PL EN


2012 | 9 | 455-467
Article title

Wstępne wyniki prospekcji archeologicznej koryta Małej Iny w miejscowości Lubianka, gm. Pełczyce, pow. Choszczno

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Preliminary results of archaeological prospection in the riverbed the Little Ina in Lubianka, Pełczyce commune, Choszczno district
Keywords
Year
Volume
9
Pages
455-467
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk.
 • Dąbrowska T. 2005. Bransolety z młodszego okresu przedrzymskiego w kulturach przeworskiej i oksywskiej, [w:] Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, red. P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski, Lublin, 79–90.
 • Fogel J. 1988. „Import” nordyjski na ziemiach polskich u schyłku epoki brązu, Poznań.
 • Hahuła K., Wołągiewicz R. 2001. Grzybnica. Ein Gräberfeld mit Steinkreisen der Wielbark-Kultur in Pommern, Warszawa–Koszalin.
 • Kóčka-Krenz H. 1983. Złotnictwo skandynawskie IX–XI wieku, Poznań.
 • Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań.
 • Kondracki J. 1981 Geografia fizyczna Polski, Warszawa.
 • Lampe W. 1974. Baggerfunde aus dem Unterlauf der Recknitz, „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg” 40, 247–310.
 • Leciejewicz L., Rębkowski M. (red.). 2007. Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, Warszawa.
 • Matuszewska A. 2011. Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Poznań.
 • Madyda-Legutko R. 1986. Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Oxford.
 • Messal S., Rogalski B. 2012. The ‘Slavisation’ of the southwestern Baltic area: Preliminary report on the investigations in Pyritz region, [w:] The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early – Medieval Migraftion and Colonisation (5th–8th century). Archaeology in Ciontenporary Europe. Conference Brussels – may 17-19-2011, red. R. Annaert, Tinne Jacobs, I. In’t Van, S. Coppens, Brussels, 89–100.
 • Porzeziński A. 2003. Typologia średniowiecznych sprzączek z Cedyni, stanowisko 2, woj. zachodniopomorskie, [w:] Res et Fontes, red. T. Galiński, E. Wilgocki, M. Dworaczyk, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin, 291–302.
 • Rogalski B. 2011. Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert, „Materiały Zachodniopomorskie” NS 6–7/1, 479–480.
 • Schuster J. 2007. Wpływy wielbarskie na zachód od Odry, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, 433–456.
 • Striškienė E. 2010. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai (Archaeological finds at the Palace of Grand Dukes of Lithuania) [w:] Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija Ir rinkiniai. (Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. History and Collections, Vilnius, 75–91, 115–340.
 • Wiśniewska A. 2007. Uwagi na temat powiązań kultury oksywskiej i kultury wielbarskiej w świetle badań ceramiki grobowej, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, 109–137.
 • Wołągiewicz R. 1981. Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, red. T. Malinowski, Słupsk, 79–106.
 • Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin.
Notes
Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c635f6c3-943d-4485-a095-610d3dd0db66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.