań opublikowanych w raporcie Mill wardBrown SMG/ KRC PwC dla PARP, p. t. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu [ Ocena stanu wdraż a nia..., 2011 ], przeanalizowano zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności biznesu w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach . Jednocześnie podkreślono, jak ważnym w budowaniu strategii przedsiębiorstwa jest uwzględnienie zasad CSR na każdym z etapów jej formułowania. Wskazano problemy na jakie natrafiają przedsiębiorstwa sektora MŚP próbując działać społecznie odpowiedzialnie, a które powodują tym samym trudność ze wpisanie m zasad CSR w strategię ich działania. Problemy te wynikają w szczególności ze słabej znajomością samego pojęcia CSR, braku pełnej wiedzy na temat działań społecznie odpowiedzialnych, braku świadomości na temat tego, czym one w istocie są i jakie korzyści z ich stosowania mogą płynąć dla przedsiębiorstwa.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

269-278

Physical description

Contributors

author
  • Mgr, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni,

References

  • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  • ISO 26000, Odpowiedzialność społeczna (2011), http://biznesodpowie dzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf, dostęp 21.11.12
  • Kaszuba A. (2011), Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw, „ Zarządzanie i Edukacja”, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, n r 7677, maj czerwiec/lipiec sierpień, Warszawa.
  • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach (2011), MillwardBrown SMG/ KRC, PwC dla PARP, Warszawa, http://badania.parp.gov. pl . /files/74/75/77/13079.pdf, dostęp dnia 15.11.12.
  • Walkowiak R., Krukowski K. (red.) (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji, od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, w: Etyka w zarządzaniu, Zbiegeń Maciąg L. (1997), CiM, Warszawa .
  • Zinczu k B. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenie we współczesnym przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Edukacja”, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, numer 7677, maj czerwiec/lipiec sierpień, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6331b44-89ea-4411-a007-57cf9d7eb591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.