Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 88 | 185-205

Article title

Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Authors

Title variants

EN
Legal Status of the Judge of the Constitutional Tribunal

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł koncentruje się na wskazaniu i omówieniu elementów kształtujących status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W części pierwszej artykułu wskazałam na pozycję, jaką Trybunał Konstytucyjny zajmuje wśród organów państwowych oraz na jego podobieństwo do innych organów sądowych. Wskazałam również na pojęcie niezawisłości sędziowskiej i jego znaczenie dla określenia statusu prawnego sędziego TK. W następnej części artykułu skoncentrowałam się na zagadnieniach wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwalifikacjach, jakie powinni oni mieć, a także długości kadencji i okolicznościach wygasania mandatu sędziego Trybunału. Następnie wskazałam i omówiłam obowiązki, które spoczywają na sędziach TK oraz prawa przysługujące sędziom z racji pełnionej przez nich funkcji. Wskazałam również na problem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W podsumowaniu artykułu zwróciłam uwagę na wyjątkową rolę, jaką sędziowie TK odgrywają chroniąc konstytucję.
EN
The article is concerned with indication and discussion of elements determining the legal status of Judges of the Constitutional Tribunal. In the first part of the paper much of the discussion has been devoted to presenting the position which the Constitutional Tribunal holds among state authorities. Moreover, I have also presented similarities which the Constitutional Tribunal bears to other judicial bodies. What is more, the first part of the article focuses on the notion of judicial independence and its importance for determining the legal status of Judges of the Constitutional Tribunal. In the second part of the article I have focused on the issues concerning elections for the Judges of the Constitutional Tribunal, qualifications which they should possess, the length of the term, as well as the circumstances of the expiry of a tribunal judge's mandate. Furthermore, I have discussed responsibilities of Judges of the Constitutional Tribunal, as well as the rights possessed by them by virtue of functions which they perform. Moreover, I have also addressed the problem of disciplinary responsibility of Judges of the Constitutional Tribunal. The article concludes with focusing on a crucial role played by Judges of the Constitutional Tribunal for the protection of the Constitution.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, z późn. zm.
 • 3. Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. 1995, nr 74, poz. 368, z późn. zm.
 • 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555, z późn.zm.
 • 5. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. 1997, nr 102, poz. 643, z późn. zm.
 • 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070, z późn. zm.
 • 7. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. 2002, nr 240, poz. 2052, z późn. zm.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie, Dz.U. 2007, nr 172, poz. 1213.
 • 9. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 roku w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, M.P. 2006, nr 72, poz. 720.
 • 10. Banaszak B., 1999, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 11. Czeszejko-Sochacki Z., 2003, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.
 • 12. Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., 1999, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 102, poz. 643), Wydawnictwo Sejmowe.
 • 13. Garlicki L. (red.), 1995, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe.
 • 14. Garlicki L. (red.), 2005, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, tom IV, Wydawnictwo Sejmowe.
 • 15. Garlicki L., 2003, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Liber.
 • 16. Garlicki L., 1987, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, PWN.
 • 17. Gudowski J. (red.), 2002, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • 18. Kempisty H., 1966, Ustrój sądów: ustawa o Sądzie Najwyższym, prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o ławnikach ludowych, komentarz, Wydawnictwo Prawnicze.
 • 19. Ludwikowska A.M., 2002, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowowschodniej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • 20. Masternak-Kubiak M., 1998, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r., Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • 21. Michalski M., 1970, Immunitety w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze.
 • 22. Skrzydło W. (red.), 2005, Polskie prawo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza Verba.
 • 23. Szmulik B., 2001, Sądownictwo konstytucyjne, Ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 24. Szmulik B., 2008, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 25. Szmyt A. (red.), 2008, Trzecia władza, Sądy i trybunały w Polsce, Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 26. Trzciński J., Jankiewicz A., 1996, Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.
 • 27. Winczorek P., 2008, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber.
 • 28. Witkowski Z. (red.), 2002, Prawo konstytucyjne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • 29. Zięba-Załucka H. (red.), 2005, System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • 30. Wyrok TK z dnia 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1995, tom IV, rok 1993, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1993.
 • 31. Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 52.
 • 32. Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 1999 r., sygn. K 8/99,OTK ZU, nr 3, poz. 41.
 • 33. Postanowienie TK z 22 marca 2000 r., sygn. P. 12/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 67.
 • 34. Wyrok TK z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. K. 30/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 145.
 • 35. Wyrok TK z dnia 4 października 2000 r., sygn. P. 8/00, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 189.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c644729c-ef75-489c-b884-98247e2dbf4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.