Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 3 | 48-66

Article title

Atrakcje turystyczne Jordanii i ich znaczenie dla rozwoju usług turystycznych

Content

Title variants

EN
Tourist attractions in Jordan and their importance for development of tourist services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jordania to państwo muzułmańskie leżące na Półwyspie Arabskim, posiadające różnorodne walory turystyczne, antropogeniczne – związane z historią i kulturą, a także przyrodnicze– związane m.in. ze zjawiskami geologicznymi. Istotną rolę gospodarczą odgrywa w nim turystyka,rozwinięta przez specjalistów brytyjskich na zlecenie króla, z dobrze przemyślaną infrastrukturą i bogatym wachlarzem usług. Z uwagi na fakt, iż znaczna część BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych)ulokowana została w projektach inwestycyjnych z branży turystycznej i hotelarskiej, należyoczekiwać, że w przyszłości znaczenie sektora turystycznego w gospodarce jordańskiej będzie stalewzrastało. Ponieważ o potencjale rozwoju gospodarki turystycznej tego kraju stanowią walory przyrodnicze,w referacie przedstawiono najatrakcyjniejsze z nich, takie jak: Petra, pustynia Wadi Rum, Morze Martwe, Akaba, Amman. W tym celu dokonano analizy destynacji ruchu turystycznego, profilów turystów, sezonowości ruchu turystycznego do tych obiektów, zakwaterowania i dochodów z turystyki oraz zatrudnienia w sektorze usług. Celem referatu była analiza rynku turystycznego Jordanii na tle innychkrajów Bliskiego Wschodu i perspektywy dalszego jej rozwoju.
EN
Jordan is an Muslim country situated on the Arabian Peninsula, which has a variety of tourist and anthropogenic attractions related to the history, culture, as well as nature-based attractions inter alia on geological phenomena. The important economic role is played by tourism, developed by British experts commissioned by the King, with a well thought infrastructure and a rich range of different services. Due to the fact that a significant part of the FDI (Foreign Direct Investment) has been placed in investment projects related to the tourism industry and the hospitality industry (hotel industry), it is expected that the significance of the tourism sector in the Jordanian economy will continue to grow in the future. As a consequence, since the potential development of the tourist economy of this country refers to the natural values, this paper presents the most attractive ones, namely Petra, the Wadi-Rum Desert (the Valley of the Noon), the Dead Sea, Akaba, Amman. For this reason, we performed the analysis of tourist destinations, tourist profiles, seasonal tourist traffic to such sites, accommodation and income from tourism and employment in the sector of services. The purpose of the paper was to analyze the Jordanian tourism market compared to other countries in the Middle East and prospects for its further development.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

References

 • Bender, F. (1974). Geology of Jordan. Contribution to the Regional Geology of the World. Berlin: Gebrueder, Bornatraeger.
 • Encyklopedia geograficzna świata. Azja (1998). Kraków: Wydawnictwo OPRES.
 • Ferreira, S., Rial, A., Varela, J. (2009). Post Hoc Tourist Segmentation with Conjoint and Cluster Analysis. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 7. Wydawnictwo Pasos.
 • Gołembski, G. (red.). (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: designing tourist regions. Bureau of Business Research, University of Texas at Austin.
 • Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
 • Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Wydawnictwo Ostoja.
 • Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.
 • Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
 • Makhlouf, I.M. (1998). Storm-generated channels in the Middle Dubaydib Sandstone Formation, South Jordan. J. King Saud Univ. 10. Science (1).
 • Mayhew, B. (2006). Lonely Planet – Jordan. Lonely Planet.
 • Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN.
 • Meyer, B. (red.) (2010). Potencjał turystyczny: zagadnienia przestrzenne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nowacki, M. (2002). Uwarunkowania aktywności żeglarskiej. Poznań: Wydawnictwo AWF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c63dae47-0f67-47aa-99a4-4d2e1c16f4e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.